شنبه 1 تیر 1387

خاتمی و ۱۲+۱ !!، بابک داد

رضا دلبری
سيزده نفري كه نامه محرمانه و اقتراح پرمهر سيد محمد خاتمي را دريافت كرده اند، خود بخوبي مي دانند چه جايگاه خاصي نزد او دارند و تا چه اندازه مي توانند در اين برهه زماني خاص بحال خاتمي و كشور و مردم، مؤثر و مفيد باشند. آقاي خاتمي با سخنان زيركانه و تعمدا"دوپهلو و ابهام برانگيزش، با لحني سياستمدارانه آمادگي انتخاب هر دو گزينه «آمدن» و «نيامدن» به عرصه انتخابات رياست جمهوري را اعلام كرده و نظرخواهيش از اين سيزده نفر را به يك مشورت تعيين كننده ارتقا داد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شواهد همچنين حاكي است كه آقاي خاتمي هنوز هيچ تصميم قبلي و پيشيني اتخاذ نكرده و تصميم گيري نهايي را به بعد از اين مشورت جمعي موكول نموده است. اخيرا" خاتمي درباره تصميم به نامزديش، گفته است:«اين مسئله واضح است و نيازي به بررسي ندارد!» و عملا" پاسخ روشني به افكار عمومي نداده كه آيا نامزد خواهد شد يا خير؟

از طرفي آمادگي خاتمي براي شنيدن مشورتها، نشان از باور او به خرد جمعي يا حداقل اعتقاد به مشاوره با حلقه دوستانش دارد؛ خصيصه اي كه اگرچه در ميان بزرگان جمهوري اسلامي كم نظير نيست، اما دست كم اينگونه مشورت خواهي بدون تصميم گيري قبلي هم كم سابقه است.

اكنون حلقه دوستان آقاي خاتمي مسئوليت بيشتري دارند تا پيش از جدي شدن بازي، با معاينه وضع عمومي جامعه،تبعات و نتايج نامزد شدن يا نشدن ايشان را به دقت بررسي كنند و مسئولانه به وي مشورت دهند.طبيعي است صرفنظر از تصميم آقاي خاتمي، بخشي از مسئوليت آمدن يا نيامدن ايشان به اين عرصه و بخشي از تبعات بعدي آن، متوجه اين سيزده تن خواهد بود.پس شايد بزرگترين تكليف دوستان آقاي خاتمي، زير نظر گرفتن دقيق جامعه و بيان بي پرده و صريح نظرات مشورتي شان به اوست.ضمن اينكه پس از پايان اين «اقتراح سياسي»،دانستن هويت و نام و نظر اين ١٣ نفر براي جامعه ضروري است و بسيار روشنگرانه خواهد بود.به سهم خود فكر نمي كنم اعلام نام اين دوستان و بيان نظراتشان ايرادي يا ضرري داشته باشد.بلكه قطعا" به شفاف شدن دلايل و علل تصميم تاريخي خاتمي در اين برهه، كمك شاياني خواهد كرد.

www.babakdad.blogfa.com

babakdad@hotmail.com

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'خاتمی و ۱۲+۱ !!، بابک داد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016