پنجشنبه 3 مرداد 1387

سخنان احمدی نژاد ،علائم دو گانۀ ايران به غرب، گفتگوی راديو بين المللی فرانسه با مجيد محمدی


بيژن برهمندی - به عقيدۀ مجيد محمدی، سياست ايران همواره در منطقه بحران زائی و بحران زيستی بوده است. در همين دو هفتۀ پيش از مذاکرات، ايرانيان موشک های دور برد خودشان را امتحان ميکنند برای اينکه قدرت خودشان را نشان دهند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در يک سخنرانی در شهر ياسوج، رئيس جمهوری ايران غرب را مورد انتقاد قرار داد که " بدروغ در دنيا منتشر کرده اند که ايران از مواضع خود عقب نشينی کرده است ... آنها خيال کردند که در صفوف ملت ايران، رخنه ای ايجاد شده است". او اين ادعاها را تکذيب کرد و گفت:" در تمام ايران حتی يک نفر هم پيدا نمی شود که از حقوق مسلم هسته ای سر سوزنی عقب نشينی کند.

مجيد محمدی استاد دانشگاه در آمريکا و تحليل گر مسائل سياسی، اين سخنان را تفسير ميکند.

گفتگو: بيژن برهمندی

[برای شنيدن گفتگو اين جا را کليک کنيد]

Copyright: gooya.com 2016