دوشنبه 7 مرداد 1387

تلاش برای لغو مجازات سنگسار در گفتگو با مهرانگيز کار، حسن يوسفی اشکوری، آسيه امينی و محبوبه عباسقلی زاده، راديو بين المللی فرانسه

باران سنگ که آغاز شود
پيش از آنکه از من کوه سنگی بسازد
از دل تو صخره ای ساخته است

فرنگيس حبيبی - زمينه ها و زمانه ها - عليرغم تلاش چندين سالۀ فعالان حقوق بشر در ايرانف هنوز مجازات سنگسار لغو نشده است. در ميزگردی از ريشه ای تاريخی و دينی سنگسار، موارد اجاری آن و پيامدهای اجتماعی، روانی و عاطفی آن پرسيده ايم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حسن يوسفی اشکوری، اين مقوله را از نظر شرعی و دينی محل بحث ميداند و ميگويد:" اين واژه در قرآن وجود ندارد و از طريفق روايات به فقه رخنه کرده است. در حال حاضر دو ديدگاه در خصوص احکام دين در ميان متفکران دينی وجود دارد. يک ديکگاه برای احکام، خصلتی جاودانه قائل است و ديدگاه ديگر آنرا با تغيير شرايط و زمان قابل تغيير می داند. در هر حال، تنها با مسکوت گذاشتن مجازات هايی مثل سنگسار يا قطع عضو نمی توان اين مسئله را حل کرد، بايد تصميمی روشن و بی ابهام در اين خصوص گرفته شود.

مهرانگير کار می گويد:" در سال های بعد از انقلاب، روحانيون، مدافعان حقوق بشر را از نزديک شدن به مقولۀ سنگسار منع می کردند. با اينحال برخی از آنان امکان تعطيل کردن اين مجازات را پيش بينی می کردند. اين مفهوم مبهم به اين معناست که بدون لغو آشکار آن، از اجرای آن پرهيز می شود.

آسيه امينی فعال زنان می گويد:" زنان بيش از مردان قربانی حکم سنگسار می شوند. اين حکم در چند سال اخير، درمورد يازده زن و دو مرد صادر شده است که با فعاليت مدافعان حقوق بشر، جان چند تن از آنان نجات يافته است. او مورد زنی را مثال می زدند که در زندان مجبور شده است شاهد سنگسار يک زن باشد و تا سال ها بعد، دچار آشفتگی روانی شده است.

محبوبۀ عباسقلی زاده در کمپين قانون بی سنگسار فعال است. او از شبکۀ وکلای مدافع داوطلبی سخن می گويد که موارد صدور حکم سنگسار را در سراسر ايران شناسايی می کنند و از قربانيان آن دفاع می کنند. او وجود قوانين نارسای اجتماعی را علت ارتکاب جرائمی چون زنا و غيره می داند. وی می گويد:" اگر حق طلاق برای زنان برسميت شناخته شده بود و ازدواج اجباری ممنوع می شد، بسياری از موارد ارتکاب جرم خود بخود از ميان می رفت"...

گفتگو: فرنگيس حبيبی


[برای شنيدن گفتگو، اين جا را کليک کنيد]

Copyright: gooya.com 2016