شنبه 26 مرداد 1387

سرنوشت نامعلوم سروه محمدی، شهروند مهابادی، مجموعه فعالان حقوق بشر

خانم سروه محمدی ۱۹ ساله ساکن شهر مهاباد ، فرزند غفورمحمدی از فعالان حقوق بشر ، سابقاً در تاريخ ۲۷/۱۰/۸۶ به صورت تماس تلفنی به ستاد خبری شهر مذکور احضار گرديده بود ، نامبرده به دليل غيرقانونی خواندن احضار شفاهی از مراجعه خودداری نموده بود بر همين اساس وی بعلت عدم حضور خود در چندين نوبت مورد تهديد دستگاه امنيتی مبنی بر بازداشت قرار گرفته بود .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بنا بر گزارشات دريافتی خانم محمدی از ساعت ۱۲ ظهر روز پنج شنبه مورخه ۲۴/۵/۸۷ از منزل خارج و ناپديد گرديده است ، تاکنون هيچگونه اطلاعی از سرنوشت وی به دست نيامده است . خانواده نامبرده با توجه به احتمال بازداشت وی از سوی نيروهای امنيتی صبح روزجاری به دادگاه انقلاب و ستادخبری وزارت اطلاعات مراجعه نمودند که نهايتاً ستاد خبری پاسخگويی به موضوع ايشان را به زمان ديگری موکول نمود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سرنوشت نامعلوم سروه محمدی، شهروند مهابادی، مجموعه فعالان حقوق بشر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016