جمعه 11 مرداد 1387

احضار نوشين محمدی، مدير مسئول هفته نامه ندای جامعه چاپ کرمانشاه به دادگاه، آژانس خبری موکريان


شعبه پنجم بازپرسی دادگستری کرمانشاه، نوشين محمدی مديرمسئول هفته نامه ندای جامعه چاپ کرمانشاه را احضار کرد.
براساس احضاريه ای که به دست نامبرده رسيده ايشان بايد روز شنبه دوازدهم مرداد ماه در دادگاه حاضر شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در اين احضاريه اتهام مديرمسئول هفته نامه ندای جامعه ، نشراکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و شاکی پرونده نيز فرماندار سرپل ذهاب ذکر شده است.
گفتنی است که هفته نامه کردی- فارسی ندای جامعه ، ارگان رسمی جامعه دانشجويان و دانش آموختگان کرمانشاهی ، با گستره توزيع غرب کشور می باشد.

http://mukriannews.blogfa.com/post-271.aspx
mukriannews.agency@gmail.com

Copyright: gooya.com 2016