چهارشنبه 6 شهریور 1387

تاييد خبر تبعيد منصور اسانلو به زندان رجائی شهر، کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی


منصور اسانلو، رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، از زندان اوين به زندان رجائی شهر کرج تبعيد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، بر اساس خبر دريافتی از يک منبع موثق در داخل زندان رجائی شهر، منصور اسانلو به اندرزگاه ۴ سالن ۱۰ منتقل شده است. آقای اصانلو از بيماری های متعدی رنج می برد که می توان به ناراحتی های قلبی و بينايی اشاره کرد. مقامات زندان اوين به وی گفته بودند که قصد دارند او را جهت مداوا به بيمارستان منتقل نمايند.

زندان رجائی شهر يا همان گوهر دشت کرج در طبقه بندی سازمان زندانها برای جرائم عمدی در نظر گرفته شده است و محل نگهداری زندانيان متهم به قتل، شرارت و مجرمانی از اين قبيل است. اما با اين وجود ده ها زندانی سياسی در آن به سر می برند.

منصور اسانلو متهم به تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت کشور شده و به ۵ سال زندان محکوم شده است.

کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی
تهران ششم شهريور ۸۷

komitedefa@gmail.com

Copyright: gooya.com 2016