چهارشنبه 27 شهریور 1387

بيانيه جبهه ملی ايران- اروپا در پشتيبانی از حقوق شهروندی هموطنان زندانی ِ کُرد

از روز دوشنبه چهارم شهريور ماه ۱۳۸۷ چندين زن و مرد از زندانيان سياسی و مدنی کُرد طی اعلاميه ای اعتصاب غذای نامحدودی را در اعتراض به وضعيت وخيم حقوق بشر در زندانهای کردستان و روند دستگيريها و شکنجه فعالين مدنی و سياسی آغاز نموده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خواست های زندانيان سياسی مدنی کُرد به ترتيب زير طرح شده است :
۱- اعتراف حاکميت به هويت سياسی ومدنی کليه زندانيان سياسی و عقيدتی و در پيش گرفتن رفتاری شرافتمندانه با آنان
۲- تجديد نظر در اعدام زندانيان و توقف فوری اجرای احکام اعدام کليه زندانيان سياسی و مدنی
۳- پايان دادن به شکنجه ،آزار ورفتارهای غير انسانی و ناشايست نسبت به کليه زندانيان
۴- پايان دادن به تبعيضات ملی مذهبی و جنسيتی ميان زندانيان سياسی و مدنی وهم چنين تبعيد آنان و بهبودی شرايط زندان
۵- زندان های سراسر ايران بدون هيچ گونه محدوديتی تحت نظارت سازمانهای حقوق بشری داخلی و جهانی قرار گيرد
۶- دستگاه قضايی جمهوری اسلامی در جهت تحقق مبانی مسلم حقوق بشر و رعايت اصل انصاف، مورد اصلاحات اساسی قرار گيرد.
هم ميهنان، جبهه ملی ايران- اروپا همواره نگرانی خود را از وضعيت زندانيان سياسی و مدنی در تمام زندانهای ايران اعلام کرده و خواستار رعايت حقوق انسانی؛ توقف شکنجه، فشار و رفتار غيرانسانی عليه همه زندانيان و بويژه زندانيان سياسی و عقيدتی شده است. ما اعتقاد داريم که بحرانها و مشکلات کشور را با افزودن به شدت فشارها بر جامعه و برخوردهای پليسی- امنيتی نميتوان چاره کرد. ملت ايران بايد برای احقاق حقوق شهروندی خود با مبارزات مستمر، رعايت هنجارهای بين المللی حقوق بشر را به حکام جمهوری اسلامی بپذيراند. هموطنان کُرد ما، مانند ديگر ايرانيان، حق دارند که زبان مادريشان را از دبستان تا دانشگاه بياموزند، در حفظ و اشاعه فرهنگ خود آزاد باشند و در اداره امور محلی خود (از روستا تا استان) شرکت بلاواسطه داشته باشند. همبستگی ملی و يکپارچگی کشور تنها در سايه رعايت همه حقوق شهروندی ملت ايران ممکن و ميسر ميگردد. ديکتاتوری، تبعيضات دينی، فرهنگی و نارضايتی عمومی بستر مناسبی را برای همه جريانهای ضد دموکراتيک و ايران ستيز بوجود می آورد که در نهايت به تشديد بحرانهای اجتماعی کمک کرده و دست اندازی بيگانگان را در ايران ممکن ميسازد.
جبهه ملی ايران- اروپا خواهان رسيدگی فوری مراجع ذينفوذ ملی و بين المللی به خواسته های بحق همه زندانيان سياسی- عقيدتی و بويژه زندانيان کُردِ در اعتصاب غذا ميباشد. به حبسهای انفرادی، شکنجه و رفتار غير انسانی بايد هر چه زودتر در زندانهای ايران پايان داده شود و احکام اعدام متوقف گردد.

پاينده باد ايران
پويا و پابرجا باد مبارزات ملی و دموکراتيک ملت ايران
جبهه ملی ايران- اروپا
دوشنبه بيست و پنجم شهريور ١٣٨٧
پانزدهم سپتامبر ٢٠٠٨

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه جبهه ملی ايران- اروپا در پشتيبانی از حقوق شهروندی هموطنان زندانی ِ کُرد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016