یکشنبه 27 مرداد 1387

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، عامل اساسی بن بست شکوفائی دمکراسی و استقلال در ايران! سازمان های جبهه ملی ايران در خارج از کشور


از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ تا امروز پنجاه و پنج سال می گذرد و مصدقی های اصيل از تکرار اين امر خسته نمی شوند که مسبب اصلی عقب ماندگی سياسی در جامعه ما چنين فاجعه ای بوده است. ما براين پنداريم که اگر جامعه ما امروزه درگير مصائبی است که فقط در برخی از کشورهای عقب مانده آثار و شواهد آن ديده می شود منشا اصلی آن کودتای نظامی است که در ايران با ساقط کردن حکومت ملی دکتر محمد مصدق ببار آمد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در دورانی که حکومت ملی مصمم شده بود با اصلاح قانون انتخابات و اجرای قانون ملی کردن صنايع نفت کشور را به تدريج از ورطه يک جامعه استبداد زده و عقب مانده خارج ساخته و آنرا به سوی جامعه ای متمدن و مدرن که متکی بر قانون اساسی، دمکراسی و استقلال باشد، سوق دهد، کودتای نظامی که با نقشه و کمک کشورهای آمريکا و انگليس و همدستان داخلی آنها عليه حکومت قانونی مصدق انجام پذيرفت، يکباره اين روند را از هم گسيخت و جامعه ما را با مصيبتی مواجه ساخت که حکومت اسلامی يکی از ثمرات فاجعه آميز آن به شمار می رود.

مردم ايران اين شکست سياسی اجتماعی را هرگز از ياد نبردند. استقبال مجدد از انديشه و راه مصدق و بالا بردن عکس های او در هر فرصتی که دست داده است، چه از سوی جوانان در دانشگاه و چه از جانب مردم در بزرگداشت باشکوه مصدق گويای اين حقيقت و اين واقعيت بوده است. انتظار باطلی خواهد بود که روشنفکران راستين جامعه و بالطبع هواداران انديشه و راه مصدق، پرونده بيست و هشت مرداد را ناگهان مختومه بخوانند و آنرا برای تحقيقات تاريخی به استادان اين رشته ارجاع نمايند.

ما معتقديم تا زمانی که مسئوليت تاريخی اين فاجعه در سطح بين المللی و نيز از سوی بازماندگان رژيم ديکتاتوری شاه بطور روشن و بدون لاپوشانی پذيرفته نشود، اين خطر هست که حتی در صورت نائل شدن به حاکميت ملی، دمکراسی و حاکميت قانون اين فاجعه به شکلی ديگر تکرار شود. اين بحث زمانی از حوزه سياسی به حوزه تحقيق برده ميشود که يک دمکراسی پايدار متکی بر قانون و حقوق بشر در ايران استقرار يافته باشد و نيروهای مخالف دمکراسی نير ديگر توان و امکان آنرا نداشته باشند که در موجوديت چنين حکومتی تزلزلی ايجاد نمايند.

پيروز باد مبارزه مردم ايران برای استقرار حکومت دموکراسی و مردمسالاری در ايران!

هيات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۸۷ برابر ۱۶ اوت ۲۰۰۸

Copyright: gooya.com 2016