دوشنبه 1 مهر 1387

قريب الوقوع بودن تبعيد آيت الله بروجردی و چهار هوادار وی، مجموعه فعالان حقوق بشر


عليرغم تاکيد تشکلات مدافع حقوق بشر مبنی بر وضعيت وخيم آيت الله بروجردی و همچنين تائيد پزشک ايشان مبنی بر نياز فوری و مبرم ايشان به مداوا ، وزارت اطلاعات آيت الله بروجردی را از قريب الوقوع بودن حکم تبعيد خود مطلع نمود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نيروهای امنيتی ضمن تهديد آيت الله بروجردی مبنی بر اقدام برای حذف فيزيکی ايشان ، گفته های خود مبنی بر توقف حکم تبعيد ايشان را زير پا گذاشته و به آقای بروجردی اطلاع داده اند که به همراه ۴ تن از ياران خود به زودی به مکانهای از قبل مشخص شده تبعيد خواهند گرديد.
در صورت اجرای احکام تبعيد ، آقای بروجردی ۱۰ سال تبعيد به زندان يزد ، مسعود سماواتيان، ۵ سال تبعيد به زندان خرم آباد ، عليرضا منتظرصاحب ۴ سال تبعيد به زندان کرمانشاه ، حبيب قوتی ۴ سال تبعيد به زندان همدان ، مجيد الستی ۴ سال تبعيد به زندان زنجان خواهند شد.
شايان ذکر است نيروهای امنيتی در پاسخ به اعتراض آيت الله بروجردی ، عدم همکاری و مصاحبه تلويزيونی اخير ايشان را دليل اجرای احکام تبعيد برخلاف وعده های داده شده سابق عنوان نموده اند.

Copyright: gooya.com 2016