سه شنبه 2 مهر 1387

سخنرانی جهانگير گلزار و حسين بهرخو در هانوفر آلمان به مناسبت کشتارهای دهه ۶۰، ۲۸ سپتامبر

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی
و کانون دفاع از حقوق بشر در ايران برگزار می کنند.

قتل عام زندانيان سياسی و عقيدتی در دهه ۶۰ را بازگوئی کرده و از ياد نبريم

سخنرانی، بحث و گفتگو

سخنرانان:

جهانگير گلزار
اعدام و خشونت چه حاصلی دارد؟
حسين بهرخو
قتل عام زندانيان سياسی و عقيدتی در دهه ۶۰ و چه بايد کرد

مکان: هانوفر، فاوست، IIK دفتر کانون دفاع از حقوق بشر در ايران
Zur bettfedrnfabrik 1
30451 Hannover

زمان: ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۸ ـ ساعت ۱۴.۰۰ الی ۱۷.۰۰


فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016