جمعه 6 خرداد 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

توهم و خودشيفتگی بالاخره کار دست‌اش داد! مسعود نقره‌کار

مسعود نقره‌کار
توهم و خودشيفتگی گاه مبتلا را ذليل و زمين‌گير می‌کند، که دنيای سياست از اين دست ذليل و زمين‌گيرشدگان فراوان ديده است. اين‌که بسياری از کوشندگان و تحليل‌گران سياسی در تحليل‌ها و ارزيابی‌های‌شان به نقش اختلال‌های روانی رهبران حکومت اسلامی، به‌ويژه اختلال‌های روانی احمدی‌نژاد در تشديد درگيری‌های درون حکومتی توجه ندارند، متأسفانه پديده‌ی تازه‌ای نيست

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


در گيری و جنگ قدرت ميان جناح های حکومت اسلامی کهنه بساطی ست که از همان فردای قدرت گيری حکومت اسلامی ، آيت الله خمينی- موجود شيفته ی کين وجنگ و جنايت - آتش بيار و شيپورچی اش شد.
در باره ماهيت و ويژگی های درگيری ها و جنگ ها ی جناحی در مقاطع مختلف نگاه های گونه گون تحليل ها و ارزيابی ها متفاوتی ارايه داده اند، ارزيابی ها و تحليل هايی که دامنه ی وسيعی در برگرفته اند، که از زرگری و ساختگی پنداشتن اين درگيری ها و جنگ ها گرفته تا تحليل های طبقاتی و سياسی و ايديولوژيک ( همه ی انواع دينی – مذهبی و ضدين اش ) را شامل شده اند. بر بنای همين ارزيابی ها و تحليل ها مخالفان حکومت اسلامی سياست های محتلف برگزيده اند: برخی نظاره گری پيشه کردند و سياست " گورباباشون" و " زهر طرف شود کشته به سود ماست "، سياست شان شده است ، و گروهی ديگر تلاش کرده اند تا در بازی "که برکه" هل دهنده جناحی به پيش و جناحی به پس باشند. جريان هايی نيز تلاش کرده اند کل اين مجموعه ساقط کنند. اينان راه علاجی جز" مرگ" برای اين مبتلا به سرطان ستم سازی و ستمگری نمی بينند.

ترديدی نيست که درگيری ها و جنگ ها ی جناح ها و باند های حکومت گران اسلامی واقعی و هنوزجاری ست و جز در شرايطی خاص ( به مانند زمان جنگ ايران و عراق) در اين سی دوسال دمی آرام نگرفته است . و باز ترديدی نيست که شناخت ماهيت و ويژگی ها ی اين درگيری ها و جنگ ها، و رهيافت برای تاثير گذاری بر آن ها نيز امری ضروری ست. اما آنچه اسباب تاسف و تعجب است اينکه در طی سی و دو سال گذشته به ندرت يک ارزيابی و تحليل سياسی همه جانبه و واقعی ،و به دور از اعمال سليقه و ديدگاه کوشندگان سياسی و تحليل گران وابسته و مستقل از اين حکومت و راهبران اش شده است. هم امروز پس از سه دهه تجربه ،رهبران سياسی سازمان های سياسی مخالف حکومت و تحليلگران سياسی وابسته و مستقل- به ويژه آنان که در تحليل های شان در گذشته خطا های هولناک و مرگبار مرتکب شده اند- چنان با قاطعيتی( البته ساده لوحانه) از درگيری های درون حکومتی تحليل و تز های راهبردی صادر می کنند که گويی به دقت رياضی به شناخت اين حکومت و پاسخ به اين معضل تاريخی دست يافته اند، تحليل هايی که هنوزهمان بنيان های فکری و سياسی"هولناک و مرگبار" آبشخورشان هستند. بی دليل نيست موجودات عجيب الخلقه ای چون خامنه ای و احمدی نژاد می توانند رهبران سياسی و تحليل گران سياسی اپوزيسيون را بازی دهند و به سهولت توهم خويش به آن ها منتقل کنند.

فاز روانی درگيری های درون حکومتی؟

درگذشته در تحليل ها و ارزيابی به نقش مخرب دين و مذهب در حکومت و در گيری های فرقه ای مذهبيون کم بها داده می شد. درس نيز گرفته نشد و نمی شود که حکومت گران اسلامی عليرغم درگيری ها و جنگ ها ی فرقه ای و سياسی و " روانی " ِ گاه خونين وقتی پای " اصول" و اسلام عزيز و کل حکومت به ميان بيايد تلاش می کنند مشگلات بپوشانند و به قول روباه مکار حکومت اسلامی- هاشمی رفسنجانی-"گوشت هم بخورند و استخوان های همديگر دور نريزند."

اکنون چندی ست در فازی متفاوت بساط درگيری ولی فقيه و رييس جمهور حکومت اسلامی علم شده است و چنين به نظر می رسد جنگ های جناحی حکومت پس ازسرکوب کروبی و موسوی و جنبش سبز به عرصه و فازی ديگر،که عنصر اختلال روانی نيز ايفای نقش می کند، کشيده شده است .

اين بار درگيری را با دراز کردن رحيم مشايی آغاز کرده اند، و به بهانه ی ماجرای وزير اطلاعات و دعواهای مجلس و دولت و بساط جن گيری و رمل و امام زمان و....احمدی نژاد را هم کنارش خوابانده اند.
اين درگيری علاوه بر نشان دادن قدر قدرتی ولی فقيه و ابواب جمعی اش ، حکايت حقارت ديکتاتور حقير نيزعيان ترکرده است، متوهم خودشيفته ای که خدا را بنده نبود و خود را رهبر فکری و عقيدتی جهانيان می پنداشت به آلت فعل مداحان لش و وبش و مليجک های ريز و درشت بيت رهبر بدل شده است، و درون چاله و چاهی که توهم و خودشيفتگی پيش پای مبتلايان اش می گذارد واژگون شده است.

اينکه احمدی نژاد به اختلال های روانی توهم، هذيان و خودشيفتگی بدخيم و عظمت طلبانه مبتلاست , و تجلی رفتاری اين اختلال ها را نه فقط در هاله ی نور که درطلسم شدگی و رمالی و جن گيری و ور رفتن با امام زمان و خدا بروز داده است مستند به نشانه هايی ست که نه در سطح ملی، که در ابعاد بين المللی ثبت و پرونده است، اما عامل تشديد اختلال ها را شايد بايد در رخداد انتخابات سال ۸۸ و پس از آن جستجو کرد.
پس از پيروزی متقلبانه در انتخابات دهمين دور رياست جمهوری حکومت اسلامی و سرکوب جنبش سبز، احمدی نژاد متوهم تر و خودشيفته تر از پيش خود را تجلی اسلام ( و تشيع ) و مکتب ايرانی و قهرمان قانون يافت ،و پيوندش را باامام زمان و خدا نزديک تر نماياند. به همين دلايل شايد بر آن شد تا روی ولی فقيه و ولی نعمت اش هم کم کند. اين توهم و خودشيفتگی در آميخته با لات منشی و لوطی گری و هوای رفيق را داشتن زمينه را برای تشديد درگيری ها يی که زمينه های اقتصادی، سياسی , اجرايی و باندبازانه داشت مهيا تر ساخت، درگيری هايی که سرانجام با قلدری خامنه ای و ابواب جمعی اش می رود تا به سود ولی فقيه ختم به خير شود.

درگيری اخير حکومت گران اسلامی اين درس نيز دارد که توهم و خودشيفتگی گاه مبتلا را ذليل وزمينگير می کند، که دنيای سياست از اين دست ذليل و زمينگيرشدگان فراوان ديده است.

اينکه بسياری از کوشندگان و تحليگران سياسی در تحليل ها و ارزيابی های شان به نقش اختلال های روانی رهبران حکومت اسلامی ،به ويژه اختلال های روانی احمدی نژاد در تشديد درگيری های حکومتی توجه ندارند، متاسفانه پديده ی تازه ای نيست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زيرنويس:

اين ها برخی از مقاله های من در باره اختلال های روانی آقای احمدی نژاد است. در مقاله های جديدتر بسياری از نشانه های قديمی تکرار شده است تا خواننده مقاله بتواند سابقه بيمار را همراه با اختلال های جديد تر داشته باشد.
- آقای احمدی نژاد و بيماری روانی " خود شيفتگی"(Narcissim)،/ مسعود نقره کار/ ا ژانويه ۲۰۰۶ / جمعه ۹ دی ۱۳۸۴
http://news.gooya.com/politics/archives/041811.php

- حال آقای رييس جمهور وخيم تر شده است / مسعود نقره کار/ تاريخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣٨۵ (۲۱ اکتبر ۲۰۰۶)
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=6275

"توهم ها و هذيان های پيشرونده"ی يک رييس جمهور
تاريخ انتشار : ۶ بهمن ۱٣٨۵ (۲۶ ژانويه ۲۰۰۷)

"ديکتاتور حقير" و "تحقير ملی" -
تاريخ انتشار : ٨ مهر ۱٣٨۶ (٣۰ سپتامبر ۲۰۰۷)

- موعظه ها، ادعاها، توهم ها و واقعيت ها/ احمدی نژاد در نيويورک - بخش اول /۶ مهر ۱٣٨۷ (۲۷ سپتامبر ۲۰۰٨)
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=17335

موعظه ها، ادعاها، توهم ها و واقعيت ها ( بخش دوم)
ايران - تاريخ انتشار : ٨ مهر ۱٣٨۷ (۲۹ سپتامبر ۲۰۰٨)

موعظه ها، ادعاها، توهم ها و واقعيت ها ( بخش پايانی)
تاريخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣٨۷ (٣ اکتبر ۲۰۰٨)

رهبری سياسی و اهميت سلامت روانی
تاريخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣٨۶ (۲٣ فوريه ۲۰۰٨)
رهبری سياسی و اهميت سلامت روانی
تاريخ انتشار : ۲٨ بهمن ۱٣٨۶ (۱۷ فوريه ۲۰۰٨)

احمدی نژاد, شارلاتانيسم ِ روان پريشانه
اتاريخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱٣٨٨ (۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹)
احمدی نژاد, شارلاتانيسم ِ روان پريشانه
تاريخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱٣٨٨ (۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹)
احمدی نژاد, شارلاتانيسم ِ روانپريشانه
تاريخ انتشار : ۲٨ شهريور ۱٣٨٨ (۱۹ سپتامبر ۲۰۰۹)
احمدی نژاد, شارلاتانيسم ِ روان پريشانه
تاريخ انتشار : ۲ مهر ۱٣٨٨ (۲۴ سپتامبر ۲۰۰۹)
ديکتاتور حقير و "بوی گند دروغ"
تاريخ انتشار : ۲۰ مهر ۱٣٨٨ (۱۲ اکتبر ۲۰۰۹)

و...


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016