شنبه 18 خرداد 1392   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

نه مال ما پيدا - نه زان همسايه، هادی خرسندی

هادی خرسندی
چه قشقرق اينجا - چه بلبشو اينجا / مناظره اينجا - بگو مگو اينجا / چه محترم هستند - اراذل و اوباش / طرف خودش را هم - زده اطو اينجا / يکی که می ديده - زبون حريفش را / زبان خود کرده - به او فرو اينجا!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


ويژه خبرنامه گويا

چه قشقرق اينجا - چه بلبشو اينجا
مناظره اينجا - بگو مگو اينجا
چه محترم هستند - اراذل و اوباش
طرف خودش را هم - زده اطو اينجا
يکی که می ديده - زبون حريفش را
زبان خود کرده - به او فرو اينجا!
يکی طمع کرده - به ميکروفن اول
ولی در آوردند - ز جيب او اينجا
ز آمپلی فاير - صدای گوز آمد
گمانم آروُغ زد - همان عمو اينجا
چه مبطلاتی شد - بياور آفتابه
که در حضور جمع - کند وضو اينجا
برای بنشستن - به مسند کورش
چه گاز و گوز اينجا - چه گند و بو اينجا
برون بزن ملت - ز صحن اين هشتی!
نه اعتبار اينجا - نه آبرو اينجا
ميان اين جمع - حقير و بی مايه
نه مال ما پيدا - نه زان همسايه

ـــــــــــــــــــ

سگان زرد اکنون - به واق واق اينجا
برادران شغال - کلفت و چاق اينجا
نشسته تقريبا - چو آبراهام لينکلن!
به دستشان هر يک - دوتا چماق اينجا
يکی بگيرد ژست - برای مادرزن
يکی فروشد فخر - به باجناق اينجا
يکی به وبلاگش – خبر دهد فوری؛
منم پرزيدنت !– در اين اتاق اينجا
يکی بود بادش – به معده و غبغب
يکی زند بشکن – به اشتياق اينجا
يکی که با رهبر - زياده نزديک است
ز سرخوشی جفتک - زند به طاق اينجا
يکی که با حيرت - به پشت در مانده
به پسته های خويش - زده سماق اينجا
عجب چه ترکيبی! - به مرده شويان گو
که بردنی هستند - بالاتفاق اينجا!
پلشتی از پايه - فساد صد لايه
نه مال ما پيدا - نه زان همسايه

ـــــــــــــــــــ

بيا تماشا کن - صدا و سيما را
که ميکند کارتون - رجال فردا را!
اميرکبير آمد - برو نظام الملک
قوام جان ول کن - فروغی ما را
ببين مصدق جان - تو با رضاخان باش
بگو به بازرگان - نزن هويدا را
چه کاريکاتورها! - بگير الساعه
سراغ نيک آهنگ - و نيز مانا را
بگو شود تاريخ – به مسخره تکرار
چه سوژۀ خوبی – نظر کن اينها را
تملّق از آنسو – سوال کنکور است!
رقابت سختی- گرفته اعضا را
"رسول اکرم هم – شبيه ايشان بود"!
"محققی بايد – بچسبد اينجا را"
خلاصه ميکوشند ـ به نقل جعليات
که تخم پيغمبر - کنند آقا را!
يکی پیِ سوره - يکی پیِ آيه
نه مال ما پيدا - نه زان همسايه

ـــــــــــــــــــ

يکی ز نامزدها - چنانکه ميدانی
علامتی دارد - به روی پيشانی
ز ما کند پنهان - به زير آن چتری
به همت شانه - به لطف سلمانی
نجاست است آيا - که ميکند پنهان؟
چنين که همرنگ است – به کود انسانی؟
نه! جای مهر است اين - ولی در اين مقطع
طرف حيا کرده - از آن مسلمانی!
حکومت مذهب - همين بود حسنش
که ميشود خود را - عوض کنی آنی
ببين که اين هیأت – به دوربين خيره
چگونه ميورزد - ريا به آسانی
عجب چه ويترينی - چه مانکن هايی!
به قيمت يک رأی – به ملت ارزانی
به شرح اين اوضاع - چه ميتوان گفتن؟
همان که فرموده - عبيد زاکانی:
ز دولت « ... ر» و - حکومت « ... يه»
نه مال ما پيدا - نه زان همسايه

ــــــــــــــــ
[اصغرآقا ـ سايت هادی خرسندی]


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016