شنبه 27 دی 1382   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

آيت الله خميني وآيت الله طالقاني حجاب را اختباري بيان كردند، حسين خداداد

به نام خدا كه حكومت ظلم را نمي گذارد باقي بماند.

در حالي كه ايت الله خميني و ايت الله طالقاني در سال 1358 گفتند كه حجاب بايد اختياري باشد و در روزنامه ها چاپ گشت ولي امروز اگر كسي همين سخن را بيان كند محكوم به اعدام مي گردد و به عنوان مرتد، مفسد في الارض و محارب با خدا محاكمه مي شود. تاريخ پر است از افرادي كه براي حق زير فشار و بي مهري قرار گرفتند و دست از حق و صبر در اين راه بر نداشتند. سالها است جنب آقاي اشكوري در زندان به سر مي برد كه تلخترين و تاريك ترين تاريخ ايران محسوب مي شود و حكومت ديني را كاملا به تباهي مي كشد، وتنفر را از اقايان بوجود مي آورد. اگر شخصي از اين آقايان كمي مي دانست تقوا چيست، سكوت نمي كرد. حداقل اگر براي حقوق زنان حرف نمي زنند براي ازادي اقاي اشكوري بنويسند كه حجاب شرعي چيست و قانون ايا با تقوا و چهره اسلام مي خواند؟ آيا پوشش سر، حجاب شرعي محسوب مي شود و بايد مجازات شود؟

تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي مي گويد : زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پنصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

اگر جلوي موهاي سرزنان ظاهر گردد بايد مجازات بشوند؟ در اين صورت خيلي از زنان ايراني بايد مجازات بشوند. در خارج از كشور ميليونها زن ايراني پوشش سر ندارند اگر به ايران باز گردند بايد مجازات شوند زيرا طبق قانون جمهوري اسلامي: ماده 7 قانون مجازات اسلامي:...هر ايراني كه در خارج از ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد. (( ولي نتوانستند خانم محترم دكتر شيرين عبادي را مجازات كنند و خود درك كردند كه قانون پوشش سر قابل اجرا نيست))

آيا پوشش تمام موهاي سر حجاب شرعي محسوب مي شود؟ اگر اينچنين است كه اكثر زنان ضد قانون عمل مي كنند. چرا بايد قانوني داشته باشيم كه خود مي دانيم قابل اجرا نيست. بلاخره يك روزي شخصي بايد جرات داشته باشد كه بگويد حجاب شرعي چيست. سخنان علماء دين كه حجاب بايد اختياري باشد با قانون در تضاد است. اقايان دكتر علي شريعتي واستاد مطهري و دكتر بازرگان همه از حجاب اختياري دفاع كردند و مخالف زور و اجبار در حجاب بودند.

بايد پرسيد كه چرا پوشش سر را اجباري قرار دادند؟ فكر مي كنند كه اگر چه در زمان پيامبر پوشش سر اختياري بوده است ولي امروز بدون پوشش سر زمينه فحشاء و منكر مي گردد. در حالي كه اين نظريه تا بحال ثابت نشده است و خود به تمام زناني كه پوشش سر ندارند يك نوع توهين محسوب مي شود زيرا يعني هر زني كه پوشش سر ندارد زمينه را براي فساد و منكر قرار مي دهد؟ و همچنين بايد پرسيد چه شخصي اين را تشخيص مي دهد، نيروي انتظامي يا گروهاي فشار؟ اولا همه اعمالي كه زمينه براي فحشاء و منكر مي شوند چيست و همه اعمال بايد با دخالت حكومت باشد؟ و ايا حتي جشن عروسي نيز زمينه براي فحشا و منكر مي گردد؟ ايا بهتر است همه مردان در خانه قرار بگيرند تا زمينه فحشاء و منكر قرار نگيرند؟ با اين نظريه خيلي از مسائل ديني تبديل به اجبار و زور مي گردد زيرا نماز نخواندن نيز زمينه فحشاء و منكر قرار مي گيرد. خود عمل اجبار و زور در احكام ديني يك عمل ضد ديني است. خود عمل زور و اجبار در پوشش سر زمينه را براي فساد و فحشاء ايجاد مي كند. ايا نبايد پوشش سر را به تشخيص خود فرد نهاد؟ و اين ازادي انديشه را به خود زنان قرار داد. اگر راي اكثريت مدرك سخن باشد كه حقوق اقليت چه مي شود؟ اگر 70 % مردم فرانسه خواهان برداشت الزامي پوشش سر در مدارس باشند باز حقوق اقليت بايد محترم شناخته شود. اگر قران مي گويد هيچ اجبار و اكراهي در دين نيست و ما دين را آسان قرار داديم پس چرا يك مسئله به اين سادگي را به ميل و تشخيص خود پيچيده مي كنند؟ خيلي ساده روش پيامبر را اجرا كنند و نگران انحراف كسي نباشند زيرا خدا هدايت مي كند و نه اجبار در پوشش سر. بجاي هدايت مردم اول بفكر هدايت خود باشند.

روزنامه همشهري شماره 2339
بحث و بررسي مسئله حجاب از ديدگاه صاحب نظران مختلف به نقل از خبرگذاري ايسنا.

حجت الاسلام مجيد انصاري در خصوص حجاب مي گويد: برداشت افراد از حجاب در سطوح مختلف جامعه يكسان نيست. يكي از شروط اين است كه لباس نبايد به گونه اي باشد كه فرد انگشت نماي جامعه شود به اصطلاح نبايد پوشش لباس شهرت باشد. اسلام در مورد نحوه پوشش قالب خاصي را مشخص نكرده است و افراد هر جامعه متناسب با وضعيت جغرافيايي، آب و هوايي وآداب و سنن خود مي توانند نوع لباس خود را خود انتخاب كنند. اگر حدود و فوايد حجاب براي مردم بيان شود، آنها ديگر در برابر آن لجبازي و مقاومت نمي كنند. اصولا تندروي و تحكم در مسائل اجتماعي و اعتقادي نتيجه عكس مي دهد. تندروي بدون توجيه و منطق و بيش از حدود شرعي مشخص شده، واكنشهاي منفي را در پي خواهد داشت و جامعه را به سمت لجبازي و فاصله گرفتن از حجاب پيش خواهد برد.

آيت الله عبايي خراساني، معتقد است. امر به معروف نبايد با روشهاي منكر انجام شود. حجاب در نقاط مختلف دنيا به صورتهاي گوناگوني رعايت مي شود به هر حال آنچه مهم است پوشيده بودن زن است و نوع پوشش مهم نيست. ممكن است نحوه پوشش بانوان، نسبت به اوايل انقلاب فرق كرده باشد. اگر يك بحث بر اساس استدلال و منطق مطرح نشود و تنها صورت شعار گونه داشته باشد با گذشت زمان از بين مي رود. چه بسا برخي محدوديتهاي بي اندازه و بيش از حد، كه توسط عده اي در اوايل انقلاب اعمال گرديد، سبب گرايش افرادي به سوي بي حجابي شده باشد.

زهرا شجاعي، مشاور رئيس جمهور در امور زنان در اين باره مي گويد: شرع هيچ گونه قيد و شرطي در زمينه رنگ، فرم و ديگر ويژگي هاي پوشش قرار نداده است، يادآور شد تنها حدود پوشش، فلسفه، هدف و حرمت اشخاص مشخص شده است. اگر قرار بود اسلام نوع حجاب را مشخص كند با توجه به گوناگوني فرهنگها، اين دين غير قابل اجرا مي شد. براي بقاي حجاب در جامعه بايد برخي قيودات و محدوديتهاي غير منطقي از مقررات مربوط بر داشته شود و با بيان فلسفه اين قانون و اثرات رواني آن، نسل جوان در يك انتخاب آزادانه و آگاهانه اين را رعايت كند.

آيت الله موسوي بجنوردي در اين رابطه مي گويد: اساسا انسان موجود منطقي است و هيچ وقت نبايد به صورت خشن با او برخورد كنيم. هيچ وقت با زور ، خشونت و غاظت نمي توان كسي را هدايت كرد. نسل موجود ما در انقلاب بزرگ شده است ما براي اين نسل چه كرده ايم؟ ما نبايد طوري اسلام را معرفي كنيم كه مردم از آن بترسند. حجاب از روي فشار هيچ اثري ندارد.

حجت الاسلام فاضل ميبدي نيز در اين خصوص مي گويد: تكاليف ديني نبايد با اجبار بر جامعه تحميل شود. وي در خصوص بازتاب منفي كه در اثر اجبار تكاليف ديني بوجود مي آيد معتقد است: دستورات ديني چون بر گرفته از دين است، قداستي دارد. حجاب نيز مقوله اي ديني است و قداست دارد ولي اگر در گردونه اجبار و تهديد افتاد، قداست خود را از دست مي دهد، براي همين است كه دولت متعهد انجام تكاليف مردم نيست. اگر تكاليف ديني، سياسي و دولتي شوند، چون مردم در برابر دولت واكنش هاي متفاوتي از خود نشان مي دهند ممكن است اقبال و اديار آنان به همراه واكنش ها باشد. اگر با دولتي از سر لجاجت وارد شوند با تكاليف ديني هم از سر لجاجت وارد شوند و اين خطر است. بايد تكاليف شرعي مردم را به عهده خود مردم گذاشت. بنابراين همانطور كه رضاخان نتوانست با زور حجاب را از سر مردم بگيرد، با زور هم نمي توان اين ارزش ديني را بر جامعه تحميل كرد.

جواب آيت الله منتظري پيرامون حجاب نوشتند: پوشش سر به خودي خود و قطع نظر از پيامدهايي كه ممكن است داشته باشد زوري و اجباري نيست. و همچنين دكتر محسن كديور نيز فرمودند پوشش سر بايد اختياري باشد. و جناب اقاي احمد قابل ، دانشمند اسلامي نوشتند كه پوشش سر واجب نيست ولي حجاب واجب است.

حجت الاسلام اشكوري در مورد حجاب اختياري نيز سخن گفتند كه موجب زنداني وي گشت. روزنامه همشهري شماره 2265 نوشت: محمد دادفر عضو كمسيون اصل 90 مجلس در گفتگو با خبرنگار همشهري گفت: آقاي حسن يونسي اشكوري سير بازگشت خود را از خارج را براي ما تعريف كرد و گفت زماني كه قصد خروج از فرانسه را داشته است مطبوعات آن كشور با وي مصاحبه كرده و او در اين مصاحبه گفته است كه در ايران به زندان خواهد رفت. دادفر گفت:

اقاي اشكوري گفته است در دادگاه بريده روزنامه سال 1358 را كه در آن آيت الله طالقاني و فرداي آن روز امام خميني گفته اند كه حجاب امري اختياري است به دادگاه داده است.

(( همچنين در روزنامه همشهري شماره 1380 مي خوانيم: حجت الاسلام اقاي حسن يونسي اشكوري نماينده دور اول مجلس شوراي اسلامي به سبب اظهاراتش درباره حجاب در كنفرانس برلين به عنوان مرتد، مفسد في الارض و محارب با خدا محاكمه و به اعدام محكوم شد. اما به دليل برتري نظريه فقه حاكم بر نظريان مرسوم، حكم اعدام وي لغو شد. اشكوري روحاني و نويسنده اي هوادار دكتر علي شريعتي است. اشكوري همچنين گفت: در مورد غير علني بودن دادگاه احساسات و عواطف مردم را جريحه دار مي كند در حالي كه وقتي اتهامات عليه مرا از تمام راديو و شبكه هاي سيما و مطبوعات پخش مي كردند احساسات مردم جريحه دار نشد ، حال كه قرار است من از خودم دفاع كنم احساسات مردم جريحه دار مي شود؟))

اگر اقاي اشكوري آزاد بشود تمام ايران شاد مي گردد ولي قلب يك شخص كه در بالا قرار دارد جريحه دار مي شود. مگر قلب ايشان ، قلب مردم است؟ اصلا از قلب مردم خبر دارد؟ اي بيخردان شما هستيد كه روزانه قلب مردم را جريحه دار مي كنيد، بستن روزنامه ها، نظارت اسثصوابي و .... ولي چرا مراجع كه خود را با تقوا مي دانند از حقوق اقاي اشكوري دفاع نمي كنند؟ متاسفانه اكثرا حتي در مورد حجاب اجباري سكوت مي كنند. به حقوق زنان و به شرع اسلامي توجه نمي كنند. پس بايد بدانند كه دينستيزي را خود در جامعه بوجود مي آورند. اين است انقلاب حجاب كه انتظار دارند نسل جوان به آن ايمان داشته باشد. ايمان به زور و اجبار به حقوق زنان.

حسين خداداد
Hosseeinkhodadad@hotmail.comتبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
Copyright: gooya.com 2016