سه شنبه 17 دی 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

گفتارهای کوتاه بزرگان در باره مسائل بزرگ زندگی، گردآوری از اکرم صادقی

تجربه از ديدگاه بزرگان

«تجربه» يک معلم سخت‌گير است: اول امتحان می‌کند، بعد درس می‌دهد. ورنون لاو

گزينش می تواند درست و يا نادرست باشد ، گزينش گری يک هنر است . بهره بردن از تجربه های ديگران می تواند به گزينش راه درست کمک کند . ارد بزرگ

حتی ضرب المثل های کوتاه، بدنبال تجربه های طولانی ساخته شده اند. سروانتس

تجربه ميوه ای است که آن را نمی چينند مگر پس از گنديدن. ارسطو

با سالخوردگان و افراد با تجربه مشورت کنيد که چشمهايشان ، چهره ی سالها را ديده و گوشهايشان ، نوای زندگی را شنيده است . جبران خليل جبران

تجربه بالاتر از علم است . ابوعلی سينا

تجربه بهترين درس است هر چند حق التدريس آن گران باشد. کارلايل

تجربه به معلم سختگيری است . او اول امتحان ميکند و بعد درس می دهد . کارايل

انسان ها به نسبت هر ظرفيتی که برای کسب تجربه دارند عاقلند نه به نسبت تجاربی که اندوخته اند . برنارد شاو

به تجربه آموختم که انسانها هرگز از تجربه چيزی نمی آموزند. برنارد شاو

کاش گوش به تجربه ها بسپاريم آموختن تجربه ها مانع از رسيدن به زاری و زبونی است.. ارد بزرگ

تجربه نامی است که تمام افراد بر روی اشتباهات خود می گذارند.. اسکاروايلد

تجربه درسی است گرانبها که ارزش آن ازکليه دروس مهم اساتيد عاليقدر بالاتر است. سيسرون

تجربه را بر روی رختخواب نرم معطر و متکای پر قو نمی توان بدست آورد . اوری پيد

تجربه ، مدرسه ای است که محصلين خود را با قيمتی گران ، بار می آورد. فرانکلين

کسی که درد روشنگری و بازگويی تجربه را ندارد خود نيز زمانی برای بهره از آن را نخواهد يافت . ارد بزرگ

انسان تنها يکبار زندکی ميکند درنتيجه , امکان آن بسيار کم خواهد بود که چيزی را دوبار تجربه کند که بيشترين شوق و هيجان را باو ميداد!!! . لانگه لونينگ


آرامش از ديدگاه بزرگان

قلب شما در سکوت و آرامش ، به اسرار روزها و شبها شناخت می يابد ولی گوشهايتان در حسرت و آرزويند که آوای چنين شناختی را که بر قلبهايتان فرود می آيد ، بشنوند . جبران خليل جبران

آنانيکه هميشه در آرامش هستند لاابالی ترين آدمهايند . ارد بزرگ

لحظه پيروزی برای من از آن جهت شيرين است که پيران ، زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادان ببينم . نادر شاه افشار

بجاست دوستی بخواهی که به روزهايت تلاش و به شبهايت آرامش بخشد. جبران خليل جبران

ما بايد طبيعت را به چشم مادرمان بنگريم و با آرامش خودمان را به او تسليم کنيم تا بتوانيم خيلی راحت احساس کنيم که به جهان باز می گرديم همانطور که همه موجودات ديگر باز می گردند. همه ما در حقيقت جزء جدايی ناپذير اين کليم. طغيان عبث است، ما بايد خودمان را به اين جريان بزرگ واگذاريم . هرمان هسه

آرامش اگر هميشگی باشد سستی و پلشتی در پی دارد . ارد بزرگ

از قضاوت کردن دست بکش تا آرامش را تجربه کنی. ديپاک چوپرا

ما در بين کسانی که با ما هم عقيده اند، احساس آرامش داريم، ولی وقتی بزرگ می شويم که بين کسانی باشيم که با ما هم عقيده نباشند. فرانک

تنها آرامش و سکوت سرچشمه‌ی نيروی لايزال است. داستايوفسکی

انديشه برتر در روزهای توفانی و آشوب و در همان حال خموشی و آرامش ، توانايی برتر خويش را از دست نمی دهد. ارد بزرگ

آرامش گهواره ای ست بر دامن خاک و سنگ پله هايی به جانب افلاک . جبران خليل جبران

به زيبائی بيانديش ، نه برای انگيزش ، که در جهت تعالی . زيبائی به هر جا آرامش می آورد ، چه دست ساز انسان چه طبيعی. پاول ويلسون

وقتی انسان آرامش را در خود نيابد ، جستجوی آن در جای ديگر کار بيهوده ای است.لارو شفوکو

آرامش،زن دل‌انگيزی است که در نزديکی دانايی منزل دارد. اپيکارموس

جايی که شمشير است آرامش نيست . ارد بزرگ

دانش امروز فر بسياری در پی داشته ، اما نيروی جاری سازی آرامش به روان ما را ندارد . امنيت را بزرگان خردمند به ما می بخشند . ارد بزرگ

آرامش مدام نيز کسل کننده است. گاهی طوفان هم لازم است . فردريش نيچه

می گويند رسيدن به آرامش هدف است بايد گفت آرامش تختگاه نوک کوه است آيا کوهنورد هميشه بر آن خواهد ماند ؟ بيشتر زمان زندگی او در پايه و دامنه کوه می گذرد به اميد رسيدن به آرامشی اندک و دوباره نهيب دل و دلدادگی به فرازی ديگر . ارد بزرگ


خرد و خردمند از ديدگاه بزرگان

آنگاه که همه نيک سخن می گويند، پليد انديشی عين خرد است . آلفرد مارشال

آزادی تلاش خردمندانه آدمی در جستجوی علت حادثه هاست .. هربرت مارکوزه

آدم خردمند ، تار و پودهای اصلی زندگی را می يابد . ارد بزرگ

آن که در طلب کمال است بايد خرد ور و با دانش باشد . بزرگمهر

آن که پيروی خرد است دل به هوس نمی سپارد . بزرگمهر

آسودگی آدمی ، به گنج و دينار نيست که به خرد است و روشن بينی . ارد بزرگ

آنکه به خرد توانا شد ، ترس برايش نامفهوم است . ارد بزرگ

آنکه همه چيزش را به جهان می سپارد و خود سخن تازه ايی ندارد نبايد مدعی داشتن خرد باشد و دانش . ارد بزرگ

آنکه زيبايی خرد را نديد ، گرفتار زيبايی آدميان شد و بدين گونه از هر چه داشت تهی گشت . ارد بزرگ

آنانی که در کنار ما زندگی می کنند اما کنشی ندارند و وارستگی را در پشت کردن به جهان می دانند گوشه نشينی می کنند و همه چيز را گذرا می دانند تکه گوشتهای هستند که هنوز از جهان حيوانی خود به دنيای آدميان پا نگذاشته اند . آنکه ما را به اين جهان آورد فر و خرد را مايه رشد ما قرار داد ، بايد به آنان گفت خرد و دانش را انکار کردن با خوابيدن و مردن تميزی ندارد . ارد بزرگ

انسان خردمند فرصت ها رامی سازد،نه اينکه درانتظار آنها بنشيند . بيکن

اهل خرد ، پيشتاز روزگار خويش اند . ارد بزرگ

اهل خرد و فرهنگ هميشه زنده اند . ارد بزرگ

ارزش هر کس به قدر خرد اوست . بزرگمهر

بازده خرد برای اهل معنا ، کلام سکرآور است . ارد بزرگ

برای شناخت آدميان ، بجای کنکاش در انديشه تک تک آنها ، بدنبال شناخت پيشوای انگاره و خرد آنها باشيد . ارد بزرگ

برای کسب خرد ، سختی را بر خود هموار کن . ارد بزرگ

برای دلهره شبانگاهان ، نسيم گرما بخش خرد را همراه کن . ارد بزرگ

با آدمی گفتگو کن که رسيدن به خرد و آگاهی انديشه اوست نه خويشتن خويش . ارد بزرگ

با خرد ، به سرچشمه پاکی بيانديش . آدمی گاهی مبدا را اشتباه می گيرد ، برسان زمانی که رودها را سر چشمه درياها می نامد ، حال آنکه ابرها از درياها برمی خيزند و رودها و چشمه ها را لبريز می کنند . ارد بزرگ

بی مايگی و بدکاری پاينده نخواهد بود ، گيتی رو به پويندگی و رشد است . با نگاهی به گذشته می آموزيم آدميان، اشتباهاتی همچون : برده داری ، همسر سوزی و ... را رها نموده است ، خردورزی ! آدمی را پاک خواهد کرد . ارد بزرگ

بی خردی است، که بگويم کسی بدی را بی بهانه (دليل )انجام می دهد . فردوسی خردمند

بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهايی است . فردوسی خردمند

تنها تنهايی کارآمد است که همراه باشد با پژوهيدن و کاويدن در خرد و دانش . ارد بزرگ

خرد در پيکار با ديوان برنده ترين سلاح ها ااست در برابر شمشير تيز ديو ، خرد جوش است و جان بدان روشن . بزرگمهر

خرد بر سر جان چون افسری تابنده است و مدارا و مهربانی به قدر همسنگ خرد است . بزرگمهر

خرد در نظر گاه مردمان آزاده و نيکخو جهان پر از شادی و شکوه می نمايد . بهره خردمندان و اميد واران هميشه شادکامی است . بزرگمهر

خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هويداست . فردوسی خردمند

خرد برترين هديه آسمانی است . فردوسی خردمند

خرد ابتدا به انديشه پناه می برد . ارد بزرگ

خردورزان هميشه به راه آزادگان و راستان می روند . بزرگمهر

خود را به هوس نزريک مکن که خرد را از تو روی بر می تابد. بزرگمهر

خردمند هر آنچه را که می داند نمی گويد و هر آنچه را که بگويد می داند. ارسطو

خردمند آن نيست که چون در کاری می‌افتد بکوشد تا از آن کار بيرون آيد، خردمند آنست که بکوشد در کاری نيفتد . نصيحه الملوک

خردمندی که بخشنده و دانشور و دادگر و نژاده باشد هرگز بد خو نمی شود . بزرگمهر

خرد ، آدمی را گرانبهاترين چيز است ، و خداوند خرد در هر دو جهان کامروا و سرافراز است . و اگر از خلعت خرد محروم بود دانش بجويد ، چه دانشور سرور سروران است . و اگر از آن هم بی بهره بود بايد دلير باشد و در ميدان نبرد بی باک باشد تا در نظر پادشاه گرامی ، و پيوسته شاد و فرمانروا باشد .و اگر اين نيز نداشت ديگر درخور زنده ماندن نيست ، و بهتر است که مرگ وی را دريابد . بزرگمهر

جام عمر را جز با می دلدادگی به خرد و دانش پر مکن . ارد بزرگ

چراغ مايه دفع تاريکی است ، بدی جوهر تاريکی در زندگی آدمی است ، که از آن دوری بايد جست .فردوسی خردمند

راز اندوختن خرد ، يکرنگی است و بخشش . ارد بزرگ

ره آورد سفر در درون آدمی ، به جز خرد و پيشرفت نيست . ارد بزرگ

رايزنی با خردمندان ، پيروزی در پی دارد . ارد بزرگ

رهايی و آزادی ، برآيند پرستش خرد است و دانايی . ارد بزرگ

ريگهای ساحل خرد ، نشيمنگاه پندارهای پاک و شبانه توست . ارد بزرگ

سخن های پست ، آدمهای حقير را جذب و خردمندان را فراری می دهد . ارد بزرگ

شناور بودن خرد آدم در جهان احساس به او ميدان بروز و رشد هنر را داده است . ارد بزرگ

شب زندگی برای خردمند ، همچون روز روشن است . ارد بزرگ

نيکی برآيند خرد است ، در دل و روان آدمی . ارد بزرگ

نتيجه گيری زود پس از رخدادهای مهم زندگی از بی خردی است . ارد بزرگ

گوش شنونده هميشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکيمانه است . فردوسی خردمند

گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمياب است . ارد بزرگ

گيتی در جنگ و آوردی بزرگ در گردش است . انديشه و تلاش خردمندان از يک سو و پوزخند اهريمن و روان ديوپيشگان از سوی ديگر ، معرکه اين جهان گذارا است . ارد بزرگ

دست استاد خويش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد . ارد بزرگ

ده چيز بر ده گروه خاصه بر دانش پژوهان نکوهيده است : دروغ گفتن به فرمانروا ، سپهبدی که زر بر سپاه خويش نپراگند ، مرد سپاهی که از پيکار بهراسد ، دانشمندی که چون چيزی در نظرش مطبوع افتد دل به هوس سپارد و از گناه نترسد ، پزشکی که خود بيمار و دردمند شود . تنک مايه ای که به دروغ به سرمايه و دارايی خويش نازد ، سفله ای که بر هر کس که چيزی دارد رشک برد ، خردمندی که زود خشم بود ، و به چيز کسان طمع ورزد ، کسی که رهنمايی از نادان اميد دارد ، و آنکه کارگاه و يا بنيادی عظيم را به کاهلی سپارد ، و بی خردی که خردجوی نباشد . بزرگمهر

در آيين خرد در هر کاری انديشه بايد . بزرگمهر

در نظر خردمند شاديی که غم به دنبال دارد بی ارزش است . بزرگمهر

درون ما با تمام جزئيات ، از نگاه تيزبين اهل خرد پنهان نيست . ارد بزرگ

دانش برترين داده های يزدان پاک است . خردمند هميشه سرور است . بزرگمهر

دانش امروز فر بسياری در پی داشته ، اما نيروی جاری سازی آرامش به روان ما را ندارد . امنيت را بزرگان خردمند به ما می بخشند . ارد بزرگ

دشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند انگيزه زندگی می دهد . ارد بزرگ

عظمت مردان بزرگ از طرز برخوردشان با مردات خرد آشکار می شود . کارلايل

هيچ کس نمی تواند چيزی را به شما بياموزد جز آنچه که در افق ديد و خرد شما وجود داشته و شما از آن غافل بوده ايد . جبران خليل جبران

هيچ کس به خرد غايی نرسد، مگر آن را در خود جست وجو کند. اينشتين

هر آنکه خردمندتر است اهريمن بيشتر به او حمله می کند . در ميدان جنگ و آورد او هزاران فتنه و افسون کشته شده را خواهی ديد . ارد بزرگ

هر افتادنی همان برخاستن است. آن کس که به اين حقيقت ايمان دارد به راستی خردمند است. ولسوانی

يوگا پيام خرد است و بشريت وارث اين پيام . دالايی لاما

يک انسان خردمند فرصتها و شانس ها را می سازد , نه اينکه در انتظار آنها بنشيند . فرانسيس بيکن


دوست داشتن از ديدگاه بزرگان

اگر کسی ترا آنطور که ميخواهی دوست ندارد به اين معنی نيست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد. گارسيا مارکز

اگر انتظار و توقع نداشته باشی همه دوست تو اند . رابيندرانات تاگور

بهترين و حقيقی ترين دوستانم از تهی دستانند . توانگران از دوستی چيزی نمی دانند . موزارت

نهال دوستی واقعی ، آهسته رشد می کند. ژرژ واشنگتن

من آينده را دوست دارم چون بقيه عمرم را بايد درآن بگذرانم. کترينگ

تنها راه ماندگاری هر مراوده دوستانه ايی ، درک درست واقعيات طرف پيش رويمان است .. ارد بزرگ

راز خوشبختی در اين است که کاری را که مجبور به انجام آن هستيد دوست بداريد . هاکسلی

خدايا: به هرکه دوست می داريش بياموزکه: عشق از زندگی کردن بهتر است و به هرکه دوست تر می داريش بچشان که: دوست داشتن از عشق برتر است. علی شريعتی

من در جهان يک دوست داشته ام و آن خودم بوده ام ! ناپلئون

اگر انتظار و توقع نداشته باشی همه دوست تو اند . رابيندرانات تاگور

آخرين بار که به عشق و شور زندگی نهفته در وجود خود اجازه داديد تا بيرون آيد و کمی بازيگوشی کند کی بود؟ آخرين باری که از بازی با بچه هايتان به همان اندازه ی آنها لذت برديد ، کی بود؟ آخرين باری که از زنده بودن خود به هيجان آمديد کی بود؟ نگران نباشيد ديگران درباره شما چه فکر می کنند. به اين فکر نکنيد که آن چه را دوست داريد انجام بدهيد چقدر عملی ، مفيد ، يا موثر است. مضحک باشيد ، عاشق باشيد ، با شور و حال زندگی کنيد . خودتان باشيد . باربارا دی آنجليس

آنکه دوستی و همسر خواهی خويش را اينچنين بازگو می کند : بدنبال نيمه ديگر خود هستم .
براستی نيمه خود را نيز گم خواهد نمود . ارد بزرگ

دوست داشتن انسان‌ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی ديگری است. اسکات پک

در دردها دوست را خبر نکردن خود يک عشق ورزيدن است. علی شريعتی

دوستی با کار ، عشق به زندگی است . جبران خليل جبران

آنکه مدام از کمبودها و ناراستی های زندگی خويش سخن می گويد دوست خوبی برای تو نخواهد بود . ارد بزرگ

دوست برای آن است که نيازت را برآورد نه اينکه تهی بودنت را پر کند . جبران خليل جبران

وقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش هم دوست واقعی باشد . امرسون

دو زن هرگز با يکديگر دوستی و محبت نمی ورزند مگر به خاطر توطئه بر عليه زن سوم . آلفونس کار

لبخند زن دردو موقع آسمانی و فرشته مانند است : يکی هنگامی که برای اولين بار با لبخند به معشوق می گويد دوستت دارم وديگر هنگامی که برای اولين بار به روی نوزادش لبخند می زند . ويکتور هوگو

دوستی تنها برآيند نياز ما نيست از خودگذشتگی نخستين پايه دوستی ست . ارد بزرگ

ميهن دوستی ، دسته و گروه نمی خواهد ! اين خواستی است همه گير ، که اگر جز اين باشد بايد در شگفت بود . ارد بزرگ

برای من بزرگترين مسئله دو جانبه در زندگی اين است که عاشق کسی باشم که عاشقانه دوستم دارد! . ماريا مُراستُود

اهل سياست پاسخگو هستند ! البته تنها به پرسشهايی که دوست دارند !!!. ارد بزرگ

نفرت به همان اندازه دوست داشتن ، خوب است . يک دشمن می توان به خوبی يک دوست باشد . برای خود زندگی کن، زندگيت را بزيی، سپس به راستی دوست انسان خواهی شد . جبران خليل جبران

داشتن يا بدست آوردن کسی آنقدر ها مهم نيست آنچه مهم است اين است که عاشقانه يکديگر را دوست داشته باشند ! . اوآ سی دبرِرگ

دوستی مهم ترين نيکبختی انسان است. هيوم

دوستت دارم ؛ نه به خاطر شخصيت تو ؛ بلکه به خاطر شخصيتی که در هنگام با تو بودن پيدا می کنم . گابريل گارسيا مارکز

دوستی تنها برآيند نياز ما نيست از خودگذشتگی نخستين پايه دوستی ست . ارد بزرگ

دوستس مسئوليتی شيرين است. نه يک فرصت. جبران خليل جبران

مرا اندکی دوست بدار ولی طولانی . کريستوف مارلو

عظمت بشر در آنست که پل است نه مقصد.بشر را از اين نظر ميتوان دوست داشت که يک مرحله تحول و يک دوره گذرانيست . نيچه

آن که طالب آسايش جان و تن است بايد شکيبا و بردبار باشد ، در دوستی و داد و ستد با مردم کژی و کاستی و فريبکاری نکند . چون گناهی از کسی بيند و بر او دست يابد ببخشد ، و کينه خواه و تيز خشم و دشمن سوز و نا بردبار نباشد . بزرگمهر

وقتی که شما به بدبينی عادت کنيد ، بدبينی به اندازه خوشبينی مطلوب و دوست داشتنی است . آرنالد بنت

آداب خوب و اخلاق ، دوستان قسم خورده اند و بزودی با يکديگر متحد می شوند . بارتول

اين سخن پذيرفته نيست که : "پيکر بزرگترين زندان روان بشر است" بايد گفت پيکر بهترين دوست و همدم زندگی اين جهانی روان است چرا که هميشه بدون کوچکترين بهانه ای بدنبال خواسته های او می دود . اين که گفته شود روان در بند بدن است و بايد زودتر آزاد شود تا به ديدار دلدار بشتابد ، اشتباه است چون هم او بدن را به روان هديه نموده است کسی که دلدار می خواهد بايد به خواست او تن دهد . ارد بزرگ

قلبی که دوست ندارد خاطره ای نيزندارد. شوفل کوينه

پادشاهان مردم دوست برگزيدگان پروردگارند . بزرگمهر

حقيقت را دوست بدار ولی اشتباه را عفو کن. ولتر

دوست بداريد ليکن عشق را به زنجير بدل نکنيد . جبران خليل جبران

آن انديشه هايی را دوست دارم که با خون نوشته شده باشند
آدمی بهر تنها زيستن می بايد يا حيوان باشد يا خدا. ارسطو می گويد: انگارهء سومی نيز هست بودن يکجای هر دوی آنان ... آن هم فيلسوف وار ..حقايق همه ساده اند. اين نه مگر دروغی است دو چندان که آن را بر ساخته اند؟ . فردريش نيچه

هر قدر کسی را بيشتر دوست داشته باشيد کمتر مغرورش کنيد. مولير

من نميدانم که به چه مناسبت اموات بايد دارای مقام و احترام خاصی باشند.
برای چه وقتی يکنفر مرد تمام خطاها و اشتباهات او را فراموش کرده و در عوض درباره محاسن و مزايای او صحبت ميکنند ؟!؟!؟!
حتی اگر بعد از مرگ او خيانت ها و گناهان جديدی از مرده کشف شود او را می بخشند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
پس از اين قرار تا وقتی که شخص فوت ننمايد ما آنطور که شايد و بايد او را دوست نداريم.
حال خيلی غريب است که ما درباره آنهايی که زنده هستند اينطور رفتار نمی کنيم و اگر درباره آنها اينطور رفتار می کرديم زندگی ما در اين جهان خيلی لذت بخش می شد و بسياری از مصائب و بدبختی ها از بين می رفت !!! . موريس مترلينگ

هيچ چيز در زندگی شيرين تر از اين نيست که کسی انسان را دوست بدارد. من در زندگانی خود هر وقت فهميده ام که مورد محبت کسی هستم, مثل اين بوده است که دست خداوند را بر شانه خويش احساس کرده ام . چارلز مورگان

من آينده را دوست دارم چون بقيه عمرم را بايد در آن بگذرانم . کترينگ

کسی را که دوست داری آزادش بگذار ،اگر قسمت تو باشد برمی گردد وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است. شکسپير

در جوانی دوست نداشتن علامت بدی است . روح سالم هميشه يکنفر دوست را که لايق باشد ملاقات خواهد کرد ..ل – کارو

هرگز فرصت گفتن « دوستت دارم » را از دست مده . براون

از استثنائـات است که کسی را بـه خاطر آنچه که هست دوست بدارند . اکثر آدمها چيزی را در ديگران دوست دارند که خود به آنها امانت می دهند : خودشان را ، تفسير و برداشت خودشان را از او .... گوته

به نظر من ما روزی خواهيم مرد که نخواهيم و نتوانيم از زيبايی لذت ببريم و در صدد نباشيم آن را دوست بداريم . آندره ژيد

برادرم تو را دوست دارم ، هر که می خواهی باش ، خواه در کليسايت نيايش کنی ، خواه در معبد، و يا در مسجد . من و تو فرزندان يک آيين هستيم ، زيرا راههای گوناگون دين انگشتان دست دوست داشتنی "يگانه برتر " هستند ، همان دستی که سوی همگان دراز شده و همه آرزومندان دست يافتن به همه چيز را رسايی و بالندگی جان می بخشد . جبران خليل جبران

مراقب باشيد چيزهايی را که دوست داريد بدست‌آوريد وگرنه ناچار خواهيد بود چيزهايی را که بدست آورده‌ايد دوست داشته‌باشيد. جرج برنارد شاو

می توان حقيقتی را دوست نداشت، اما نمی توان منکر آن شد. روسو

بزرگواری ، بی مهر و دوستی بدست نمی آيد . ارد بزرگ

دوست بداريد کسانی را که به شما پند می دهند نه مردمی که شما را ستايش می کنند. دور وبل

راز سعادت در اين است که کاری که به تو واگذارشده دوست بداری. هاکسلی

دوستی با مشکلات و درد ها مانند دوستی با دشمن ستيزه جو ست . بايد بر ناراستی ها تاخت که اين تنها راه ماندگاريست . ارد بزرگ

در اين جهان نياز به دوست داشتن و ستايش شدن بيش از نياز به نان است. مادر ترزا

شما قدرت و توان آن را داريد که زندگی ای رضايت بخش و سرشار از غنای روحی بيافرينيد شما توان آن را داريد که به زندگی خود معنا و هدفی برتر ببخشيد اين توان تنها در عشق و شور زندگی شما نهفته است . جرات و شهامت آن را به خود راه دهيد تا عشق و شور زندگی را با خود به هر کجا که می رويد ببريد.جرات و شهامت آن را به خود راه دهيد تا عشق و شور و زندگی تان را به هر کس که خواستيد و دوست داشتيد نشان دهيد . باربارا دی آنجليس

به شکوه و اعجاز هستی و جهان پيرامون خود نگاهی بياندازيد. همه جا را غرق در زيبايی خواهيد ديد. اين زيبايی ها عشق درون شما را صدا می زنند و فرا می خوانند . شکوه و جلال جهان هستی را نظاره کنيد و شکوه و جلال خود را به ياد آوريد . هرگاه به خود اجازه دهيد تا هستی و آفرينش را با تمامی شکوه و عظمت آن حقيقتا نظاره کنيد، آن گاه به قطعيت اقتدار ، زيبايی و عشق و شور زندگی در خودتان پی خواهيد برد زيرا شما نيز بخشی از همين شکوه و عظمت هستيد. گويی آفريدگار هستی به شما می گويد : من تو را دوست دارم . من عاشق تو هستم . به همين دليل اين همه زيبايی ها را برای تو آفريده ام . باربارا دی آنجليس

ديدار کسانی که دوستشان داری هميشه شادی آور است حتی درخواب . موتزارت


شجاعت از ديدگاه بزرگان

مردان شجاع فرصت می آفرينند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشينند . گوته

مرد دلير بهنگام ستيز و نبرد ، همراهانش را نمی شمارد . ارد بزرگ

شجاعت مانند عشق ، از اميد تغذيه می شود . بناپارت

آدم شجاع يکبار می ميرد ولی ترسو هزار بار . الين چانک

آنکه را سخاوت است به شجاعت حاجت نيست . سعدی

مهارت دريانورد در طوفان و شجاعت سرباز در ميدان جنگ، ظاهر می گردد، باطن و سيرت مردم را در حين بدبختی و مصيبت آنها، می توان شناخت. دانيال حکيم

شجاعت داشته باش تا با حقيقت رو به رو شوی . استون

برای‌ ازدواج‌ کردن‌، بيش‌ از جنگ‌ رفتن‌، شجاعت‌ لازم‌ است‌. کريستين‌

شجاعت حقيقی ،موفق شدن بر شدايد زندگی است . ناپلئون

از ابرانسان است که انسان های برتر دلگرمی و شجاعت می گيرند . فردريش نيچه

پيش نياز رسيدن به دليری و بی باکی ، يافتن آرمان و خواسته ای هويدا است . ارد بزرگ


ثروت از ديدگاه بزرگان

هيچ‌کس آن‌قدر ثروتمند نيست که بتواند گذشته‌ی خود را بخرد. اسکار وايلد

سياست، هنر به دست آوردن پول از ثروتمندان و رای از فقرا به بهانه حفاظت هرکدام از اين دو دسته از ديگری می باشد . اسکار آمرينگر

بهتر است ثروتمند زندگی کنيم تا اينکه ثروتمند بميريم. جانسون

وقتی ثروتمندان جنگ به پا می کنند ، اين فقرا هستند که می ميرند . ژان پل سارتر

و کدامين ثروت است که محفوظ بداريد تا ابد؟
آنچه امروز شما راست ، يک روز به ديگری سپرده شود.
پس امروز به دست خويش عطا کنيد ، باشد که شهد گوارای سخاوت ، نصيب شما گردد ، نه مرده ريگی وارثانتان. جبران خليل جبران

ثروتمند واقعی کسد است که بخششی داشته باشد. کسی که از اين عمل امتناع کند مسکينی بيش نيست. سوجين

در زندگی ثروت حقيقی مهربانی است ، و بينوايی حقيقی خودخواهی . وينه

خوب است آدم فقير باشد اما سالم باشد . اما من اعتقاد دارم آدم بايد هم سالم باشد و هم ثروتمند. حسين ثابت

بخيل برای ثروت خود نگهبان است و برای ارث انباردار . بزرگمهر

گروهی از مردمند که اندکی از ثروت کلان خويش را می بخشند و آرزويی جز شهرت ندارند . اين خودخواهی و اين شهرت پرستی که به طور ناخودآگاه گرفتارش هستند بخشش آنان را ضايع می سازد . جبران خليل جبران

وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه دلش می خواهد بخرد ، می بيند معده اش بيمار است و همه چيز را هضم نمی کند . شاتو بريان

آنکه ثروت خود را باخت ، زياد باخته است ولی آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است . سروانتس

به انسان تندرستی و ثروت بدهيد ، او هر دو را در جستحوی سعادت از دست خواهد داد . پوشه

تو ثروتمند نيستی مگر آنکه چيزی داشته باشی که با پول نتوان خريد. کارت بروکس

دهش (بخشش )، آنگاه که از ثروت است و از مکنت ، هر چه بسيار ، باز اندک باشد ، که واقعيت بخشش ، ايثار از خويشتن است . جبران خليل جبران

کسی که ثروتی ندارد ، خود را دارد. فرانکلين

ثروت و افتخاری که از راه نامشروع به دست آمده مانند ابری زودگذر است. کنفوسيوس

ثروت دانا ، همان علم و دانش اوست.. پاسکال

نگهداری ثروت به مراتب دشوار تراز کسب آن است. گورکی

فقط مرد عاقل ، ثروتمند واقعی است. مثل اسپانيائی


کشور از ديدگاه بزرگان

ز بهر بر و بوم و فرزند خويش// زن و کودک و خرد و پيوند خويش// همه سر به سر تن به کشتن دهيم// از آن به که کشور به دشمن دهيم . فردوسی

ميهن دوستی ، دسته و گروه نمی خواهد ! اين خواستی است همه گير ، که اگر جز اين باشد بايد در شگفت بود . ارد بزرگ

هنگامی که برخواستم از ايران ويرانه ای ساخته بودند و از مردم کشورم بردگانی زبون ، سپاه من نشان بزرگی و رشادت ايرانيان در طول تاريخ بوده است سپاهی که تنها به دنبال حفظ کشور و امنيت آن است . نادر شاه افشار

فتح هند افتخاری نبود ، برای من دستگيری متجاوزين و سرسپردگانی مهم بود که بيست سال کشورم را ويران ساخته و جنايت و غارت را در حد کمال بر مردم سرزمينم روا داشتند . اگر بدنبال افتخار بودم سلاطين اروپا را به بردگی می گرفتم . که آنهم از جوانمردی و خوی ايرانی من بدور بود . نادر شاه افشار

لحظه پيروزی برای من از آن جهت شيرين است که پيران ، زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادان ببينم . نادر شاه افشار

برای اراضی کشورم هيچ وقت گفتگو نمی کنم بلکه آن را با قدرت فرزندان کشورم به دست می آورم . نادر شاه افشار

با احساس می شود پند و اندرز داد اما سامان دهی به کشور نياز به هنجار و چهارچوبی توانمند دارد . ارد بزرگ

شالوده و زيربنای گسترش هر کشور ، فرهنگ است . ارد بزرگ

کارمندان نابکار ، از دزدان و آشوبگران بيشتر به کشور آسيب می رسانند. ارد بزرگ

گفتاری که موجب گسستن همبستگی کشور گردد ، ريشه در سخيفی انديشه گوينده آن دارد . ارد بزرگ

خدا و ميهن تيم شکست ناپذيری را تشکيل می دهند که همه ی رکورد های سرکوب و خونريزی را می شکند . لوئيس بونوئل


آزادی در نگاه بزرگان

بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهايی است . فردوسی خردمند

آزادی متعلق به يک نفر نيست ، مال همه است . اسپنسر

آزادی باجی به مردم نيست ! چرا که مال و داشته آنهاست. ارد بزرگ

هرکس قادر به تملک و ارادi نفس خود باشد آزادی حقيقی را به دست آورده است . پرسليس

آزادی تلاش خردمندانi آدمی در جستجوی علت حادثه هاست . هربرت مارکوزه

رهايی و آزادی ، برآيند پرستش خرد است و دانايی . ارد بزرگ

آزادی اين نيست که هرکس هرچه دلش خواست بکند ، بلکه آزادی حقيقی قدرتی است که شخص را مجبور به انجام وظايف خود می کند .ماکدونال

آزادی حقيقی آن نيست که هرچه ميل داريم انجام بدهيم ، بلکه آن است که آنچه را که حق داريم بکنيم . ويکتور کوزن

حاشا که آواز آزادی از پس ميله و زنجير به گوش تواند رسيد و از گلوگاه مرغان اسير .. جبران خليل جبران


زن در نگاه بزرگان

زن شاهکار خلقت است .. برنارد شاو
زيباترين خوی زن ، نجابت اوست . ارد بزرگ
در دنيا تنها دو چيز زيباست ، زن و گل . مالرب
انتقام شيرين است مخصوصا برای زنان . بايرون
تمدن چيست ؟ نتيجه نفوذ زنان پاکدامن است . امرسون
زن رسماً مربی مرد و مهّذب اخلاق اوست . آناتول فرانس
اگر زن نبود نوابغ جهان را چه کسی پرورش می داد ؟ . ناپلئون
مردها را شجاعت به جلو می‌راند و زنها را حسادت. برنارد شاو
نگهداری دم ماهی و دل زن از مشکلات است . آرتور شوپنهاور
به سراغ زنان می روی ؟ تازيانه را فراموش مکن ! . فردريش نيچه
مردان آفريننده کارهای مهمند و زنان به وجود آورنده مردان . رومن رولان
اگر از طبقه‌ بالا زن‌ بگيريد، به‌جای‌ خويشاوند ارباب‌ خواهيد داشت‌. لئوپول
مردان قانون وضع می کنند و زنان اخلاق به وجود می آورند. کونته ورسيه
با زنی ازدواج کنيد که اگر مرد می بود بهترين دوست شما می شد . بردون
خشم زن مانند الماس است می درخشد اما نمی سوزاند . رابيندرانات تاگور
زن هميشه سن خود را از تاريخ ازدواج حساب می کند ، نه تاريخ تولد . ارهارد
هرچه ايمان مرد به هوشش بيشتر شود زن بهتر ميتواند گولش بزند . لرد بايرن
زن تاج سر آفرينش است ، او شريک زندگی و يار ساعات درماندگی است. گوته
زنانيکه می خواهند مرد باشند،زنانی هستند که نمی دانند زن هستند .الکساندر دوما
برای تحمل شدائد زندگی بايد عاشق چيزی بود ، کاری ، زنی ، آرمانی و ...مارکوس آنا
زن کودکی است که با اندک تبسم خندان و با کمترين بی مهری گريان می شود . هرود
منشأ هر کار بزرگی زن است ، زن کتابی است که جز به مهر و محبت خوانده نمی شود. لامارتين
چيزی که زن دارد و مرد را تسخير می کند ، مهربانی اوست ، نه سيمای زيبايش . ويليام شکسپير
جنبش تساوی خواهی زنان موجب می شود زن از زنانه ترين غرايز خود دور می شود . فردريش نيچه
شيرين ترين سخنان در زندگی ، خوش آمد گويی بی غل و غش زن به شوهر خويش است . جورج ولز
زن زشت در دنيا وجود ندارد فقط برخی از زنان هستند که نمی‌توانند خود را زيبا جلوه دهند. برنارد شاو
هر کجا مردی يافت شد که به مقامات عاليه رسيده يقيناً زنی پاکدامن او را همراهی کرده است . شيلر
زن عاقل به تربيت همسرش همت می گمارد, و مرد عاقل می گذارد که زنش اورا تربيت کند . مارک تواين
هيچ چيز غرور مرد را مثل شادی زنش ارضاء نمی کند ، چون هميشه آنرا مربوط به خود می داند . جونسون
مردانی که بيشتر از حقوق و هنجار زنان پشتيبانی می کنند خود بيشتر از ديگران به نهاد زن می تازند . ارد بزرگ
زنان به خوبی مردان ميتوانند اسرار را حفظ کنند ولی به يکديگر می گويند تا در حفظ آن شريک باشند. داستايوفسکی
اگر شناخت زن و مرد نسبت به ويژگی های درونی و بيرونی يکديگر بيشتر گردد کمتر دچار گسست می شوند . ارد بزرگ
زن کانون پرفروغ خانواده ، مرکز مهر ، مظهر عشق ، نمايشگر پاکی ، نمونه عطوفت و چشمه عنايت است . اقبال لاهوری
آينده اجتماع در دست مادران است . اگر جهان به ميانجيگری زن گرفتار شود ، تنها اوست که می تواند آن را نجات دهد . ابوفور
به هر اندازه که زن آرام و مطيع و با عصمت و با عفت است ، به همان اندازه قدرت فرمانروايی او شديدتر و استوارتر است . ميشله
آيا برده هستی؟
پس دوست نتوانی بود
آيا خودکامه هستی؟
پس دوستی نتوانی داشت
در زن دير زمانی است که برده ای و خودکامه ای نهان گشته اند از اين رو زن را توان دوستی نيست او عشق را می شناسد و بس . فردريش نيچه
زن وقتيکه دوست بدارد ، غير از محبوب خود چيزی را نمی بيند و هرچه عاطفه ، مهربانی و نوازش و فداکاری دارد تنها برای او به کار می برد . آلفونس دوده
زنان تحصيلکرده همسران خوبی از آب در می آيند , زيرا برای اينکه توضيح بدهند که چرا غذا شور يا بيمزه شده است کلمات بيشتری در اختيار دارند. باب هاپ
کسانيکه ازدواج کرده اند خود را ناراضی نشان می دهند و می گويند زن بد است ، زيرا می خواهند فقط و فقط خودشان از اين موهبت تمتّع گيرند . ديسرائيلی
خودپسندی زنان بزرگترين علت بد بختی ايشان و زوال خانواده هاست .. هيچ چيز به اندازه خودپسندی زن ها بنای خانواده ها را ويران نکرده است . چارلی چاپلين
کشتن ميل ستيزه جوئی در بسياری زنان کاری بی اثر است و درست مانند آن است که سعی کنی با فشار بادکنکی را در زير آب نگه داری دوباره بيرون می زند!! . ورا هتريکس
زن ها علاقه زيادی به رياضيات دارند ، زيرا آنها سن خود را تقسيم بر دو و قيمت لباسهايشان را ضرب در دو و حقوق شوهرانشان را ضرب در سه می کنند و پنجاه سال هم بر سن بهترين دوستان خود می افزايند . مارسل آشار


آينده در نگاه بزرگان

آينده همان است که ما می انديشيم. مارک اورل
اهل فرهنگ و هنر ، سازندگان آينده اند . ارد بزرگ
بهترين راه پيش بينی آينده ، ساختن آن است. برايان تريسی
آينده از آن کسانی است که به استقبالش می روند . فردريش نيچه
وفاداری به حال است که وفاداری به آينده را آماده می سازد . فنلون
انديشه و انگاره ای که نتواند آينده ای زيبا را مژده دهد ناتوان و بيمار است . ارد بزرگ
برنامه ريزی ، آوردن آينده به زمان حال است تا بتوانيد همين الان کاری برای آن انجام دهيد. آلن لاکين
راز بزرگ زندگی در شکيبايی است و نبايد به خاطر يک آينده ی مبهم زمان حال را بر خود تلخ کرد. ژان داويد
فرهنگ های همريشه ، انگيزه ای توانمند است که موجب همبستگی کشورها در آينده می گردد . ارد بزرگ
خردمندان و دانشمندان سرزمينم ، آزادی اراضی کشور با سپاه من و تربيت نسلهای آينده با شما ، اگر سخن شما مردم را آگاهی بخشد ديگر نيازی به شمشير نادرها نخواهد بود . نادر شاه افشار
آينده جوانان را از روی خواسته ها ، و گفتار ساده اشان ، می توان پی برد ، نپنداريم که ميزان دارايی و يا امکانات آنها ، دليلی بر پيروزی و شکست آنهاست ، تنها مهم خواسته و آرزوی آنهاست . ارد بزرگ
هرگز به کودکانتان نگوييد پيشه آينده اش چه باشد همواره به او ادب و ستايش به ديگران را آموزش دهيد چون با داشتن اين ويژگيها هميشه او نگار مردم و شما در نيکبختی خواهيد بود و اگر اينگونه نباشد هيچ پيشه ای نمی تواند به او و شما بزرگواری بخشد . ارد بزرگ
وقتی پا در رکاب اسب می نهی بر بال تاريخ سوار شده ای شمشير و عمل تو ماندگار می شود چون هزاران فرزند به دنيا نيامده اين سرزمين آزادی اشان را از بازوان و انديشه ما می خواهند . پس با عمل خود می آموزانيم که پدرانشان نسبت به آينده آنان بی تفاوت نبوده اند .و آنان خواهند آموخت آزادی اشان را به هيچ قيمت و بهايی نفروشند . نادر شاه افشار


ادب در ديدگاه بزرگان

کشتن گنجشکها کرکس ها را ادب نمی کند . آبراهام لينکلن
ادب و محبت خرجی ندارد ولی همه چيز را خريداری ميکند. متاجيو
بخش بزرگی از ادب آدمی برآيند ريشه نژادی و خانوادگی است . ارد بزرگ
ادب سودمند اينست که پند گيری از ديگری نه آن که ديگری از تو پند گيرد. انوشيروان
تمدن، تنها زاييده اقتصاد برتر نيست، در هنر و ادب و اخلاق هم بايد متمدن بود و برتری داشت. لويی پاستور


عشق در نگاه بزرگان

عشق ميوه تمام فصل هاست و دست همه کس به شاخسارش می رسد. (مادر ترزا)
عشق نخستين سبب وجود انسانيست . (وونارگ)
عشق همچون توفان سرزمين غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگيزه رشد و باروری روزافزون می گردد. (ارد بزرگ)
عشق ما را می کشد تا دوباره حياتمان بخشد . (شکسپير)
عشق مانند بيماری مسری است که هر چه بيشتر از آن بهراسی زودتر به آن مبتلا ميشوی. (شانفور)
عشق برای روح عادی يک پيروزی و برای روح بلند يک فداکاريست. (کوستين)
عشق هنگامی که شما را می پرورد شاخ و برگ فاسد شده را هرس می کند . (جبران خليل جبران)
عشق برای مرد از احساسات عميق و غير ارادی نيست ، بلکه قصد و عقيده است. (مادام دوژيرادرن)
عشق هوس محبوب شدن نزد معشوق است. (زابوتن)
عشق نخستين بخش از کتاب مفصل بيوفائی است. (ژرژسان)
عشق معجزه ايست . (اميل زولا)
عشق شيرينی زندگيست. ( مارسل تينر)
عشق مزيت دو فرديست که دائم سبب رنج و اندوه يکديگر می شوند. (سنت بوو)
عشق يکنوع تب و حرارت شديد است. (استاندال)
عشق گل کميابی است. ( آندره توريه)
عشق حادثه ايست. (کولارن)
عشق چيزيست که به هيچ چيز ديگر شباهت ندارد.(ريشله)
عشق ما را ميکشد تا دوباره حياتمان ببخشد . (بوبن)
عشق شاه کليدی است که تمام دهليزهای قلب را ميگشايد . (ايوانز)
عشق اين توانائی را می دهد که بگوئيد ، پوزش می خوا هم. (کن بلانچارد)
عشق يعنی ترس از دست دادن تو . (مثل ايتاليائی)
عشق تاريخچه زندگی است.... اما در زندگی مرد واقعه ای بيش نيست . (مادام دواستال)
عشق هميشگی است اين ما هستيم که ناپايداريم ،عشق متعهد است مردم عهد شکن، عشق هميشه قابل اعتماد است اما مردم نيستند. (لئوبوسکاليا)
عشق عبارت است از وجود يک روح در دو کالبد. عامليست که دو تن را مبدل بفرشته ی واحدی می کند. (ويکتور هوگو)
عشق رمز بزرگيست. (افلاطون)
عشق تجارت خطرناکيست که همواره به ورشکستگی می انجامد. ( شانفور)
عشق نبوغ عقل است. (توسنل)
عشق درديست که فقط سه دارو دارد: گرسنگی ، انتظار ، انتحار (کراتس)
عشق نمی دانم چيست و نمی دانم چگونه سپری می شود. ( مادموازل دوسگوری)
عشق درديست شديدتر از تمام دردهای ديگر ، زيرا در عين حال روح و قلب و کالبد را رنج می دهد. (ولتر)
عشق حيات عاشق را تشکيل می دهد و الا معشوق بهانه است . (آلفونس کار)
عشق ظالمی است که به احدی رحم نمی کند. (کرنی)
عشق ، خطای فاحش فرد در تمايز يک آدم معمولی از بقيه ی آدم های معمولی است. (برنارد شاو)
عشق چيزيست که بيعقلان را عاقل می کند و عاقلان را عاقلتر می نمايد و آن ها را که بيش از اندازه عاقلند را کمی بی قيد می سازد. (......)
عشق چيزيست که نخست به شما پرو بال می دهد تا بعد بهتر بتواند بدامتان بيندازد. (د. اسميت)
عشق ، عشق می آفريند . عشق ، زندگی می بخشد . زندگی ، رنج به همراه دارد . رنج ، دلشوره می آفريند . دلشوره ، جرات می بخشد . جرات ، اعتماد می آورد . اعتماد ، اميد می آفريند . اميد ، زندگی می بخشد . زندگی ، عشق به همراه دارد . عشق ، عشق می آفريند. (مارکوس بيکل)
عشق خوشبختی است که دو طرف برای هم ايجاد می کنند. (ژرژسان)


اميد در نگاه بزرگان

اميد، نان روزانه آدمی است . رابيندرانات تاگور
اميد قوه محرک زندگی است. ساموئل اسمايلز
اميد همچون خون در روان آدميست که اگر نباشد گامی به پيش نمی رود و اگر باشد جهانی را دگرگون می سازد . ارد بزرگ
اميد با مرگ هم به گور نمی رود . فردريک شيلر
اميد نصف خوشبختی است. ضرب المثل ترکی
اميد ، آهستگی و ملايمت زندگی را روشن و شيرين می کند ، خشم و تيزی مايه رنج و بلاست . آهسته رو از عيبجوی می گريزد و شرم و آهستگی را دوست می دارد . بزرگمهر بختگان


زندگی در نگاه بزرگان

زندگی به تناسب شهامت آدمی گسترش يا فروکش می‌يابد. آنين نين
زندگی مانند نقش و نگارهای قالی ايرانی است که زيبا هست ولی درک معنای آن مشکل است . آلدوس هاکلی
زندگی از بودن شروع می شود و تا شدن ادامه می يابد . ارد بزرگ
زندگی من همواره چون فاجعه ای بوده است که هرگز اتفاق نيافتاده بود !!! . أوئستين وويک
زندگی انسان مانند شبنمی است که از برگ گلی می لغزد و فرو می چکد. بودا
زندگی هوس يکی شدن برای عشق ورزيدن که توی جمع باشی و هم کلامی برای خودت پيدا کنی. يکی که مکمل عشقت باشه وکاملش کنه. قرار نست که اون حتما موافق جنست باشه، قراره که عاشق باشه وهمدل باشه . بنجامين دسريل
زندگی کردن چون مجموعه ای ست از لايه های زيرين يک سازنده گی عاشقانه ايست که دوباره و دوباره در طول زندگی بازسازی می شود اينرا زمانی باور می کنی که آنرا امتحان کرده باشی!!! . بيورنست يئرن
زندگی بدون عشق همچون درختی است بدون شکوفه و باروبر. جبران خليل جبران
زندگی خود را تبديل به مدرسه ای برای ياد گرفتن کن. جان ديوئی
زندگی چيست ؟ يک مزبله کثيف ، يک قتلگاه فجيع ، يک دارالمجانين بزرگ که تا کنون تحت هيچ قانون منظمی اداره نشده است . وير
زندگی مانند لبخند ژوکوند است، در نظر اول به روی بيننده تبسّم می کند، امّا اگر در او دقيق شوی می گريد . ژری تايلر
زندگی تراژدی است برای آن‌کسی‌که احساس می‌کند و کمدی است برای آنکه می‌انديشد.ژان دلابروير
زندگی روزانه شما پرستشگاه شما و دين شماست .آنگاه که به درون آن پای می نهيد، همه هستی خويش را همراه داشته باشيد . جبران خليل جبران
زندگی، همچون رودی بزرگ، جاودانه روان است. رابنيندرانات تاگور
زندگی با عشق هرگز تيره نيست. لئو بوليسکا
زندگی بدون موسيقی اشتباه است . فردريش نيچه
زندگی کوتاه است اما طولانی ترين چيزيست که در اختيار ما انسانها قرار دارد. فررد هاند هاين
زندگی آنقدر کوتاه است که بعضی ها فقط ميرسند کارهای ضروری خود راانجام دهند!!! . فرد هند فاين
زندگی ما ، زائيده انديشه ماست. مارک اورل
زندگی خواب است و عشق رؤيای آن . موسسه
زندگی بازيچه دست اقبال نيست ، بلکه فرصت عظيمی است که بايد از ان استفاده کرد و مغتنمش شمرد . مارون
زندگی به چيزی نمی ارزد ، اما ارزش هيچ چيزی به اندازه زندگی نيست. مالرو
زندگی چيزی جز مبارزه ميان عاطفه وعقل نيست. مارک تواين


رنج در ديدگاه بزرگان

کار دلخواه برگزين تا رنج نبينی . کنفوسيوس

رنج هست، مرگ هست، اندوه جدايی هست،
اما آرامش نيز هست، شادی هست، رقص هست،
خدا هست.
زندگی، همچون رودی بزرگ، جاودانه روان است.
زندگی همچون رودی بزرگ که به دريا می رود،
دامان خدا را می جويد .
خورشيد هنوز طلوع ميکند
فانوس ستارگان هنوز از سقف شب آويخته است :
بهار مدام می خرامد و دامن سبزش را بر زمين می کشد :
امواج دريا، آواز می خوانند،
بر ميخيزند و خود را در آغوش ساحل گم ميکنند.
گل ها باز می شوند و جلوه می کنند و می روند .
نيستی نيست .
هستی هست .
پايان نيست.
راه هست.
تولد هر کودک، نشان آن است که :
خدا هنوز از انسان نااميد نشده است . رابنيندرانات تاگور

از بزرگان تنها رنجهاست که باقی می ماند . فردوسی خردمند

رنج منتهی به گنج را کسی خريدار نيست . فردوسی خردمند

سختی های بزرگ به آدمی نيرويی دو چندان می بخشد . ارد بزرگ

مستمند کسی است ، که دشواری و سختی نديده باشد . ارد بزرگ

دانش ارزش آن را دارد که به خاطر آن رنج ها بکشی . فردوسی خردمند

آنکسی که از رنج زندگی بترسد ، از ترس در رنج خواهد بود . مثل چينی

آنکه آفريننده و با فر است در اين جهان رنج های بسيار خواهد خورد . فردوسی خردمند

کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خويش پشيمان و در رنج است . فردوسی خردمند

رنجديده ! اگر بکوشی تا چيزی از مال خويش را به مردم بذل کنی بی ترديد رستگاری . جبران خليل جبران

دل در آرزوی آنچه دسترسی بدان متصور نيست نبايد بست ، از آنکه مايه رنج تن و بلای جان است . بزرگمهر

نگاهت رنج عظيمی است، وقتی بيادم می‌آورد که چه چيزهای فراوانی را هنوز به تو نگفته‌ام . آنتوان سنت اگزوپری

از دانش آموختن هيچ زمان غافل ممان ، گرچه در اين راه رنجها کشی ، مبادا که دلت از آموختن ناتوان و آشفته گردد . بزرگمهر

شايد من بهتر می دانم که چرا بشر تنها حيوانی است که می خندد.تنها انسان است که به شدت رنج می برد و مجبور است خنده را بيافريند. نيچه

بگذار شيطنت عشق چشمان تو را بر عريانی خويش بگشايد ، هر چند آنجا جز رنج و پريشانی نباشد اما کوری را به خاطر آرامش تحمل نکن . دکتر علی شريعتی

اميد ، آهستگی و ملايمت زندگی را روشن و شيرين می کند ، خشم و تيزی مايه رنج و بلاست . آهسته رو از عيبجوی می گريزد و شرم و آهستگی را دوست می دارد . بزرگمهر

آن که گرفتار رنج و عذاب شده اما با ذاتش و هويتش همنواست همانند کشتی است که سکانش درهم شکسته و در اطراف جزاير و درياها سرگردان است و از هر طرف محاط در خطرها ، ای بسا که غرق نشود و به قعر دريا فرو نرود . جبران خليل جبران

به اين زمين گرد که بسرعت می گردد بنگر که درمان ما در آن است و درد ما نيز ، نگاه کن و ببين که نه گردش زمانه آن را می فرسايد و نه رنج و بهبودی حال بشر آن را به آتش می کشد ، نه آرام می شود و نه همچون ما تباهی می پذيرد . فردوسی خردمند

ما انسانها اينطور آفريده شده ايم که اگر بدانيم ميليونها سال در جهان باقی خواهيم ماند ولی قرين اندوه و بدبختی خواهيم بود راضی می شويم و حتی خوشحال می گرديم ليکن اگر بفهميم که از بين می رويم و در عوض هيچ شکنجه و رنج نخواهيم کشيد اندوهگين و مايوس می شويم !!! . موريس مترلينگ

در رنجی که ما می بريم ، درد نه تنها در زخم هايمان ، که در اعماق قلب طبيعت نيز حضور دارد.در تغيير هر فصل ، کوهها ، درختان و رودها ظاهری دگرگونه می يابند ، همانگونه که انسان در گذر عمر ، با تجربيات و احساساتش تحول می يابد. در دل هر زمستان ، تپشی از بهار و در پوشش سياه شب، لبخندی از طلوع نمايان است . جبران خليل جبران

قلب آدم ها گاهی شکوه می کند چرا که آدم ها می ترسند که بزرگترين رؤياهايشان را متحقق کنند، چون يا فکر می کنند که لياقتش را ندارند و يا اينکه نمی توانند از عهده آن برآيند. ما قلب ها از ترس می ميريم. تنها از انديشيدن به عشق های مدفون شده و يا لحظاتی که می توانستند خيلی زيبا باشند و نبودند يا گنج هايی که می توانستند کشف شوند ولی برای هميشه در زير خاک مدفون ماندند چون اگر هريک از اين اتفاق ها بيفتد ما رنج وحشتناکی می کشيم. «قلب من از رنج کشيدن می ترسد» *** هميشه به قلبت بگو: «که ترس از رنج از خود رنج بدتر است» (تاريکترين لحظه شب لحظه قبل از طلوع آفتاب است). پائولو کوئيلو

Copyright: gooya.com 2016