چهارشنبه 16 بهمن 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

انتشار "ياد يار مهربان" درباره شعر رودکی و به کوشش علی دهباشی

«ياد يار مهربان» سيری است در زندگی و سروده های رودکی که به کوشش علی دهباشی توسط انتشارات صدای معاصر به چاپ رسيده است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
دکتر شفيعی کدکنی درباره شعر رودکی می گويد« رودکی نمايندة کامل و تمام عيار شعرعصر سامانی و بر روی هم شاعری قرن چهارم است. خيال شاعرانه در ديوان او بيش و کم در قلمرو عناصر طبيعت سير می کند و آنگاه که از نفس طبيعت سخن می گويد او را بيشتر با انسان و طبيعت جاندار می سنجد و... تصويرهای شعر او متحرک و جاندار و زنده است .»

«ياد يار مهربان» با مقالاتی از بديع الزمان فروزانفر، دکتر عبدالحسين زرين کوب، دکتر غلامحسين يوسفی، دکتر محمد رضا شفيعی کدکنی، مجتبی مينوی و... بر آن است تا رودکی، ويژگی های شعری و عصر و زمانة او را به روشنی تحليل و توصيف کند.

Copyright: gooya.com 2016