دوشنبه 16 ارديبهشت 1387

سخنرانی، داستان خوانی و گفت وگو به مناسبت انتشار آخرين کتاب نسيم خاکسار، گوتنبرگ، ۱۷ مِه

به مناسبتِ انتشارِ داستانِ بلند کريستينا
تازه ترين کتابِ نسيم خاکسار
برگزار می شود:

سخنرانی، داستان خوانی و گفت وگو
موضوعِ سخنرانی:
ادبياتِ داستانی در تبعيد و سنّتِ پوشيده نويسی در ادبياتِ فارسی
*
زمان: شنبه ۱۷ ماهِ مِه ۲۰۰۸ [۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۷]
از ساعتِ ۱۹ تا ۲۲ [هفت تا دهِ بعدازظهر]
مکان: Folketshus Järntorget
ورودی: ۴۰ کرون
*
شماره تلفنهای اطلاعات:
۱۵۲۲۷۷/۰۳۱
۹۵۱۳۶۰۷/۰۷۳
۴۶۲۶۸۴/۰۳۱
۴۶۷۲۸۸۱/۰۷۰
برنامه رأسِ ساعتِ اعلامشده آغاز ميشود.
برگزار کنندگان:
مرکز آموزش ايران و خانه هنر و ادبياتِ گوتنبرگ
با همکاری ABF

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/36753

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سخنرانی، داستان خوانی و گفت وگو به مناسبت انتشار آخرين کتاب نسيم خاکسار، گوتنبرگ، ۱۷ مِه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016