پنجشنبه 29 دی 1384

نشست سياسی عمومي "جمهوری خواهان دموکرات و لائيک – واحد پاريس"، یکشنبه ۱۲ فوریه، پاريس

آگهی نشست سياسی عمومي
«جمهوری خواهان دموکرات و لائيک – واحد پاريس»

گفتگو پيرامون جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائيک و ساختار و اشکال سازماندهی

طرح بحث: شهرام قنبری و رسول آذرنوش

جلسه بحث و گفتگوی آزاد
یکشنبه ۱2 فوریه ۲۰۰6
ساعت ۱۵ تا ۱۹
محل نشست:
Paroisse Saint Hippolyte
27 Avenue De Choisy
75013 PARIS
Métro : Porte de Choisy
(Salle Roulotte (au sous-sol

توجه:
بخاطر تراموا تردد توسط ماشين تقريباغير ممکن است. بهتر است از وسايل نقليه عمومی استفاده شود

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016