چهارشنبه 12 بهمن 1384

"استراتژی دگرگونی های سیاسی در ایران"، پالتاک عمومی اتحاد جمهوري خواهان، ۱۵ بهمن، ۴ فوریه

پالتاک عمومی
موضوع: "استراتژی دگرگونی های سیاسی در ایران"
ميهمان: رضا دلبری و امیرحسین گنج بخش

تاريخ: شنبه 15 بهمن 1384 – 4 فوریه 2006
ساعت: 20:30 (تهران)، 18:00 (اروپاي مرکزي)، 9:00 (غرب آمريکا)
مکان: پالتاک، اتاق جمهوری
Paltalk | Rooms | By Language/ Nationality/ Other | Etehad Jomhourikhahn iran

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016