دوشنبه 29 بهمن 1386

ابهام در اعطای مرخصی پزشکی به منصور اسانلو، اميرکبير

همسر منصور اسانلو، رييس سنديکای کارگران شرکت واحد از اعلام آمادگی معاون امنیت دادستان تهران برای بررسی درخواست مرخصی درمانی همسرش خبر داد.

پروانه اسانلو گفت: در ادامه پیگیری هایی که برای موافقت مسوولان با اعطای مرخصی درمانی به همسرم داشتم، قاضی حداد ، معاون امنیت دادستان تهران گفت حاضر است به درخواست کتبی همسرم در مورد استفاده ار مرخصی درمانی رسیدگی کند.

او افزود: این اظهارات درحالی مطرح شده است که پیشتر از مخالفت صریح این معاونت با اعطای مرخصی درمانی به آقای اسانلو صحبت شده بود.

پروانه اسانلو یاد آور شد: با وجود نظر مساعد پزشکی قانونی و موافقت ضمنی دادیاری زندان هنوز با مرخصی یک ماه و نیمه درمانی منصور اسانلو موافقت نشده است.

ابهام در موافقت با مرخص درمانی منصور اسانلو و استراحت پزشکی وی در محیط بیرون از زندان در حالی ادامه دارد که حدود دو هفته از عمل جراحی پزشکان بیمارستان لبافی نژاد بر شبکیه چشم وی و انتقال مجدد اسانلو به زندان می گذرد.

به گفته پروانه اسانلو، پس از عمل جراحی تاکنون تنها یکبار منصور اسانلو را برای معاینات بعد از عمل از زندان به بیمارستان منتقل کرده اند.

ابهام در اعطای مرخصی پزشکی به منصور اسانلو، اميرکبير
همسر منصور اسانلو، رييس سنديکای کارگران شرکت واحد از اعلام آمادگی معاون امنيت دادستان تهران برای بررسی درخواست مرخصی درمانی همسرش خبر داد.

پروانه اسانلو گفت: در ادامه پيگيری هايی که برای موافقت مسوولان با اعطای مرخصی درمانی به همسرم داشتم، قاضی حداد ، معاون امنيت دادستان تهران گفت حاضر است به درخواست کتبی همسرم در مورد استفاده ار مرخصی درمانی رسيدگی کند.

او افزود: اين اظهارات درحالی مطرح شده است که پيشتر از مخالفت صريح اين معاونت با اعطای مرخصی درمانی به آقای اسانلو صحبت شده بود.

پروانه اسانلو ياد آور شد: با وجود نظر مساعد پزشکی قانونی و موافقت ضمنی دادياری زندان هنوز با مرخصی يک ماه و نيمه درمانی منصور اسانلو موافقت نشده است.

ابهام در موافقت با مرخص درمانی منصور اسانلو و استراحت پزشکی وی در محيط بيرون از زندان در حالی ادامه دارد که حدود دو هفته از عمل جراحی پزشکان بيمارستان لبافی نژاد بر شبکيه چشم وی و انتقال مجدد اسانلو به زندان می گذرد.

به گفته پروانه اسانلو، پس از عمل جراحی تاکنون تنها يکبار منصور اسانلو را برای معاينات بعد از عمل از زندان به بيمارستان منتقل کرده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اعمال اين محدويت ها درحالی است که خبرنگار دسترنج در تماس با يکی از متخصصان چشم از او درباره مراحل پس از عمل شبکيه چشم پرسيد و او گفت: با وجود خطرناک نبودن عمل شبکيه، به دليل وجود برخی محدوديت های فيزيکی، بيمار بايد در طول دوران پس از عمل تحت مراقبت پزشکی قرار گيرد.

لازم به يادآوری است که منصور اسانلو، رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد به دليل فعاليت های صنفی از اواسط تابستان گذشته تاکنون در زندان اوين به سر ميبرد.

دسترنج

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ابهام در اعطای مرخصی پزشکی به منصور اسانلو، اميرکبير' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016