یکشنبه 5 اسفند 1386

دموکراسی يک روی سکه، ترانه جوانبخت

www.javanbakht.net

دموکراسی را خيلی ها مثل پرنده ای که بايد به پرواز درآيد در مقاله ها بال و پر داده اند بلکه بتوانند از آن يک تصوير ايده آل برای آينده بشر بسازند. در مقالات بسياری از مردان ايرانی هم همين مورد را مشاهده می کنيم.
در اين بين خيلی ها فقط تصوير آن را در ذهن دارند و نمی دانند برای رسيدن به آن بايد چه کار کرد. ديگرانی هم که سعی کرده اند با پيشنهاد روش به نتيجه برسند معلوم نيست خودشان افرادی پذيرای دموکراسی باشند. يعنی نمی توان به صرف اين که نويسنده ای از آن بنويسد نتيجه گرفت که او واقعا فردی خواهان دموکراسی است يا نه. چون از نوشته تا خود زندگی برای بعضی ها به قدری فاصله است که کلماتشان فقط بوی تصويرهای دست نيافتنی می دهد.
واقعيت آن است که تا تحقير ديگری وجود داشته باشد هرقدر هم کسی بخواهد با آب و تاب از دموکراسی بنويسد معنای آن را نمی تواند به درستی به ديگران منتقل کند. دموکراسی مثل درختی است که متاسفانه خيلی ها سعی می کنند آب گل آلود را به ريشه هايش منتقل کنند. به همين دليل است که هنوز ميوه خوش طعمی از آن به دهان بشر امروز نرسيده است.
دراين ميان وضعيت مردان ايرانی موردی خاص است. آن دسته از مردان ايرانی که از دموکراسی دم می زنند هنوز هم اگر حرف از پيشرفت زنان به ميان آيد سعی می کنند تنبلی های خود را پشت ناله کردن از وضعيت نامطلوب اقتصادی و چند شغله شدن خودشان قايم کنند و به اين وسيله توجيهی برای پيشرفت نکردن خودشان پيدا کنند. ذهن مرد ايرانی هنوز تا پذيرفتن کلمه دموکراسی فاصله دارد.
وقتی مردان ايرانی به پيشرفت زنان عادت ندارند اصلا چشم ديدن اين که زنان بيشتر از آنان در زندگی جلو بروند را ندارند. به همين دليل هم به جای آن که ياد بگيرند خودشان بيشتر تلاش کنند تا با زنان پيشرو رقابت واقعی داشته باشند سعی در جلوگيری از پيشرفت آنان دارند.
نمونه اين برخوردها را من و زنانی که برای من نامه های الکترونيکی می فرستند و از همين وضعيت و برخوردهای غير انسانی گله می کنند بارها و بارها ديده ايم. از آن جايی که معتقدم بايد جلوی کوته نظری آنها ايستاد بهترين راه بی تاثير کردن حضور اين دسته از مردان در جامعه قحطی زده فرهنگی ايران را در اين می دانم که زنان پيشرو فعاليت هايشان را در زمينه های مختلف علمی فلسفی ادبی و هنری هر روز بيشتر از پيش وسعت دهند. به اين ترتيب اين دسته از مردان می بينند که نه تنها مانع افکنی هايشان تاثيری منفی در پيشرفت زنان ندارد بلکه برعکس آنان را فعال تر هم می کند.
دموکراسی يک روی سکه است. روی ديگر آن ظرفيت پذيرش پيشرفت ديگران و دوری از حسادت نسبت به آن است. اين روی سکه را بايد با پيشرفت به مردان نشان داد. زنان نيازی به اين که مردان برايشان خط و روش برای دموکراسی تعيين کنند ندارند. همين که مردان حسادت هايشان را کنار بگذارند و به جای مانع افکنی برای عدم پيشرفت زنان به رقابت واقعی با آنان بپردازند درخت دموکراسی خودش بارور خواهد شد و ميوه های آن که رشد و سلامت ذهنی جامعه است به بار خواهد نشست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

برای رسيدن به اين مرحله از رشد ذهنی در جامعه ضروری است مادرانی که پسران امروز را به عنوان مردان فردا تحويل جامعه می دهند از همان بدو تولد به آنها ياد دهند که به غير از وضع جسمی هيچ فرقی با دختران ندارند. مادران نبايد بين دختران و پسران فرقی بگذارند. بايد احترام به خواسته های آنها به طور يکسان در خانواده رشد کند تا جامعه پذيرای دموکراسی آن طور که شايسته است شود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دموکراسی يک روی سکه، ترانه جوانبخت' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016