چهارشنبه 4 اردیبهشت 1387

عادتی به اسم جنگ، ترانه جوانبخت

www.javanbakht.net

عادتی که به اسم جنگ در ذهن بشر رشد کرده باعث شده بدون آن زندگی برايش مفهوم نداشته باشد. اين که اين عادت بايد همچنان در ذهن افراد بشر ادامه پيدا کند مورد ترديد است.
عادت جنگ کردن از بقيه عادت های بشر گسترده تر و تاثيرگذارتر است اما با اين وجود مستقل از آنها نيست. از ديگر مهم ترين عادت های بشر عادت دشمن تراشی است. اگر اين عادت از ذهن افراد بشر حذف شود اگر چه عادت جنگ کردن به طور کامل حذف نخواهد شد اما به مراتب کاهش خواهد يافت.
اگر در قرن های گذشته کشورهای قدرتمند جهان بدون دشمن تراشی نياز خود را برای جنگ کردن مرتفع می کردند از يازده سپتامبر به بعد اين مورد بعد تازه ای به خود گرفت. بوش که به نظر می رسد دولت آمريکا را بدون دشمن تراشی دولتی بی هدف قلمداد کرده نياز آمريکا برای سلطه در جهان را با همين عامل برطرف می کند. در اين ميان نحوه برخورد سياستمداران ايران می تواند ميزان بهانه تراشی او را کم يا زياد کند و به تبع آن خطر حمله نظامی به ايران دچار تغيير شود.
تهديد هيلاری کلينتون به حذف ايران در صورت جنگ با اسراييل موردی است که نشان می دهد ذهنيت منفی سياستمداران آمريکايی درباره ايران فقط به جمهوری خواهان آن کشور محدود نمی شود. مسلما رشد جمعيت چين به بيش از يک ميليارد نفر و کنترل بازار اقتصادی جهان توسط دولت چين طمع آمريکا را برای حضور در خاورميانه صد چندان کرده است. دشمن اصلی امپراطوری آمريکا که می رود با ادامه جنگ با ديگر کشورهای خاورميانه از اين کشور تصوير منفی تری در ذهن جهانيان به وجود آورد در واقع خودش است. از آن جايی که هيچ امپراطوری در دنيا برای هميشه پايدار نبوده مسلما تسلط دولت آمريکا بر خاورميانه نيز روزی به پايان خواهد رسيد اما پرسشی که باقی می ماند اين است که امپراطوری بعدی را کدام کشور يا کشورها شکل خواهند داد؟ پاسخ ذهن ايده آل گرا اين است که بالاخره افراد بشر به عقل خود رجوع خواهند کرد و اين باعث خواهد شد تا عرصه تنگ کرده را به کودکان واگذارند چراکه امپراطوری کودکان – نه به معنای تسلط کامل آنان بر افراد بزرگسال بلکه به معنای تسلط آنان به ذهن مهار نشده جنگ طلب آنان – تنها پايان خوش اين ماجراست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

برای رسيدن به اين مرحله بهتر است تلاش ها به جای وقت کشی و بی هدفی در زندگی به پرداختن به چند زمينه ذهنی تبديل شود. در اين صورت نه تنها بازده افراد به جوامع جهت گسترش خلاقيت های گوناگون افزايش خواهد يافت بلکه حس جنگ طلبی به تدريج جای خود را به گسترش انسان دوستی خواهد داد. اين تنها روش مناسب برای برگرداندن حالت بالفعل از عادت جنگ طلبی به حالت بالقوه آن است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'عادتی به اسم جنگ، ترانه جوانبخت' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016