شنبه 28 اردیبهشت 1387

الهام: مخالفت با سانسور ويژگی برجسته دولت نهم، مهر

سخنگوی دولت گفت: يکی از ويژگی های برجسته دولت نهم استقبال از امر گسترش آزاد اطلاعات و مخالفت بنيادی با امر سانسور در کشور است.
به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسين الهام که در دومين همايش ملی روابط عمومی دستگاه های اجرايی که با عنوان خدمات دولت مردمی و چالش های اطلاع رسانی از سوی شورای اطلاع رسانی دولت برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به ويژگی های دولت نهم در عرصه اطلاع رسانی گفت : حفاظت از اصل آزادی رسانه ای، پرهيز از سيطره و انحصار رسانه ها در خدمت دولت، اجتناب از امر مريد پروری و متملق پروری، حمايت جدی از اصل آزادی بيان و انتقاد در برابر دولت از ويژگی های برجسته دولت نهم در امر اطلاع رسانی است.

وی با اشاره به ويژگی امروز عرصه اطلاع رسانی گفت: اين ويژگی در دولت نهم حساس تر و ممتازتر و ازچند جهت قابل تامل است اول اينکه خاستگاه دولت و ارتباط مستقيم آن با بدنه جامعه و مردم باعث شده است که کارکرد ويژه ای به رئيس دولت و اعضای دولت نهم در عرصه های ملی، استانی و منطقه ای بدهد.

رئيس شورای اطلاع رسانی دولت ادامه داد: ما به جز دو سال اول انقلاب تا آغاز سال ۶۰ که با وضعيت ويژه ای در عرصه رسانه های مکتوب مواجه بوديم و در دوره های ممتدی با رسانه های مکتوب محدود درعرصه اطلاع رسانی نيز سپری شد، عبور از اين جريان با نزديک به يک دهه ما را وارد فضای گسترده ای از رسانه ها کرد.

الهام تصريح کرد: توسعه فناوری اطلاعات امروز هر فرد را در منزل و محل کار خود به يک رسانه تبديل کرده است و انديشه های فردی هم در اين قالب به سرعت به عنوان پيام به عرصه های مختلف جامعه و حتی به عرصه های جهانی منتقل می شوند.

وی افزود: تکثر رسانه های رسمی مکتوب و توسعه بخش های مختلف سيمايی و صدايی در عين تمرکز مديريت، وجود نگرش های مختلفی را حتی در رسانه ملی ايجاد کرده است.

وزير دادگستری خاطر نشان کرد : سلايق مختلف رسانه ای، اتکای ويژه رسانه ها بر جريانات فکری، احزاب و گروه های سياسی ويژگی ديگری است که در امر رسانه ای شاهد آن هستيم.

الهام تصريح کرد: حجم کارکرد دولت وحضور آن درهمه عرصه ها به ويژه دراستانها و روستاها و نيزفعاليت پرکار در عرصه بين المللی توجه ويژه جهانی به رئيس جمهور و به طور عام ملت ايران انتظارات رسانه ای را مضاعف کرده است و امروز توسعه امر اطلاع رسانی و روابط عمومی به يک مطالبه عمومی تبديل شده است که رهبر معظم انقلاب نيز بر آن تاکيد دارند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وی در پايان خاطر نشان کرد: ما متصديان امر اطلاع رسانی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی امروز در يک فضای حساس و موثری قرار داريم که بايد کارکرد خود را با رسالت و مبانی فکری همراه کرده و فرصت را برای دفاع از منافع ملی مغتنم بشماريم و اين مستلزم شناخت آسيب ها و بهره گيری از کارشناسان و اساتيد فن است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'الهام: مخالفت با سانسور ويژگی برجسته دولت نهم، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016