شنبه 11 خرداد 1387

کلهر، مشاور احمدی نژاد: نه گرانی اتفاق بدی است، نه ارزانی اتفاقی خوب، فردا

مشاور رسانه ای احمدی نژاد گفته است: اگر در حال حاضر جامعه ای وجود داشته باشد که در آن همه چيز در حال ارزانی باشد، آن جامعه بی ترديد در حال فروپاشی است! نه گرانی به طور مطلق چيز بدی است و نه ارزانی به طور مطلق چيز خوبی!
مشاور رئيس جمهور در اظهارنظری گرانی را چيز بدی نداست.

به گزارش «فردا»، مهدی کلهر مشاور رسانه ای رئيس جمهور در گفتگو با اقتصاد پويا در خصوص مزايای گرانی و معايب ارزانی گفته است: در قديم مادريزرگ ها و پدربزرگ های ما از قيمت های بسيار پايين همواره صحبت کرده و آن را به عنوان خاطره تعريف می کردند و بعد از دوره گرانی صحبت می کردند.

بنابراين گزارش وی ادامه داده است: اين فرهنگ گرانی و ارزانی به صورت غلط و سنتی در جامعه ما ادامه دارد که با جهان صنعتی و سازوکار روز ناپسند خواهد بود.

کلهر در ادامه افزود: نه گرانی به طور مطلق چيز بدی است و نه ارزانی به طور مطلق چيز خوبی! سالهاست که عرصه توليد، صنعت، کشاورزی و دادوستد و تجارت از اين مرز عبور کرده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مشاور رسانه ای احمدی نژاد در ادامه گفته است: يعنی اگر در حال حاضر جامعه ای وجود داشته باشد که در آن همه چيز در حال ارزانی باشد، آن جامعه بی ترديد در حال فروپاشی است!

وی در ادامه به ذکر مثالی در اين خصوص می پردازد و می گويد: الان آمريکا يکی از مشکلاتش نه گرانی مسکن، بلکه ارزانی مسکن است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'کلهر، مشاور احمدی نژاد: نه گرانی اتفاق بدی است، نه ارزانی اتفاقی خوب، فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016