سه شنبه 18 تیر 1387

ماشاءالله شمس‌الواعظين به اتهام نشر اکاذيب و افترا به جزای نقدی محکوم شد، ايسنا

سيف‌زاده: رای صادره برای موکل غيرقانونی است

وکيل مدافع ماشاءالله شمس‌الواعظين از محکوميت موکلش به ‌٤٠ ميليون ريال جزای نقدی بدل از ‌١٠ ضربه شلاق و هشت ماه و ‌١٠ روز حبس تعزيری با احتساب ايام بازداشت قبلی از سوی شعبه‌ی ‌١٠٨٣ دادگاه عمومی تهران خبر داد.

محمد سيف‌زاده با بيان اين مطلب به خبرنگار حقوقی ايسنا گفت: روز گذشته حکم صادره از سوی شعبه‌ی ‌١٠٨٣ دادگاه عمومی تهران به اينجانب ابلاغ شد و اکنون در مقام تنظيم لايحه تجديدنظرخواهی هستيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وی با اشاره به اينکه شرکت «جامعه روز» متعلق به موکلانش، جلايی‌پور، شمس‌الواعظين و ولی‌بيگ بوده است افزود: پس از توقيف موقت يا لغو امتياز روزنامه‌های جامعه، توس، نشاط، عصر آزادگان، گوناگون و دانستنی‌ها، شمس‌الواعظين که سمت سردبيری داشت و به موجب قانون نمی‌شد وی را تحت تعقيب قرار داد، تحت پيگرد قرار گرفت و به حبس محکوم و روانه زندان شد.

سيف‌زاده افزود: همچنين صفری، ديگر موکلم نيز بر اساس حکمی به زندان رفت که پس از اتمام حبس شعبه ‌٣٥ ديوان عالی کشور بيان کرد که اقدامات دادگاه بدوی خلاف قانون بوده است و اين صرف‌نظر از کيفرخواستی است که از طرف دادسرای انتظامی قضات عليه قضات صادرکننده‌ی رای در ‌٣٦ صفحه صادر شد.

وکيل مدافع شمس‌الواعظين ادامه داد: در همان زمان پرونده‌ی ديگری عليه گردانندگان شرکت «جامعه روز» مفتوح شد و موکلانم مجددا تحت پيگيرد قرار گرفتند. شمس‌الواعظين در آن زمان در حبس به سر می‌برد و در اين پرونده برای وی قرار وثيقه صادر شد که پس از اتمام حبسی که ديوان عالی و دادگاه انتظامی قضات آن را غيرقانونی دانسته بودند، تحت قرار وثيقه ماه‌ها اضافه در زندان نگهداری شد.

وی اعلام کرد: اکنون به موجب دادنامه شماره‌ی ‌٢٨ مورخ ‌٢١/١/٨٧ از سوی شعبه‌ی ‌١٠٨٣ دادگاه عمومی تهران، موکلان از کليه‌ی اتهامات معنونه در آن روز تبرئه شده‌اند اما شمس‌الواعظين به اتهام نشر اکاذيب و افترا به ‌٤٠ ميليون ريال جزای نقدی بدل از ‌١٠ ضربه شلاق و هشت ماه و ‌١٠ روز حبس تعزيری با احتساب ايام بازداشت قبلی محکوم شده است.

سيف‌زاده با بيان اينکه اکنون در مقام ارايه‌ی لايحه‌ی تجديدنظرخواهی هستيم، ابراز عقيده کرد که رای صادره از اساس غيرقانونی است.

Copyright: gooya.com 2016