پنجشنبه 24 مرداد 1387

عليرضا فيروزی، سخن گوی انجمن اسلامی دانشگاه زنجان به دادگاه انقلاب زنجان احضار شد

عليرضا فيروزیامروز صبح، عليرضا فيروزی، سخنگوی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه زنجان، به صورت تلفنی به دادگاه انقلاب زنجان احضار شد.

در تماس تلفنی که از صبح امروز با وی گرفته شد، شخصی خود را گل محمدی، دادستان زنجان معرفی کرد و خواستار شد، هر چه سريعتر خود را به دادگاه انقلاب زنجان معرفی کند و عنوان شد که پس از مراجعه به دادستانی زنجان برگ احضاريه ارائه می شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016