پنجشنبه 24 مرداد 1387

حسن مددی، رئيس کميته انضباطی دانشگاه زنجان، برکنار شد، اميرکبير


خبرنامه اميرکبير: سرانجام در پی افشای رسوايی اخلاقی دکتر مددی معاون دانشجويی دانشگاه زنجان و رئيس کميته انضباطی اين دانشگاه، مدير روابط عمومی دانشگاه زنجان از برکناری وی خبر داد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

فيوجی مدير روابط عمومی دانشگاه زنجان در اين زمنيه گفت: “هیأت بدوی انتظامی رسيدگی به تخلفات اساتيد دانشگاه با در نظر گرفتن شأن و منزلت مقام استادی و اهميت جايگاه معاونت دانشجويی و فرهنگی، رأی خود را مبنی بر اخراج معاون سابق دانشجويی از اين دانشگاه صادر نموده است.”

با اين حال وی همچنان سعی کرد با متهم کردن دانشجويان و تحريف واقعيات موجود، زمينه را برای بازداشت دانشجويان دانشگاه زنجان آماده نگه دارد. در حالی که پس از رسوايی دکتر مددی، رئيس دانشگاه زنجان فساد اخلاقی معاونش را پذيرفته و به دانشجويان قول برخورد با وی را داده بود، ولی مدير روابط عمومی دانشگاه زنجان در مصاحبه خود با ايسنا، گفته های پيشين رئيس دانشگاه زنجان را تکذيب کرده و آن را “شايعات و دروغ پردازی” دانست.

فيوجی گفت: “برخی از شايعات و دروغ پردازی های اخير در راستای همان سناريوی از پيش طراحی شده می باشد و رياست دانشگاه هيچ گونه اطلاعی از اين حادثه، پيش از وقوع آن نداشته است.”

وی همچنين مجددا استدلال جالب دادستان زنجان را تکرار کرد و گفت: “بر اساس اظهار نظر دادستان زنجان، ‌معاون سابق دانشجويی اين دانشگاه، عمل خلاف شرعی مرتکب نشده اما عمل خلاف شأن و منزلت مقام استادی و جايگاه معاونت دانشجويی و فرهنگی صورت پذيرفته است.”

مدير روابط عمومی دانشگاه زنجان همچنين مدعی شد که هيچ دانشجويی به دليل شرکت در تحصن مورد پيگرد کميته انظباطی قرار نخواهد گرفت اين در حاليست که تاکنون ۵ دانشجوی دانشگاه زنجان که در تحصن شرکت کرده بودند، بازداشت شده اند.

وی همچنين بازداشت ۵ دانشجوی دانشگاه زنجان را انگشت شمار برشمرد و گفت: “با تعدای انگشت شمار از دانشجويان که اقدام به طراحی و اجرای سناريوی حوادث اخير با همکاری افرادی از بيرون دانشگاه نموده اند ، صرف نظر از حضور يا عدم حضور در تحصن ، شديداً برخورد خواهد شد ، چرا که آنها آبروی دانشگاه، استان و کشور را به بازی گرفته و آب به آسياب دشمنان انقلاب ريخته و به نوعی اشاعه فحشاء نموده اند.”

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حسن مددی، رئيس کميته انضباطی دانشگاه زنجان، برکنار شد، اميرکبير' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016