چهارشنبه 20 شهریور 1387

چرا اقليت های دينی به شدت سرکوب می شوند؟ گفتگوی راديو بين المللی فرانسه با حبيب الله پيمان، فرهاد ثابتان و جلال جلالی زاده


راديو بين المللی فرانسه - برنامه زمينه ها و زمانه ها - با گذشت حدود سی سال از انقلاب اسلامی در ايران، اين انقلاب از نظر چگونگی برخورد حاکمان با شهروندان غير شيعی، نه فقط کارنامۀ مثبتی از خود بجا نگذاشته است بلکه، در اذهان مردم و در سطح بين المللی به يک نمونۀ مثال زدنی از نابردباری با مذاهب ديگر تبديل شده است.

يکی از شاخص های حکومت گری رهبران جمهوری اسلامی در سالهای اخير، حذف هر نوع مدارا با صاحبان اعتقادات مذهبی متفاوت و بروز نابردباری و حتی خشونت و سرکوب بويژه در ميان شهروندان بهائی است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در يک سال گذشته موارد تعرض به بهائيان شدت بيسابقه ای يافته و نه تنها در مناطقی خانه هايشان در معرض حريق قرار گرفته اند، بلکه مقامات امنيتی و قضائی نيز بطور علنی وارد ميدان شده و با دستگيری و به زندان افکندن رهبران بهائی، بدون ذکر هيچ دليلی، خشونت را به حد اعلاء رسانده اند.

بايد گفت که اين اقدامات تنها شامل بهائی ها نمی شود. بطوريکه در اخبار يکی دو هفتۀ اخير، می توان به خبر دستگيری بدون توضيح يک ارمنی بنام رامين سودمند و يا تخريب يک مدرسۀ علمی اهل سنت در بلوچستان برخورد.

در ميزگرد زمينه ها و زمانه ها، با دعوت از آقايان فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعۀ بين المللی بهائيان، جلال جلالی زاده، نمايندۀ اهل سنت مجلس ششم از کردستان و دکتر پيمان، پژوهشگر و فعال ملی-مذهبی در ايران می کوشيم دربارۀ اين نابردباری های دينی گفتگوئی داشته باشيم....

گفتگو: بيژن برهمندی


[برای شنيدن اين گفتگو، اين جا را کليک کنيد]

Copyright: gooya.com 2016