چهارشنبه 10 مهر 1387

نداف، رئيس دانشگاه زنجان: کار من غير قانونی است از من شکايت کنيد


بعد از جلوگيری از انتخاب واحد سه تن از دانشجويان دانشگاه زنجان، سورنا هاشمی، عليرضا فيروزی و بهرام واحدی و بعداز مراجعه های مکرر، دکتر نداف، رياست دانشگاه زنجان، اظهار کرد: « کار من غيرقانونی است، از من شکايت کنيد.» اين در حالی است که دکتر نداف در تعهدنامه پايانی که بين متحصنين و دانشجويان به امضا رسيد، متعهد شده بود با هيچ يک از دانشجويان برخورد آموزشی و انضباطی صورت نگيرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در آخرين ديدار دانشجويان محروم از تحصيل دانشگاه زنجان با مسئولين اين دانشگاه، مشخص شد که رئيس دانشگاه زنجان، دکتر عليرضا نداف اسکويی، شخصا دستور به بستن فايل آموزشی اين دانشجويان داده است و طبق آيين نامه انضباطی دانشجويان، رئيس دانشگاه تنها زمانی می تواند حکم به جلوگيری از انتخاب واحد دانشجويی بدهد که آن شخص بعد از احضار به کميته انضباطی در جلسه کميته شرکت نکند، محکوم شود و حکم محکوميت خود را نپذيرد و دريافت نکند. اما با توجه به اينکه تا امروز هيچ يک از دانشجويان نام برده به کميته انضباطی احضار نشده و تا امروز هيچ حکمی از کميته انضباطی دريافت نکرده اين عمل غير قانونی است.
در اين ديدار که توسط عليرضا فيروزی و سورنا هاشمی در محيط باز دانشگاه انجام شد، دکتر نداف بر مواضع پيشين خود مبنی بر غير قانونی و غير اخلاقی بودن کار دانشجويان و توطئه بودن ماجرا تاکيد ورزيد. اين سخنان مغاير با آخرين اعلام دادستانی زنجان مبنی بر محرز شدن جرم واقعه ميان دختر قربانی حادثه و دکتر حسن مددی، معاون سابق دانشجويی و فرهنگی دانشگاه است. و اين گفته ها همچنين مغاير با آخرين برخورد دکتر نداف با متحصنين نيز بود. دکتر نداف در آخرين روز تحصن ضمن عذرخواهی همه جانبه از دانشجويان و دانشگاهيان، بی توجهی خود و حراست دانشگاه را به شرايط دانشگاه اذعان کرد و جرم معاون خود را پذيرفت و قول پيگيری مسئله را داد و در همان زمان، تشکر خود را مبنی بر بيداری و حضرو دانشجويان اعلام کرد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نداف، رئيس دانشگاه زنجان: کار من غير قانونی است از من شکايت کنيد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016