دوشنبه 25 خرداد 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

پيام رضا پهلوی به مناسبت رويدادهای اخير ايران

ھم میھنان مبارز عزيزم،
بار ديگر اکثريتی بزرگ از شما ھم میھنان حق طلب و آزادی خواه من با شور و شوقی چشم گير در انتخاباتی شرکت کرديد که به دست ناپاک رھبران و کارگزاران جمھوری اسلامی برگزار شده بود امّا انتظار شما تحقق نيافت و دشمنان ايران، با جسارتی بی سابقه حضور گستردۀ شما در حوزه ھای انتخاباتی را بار ديگر ناديده گرفتند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


ھدف و اميد شما در برداشتن چنين گامی اين بود که با باز کردن روزنۀ اميدی در جھت دستيابی به خواسته ھای حق طلبانۀ خود بتوانيد راه نجاتی برای خروج از اين شرايط سخت پيدا کنيد.
قصد شما اين بود که با تأئيد کسانی که که دستکم خود را با بخشی از خواست ھا و نيازھای سرکوب شدۀ شما آشنا می شمردند، به مھلت و فرصت تازه ای برای بازيافتن ھمۀ حقوق و آزادی ھای از دسته رفتۀ خود دست يابيد.

ھم وطنان مبارز و پرتوانم
گرچه توطئۀ قابل پيش بينی رھبران و تصميم گيران رژيم غاصب و حيله ورز جمھوری اسلامی شما را در اين مرحله از رسيدن به ھدف محروم کرد ه است، يک لحظه ھم ترديد به دل راه ندھيد که در اين مرحله از مبارزه ھم بازنده نظام جمھوری اسلامی و برندۀ اصلی و نھائی شمائيد. شک نکنيد که شکاف و اختلاف در ھمۀ رده ھا و مراکز تصميم گيری و اجرائی نظام غاصب از ھميشه عميق تر شده است.
مشروعيت نظام ضدانسانی نه تنھا در نظر ھواداران و معتقدانش در ايران بلکه در ديد مردم جھان نيز به پائين ترين حد ممکن رسيده. مھم تر از ھمه تلاش ھای گستردۀ شما برای تحميل ارادۀ خود به متجاوزان و دشمنان سی ساله، تجربه ای ارزنده برای ھمبستگی کارآ تر ميان جنبش ھا و سازمان ھای مردمی در سراسر ايران شده. افزون بر اين ھمه، من يقين دارم که دخالت و تقلب آشکار رھبران جمھوری اسلامی در انتخاباتی که حتی نامزدھايش نيز با تأئيد خود آنان به ميدان راه يافته بودند، به انزوای بيشتر رژيم در عرصۀ جھان خواھد کشاند و رھبران کشورھائی را که خواستار برقراری روابط دوستانه با ملت ايران اند بيشتر از ھميشه به دشمنی رژيم جمھوری اسلامی با مردم ايران و خواست ھای انسانی و سرکوب شدۀ آنان آگاه خواھد کرد.
من يقين دارم که اين تجربۀ تلخ برِ شيرين به بار خواھد آورد و ما خواھيم توانست، با اراده ای راسخ تر و شوری ژرف تر از ھميشه، در کنار يکديگر از آن برای رسيدن به پيروزی نھائی و آزادی ايران بھره جوئيم.

خداوند نگھدار ايران باد
رضا پھلوی
شنبه ٢٣ خرداد ماه ١٣٨٨


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016