شنبه 17 اسفند 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

پيام رضا پهلوی به مناسبت هشتم ماه مارس، روز جهانی زن

هم ميهنان عزيزم،

برای نخستين بار در انقلاب فرانسه بود که تلاش ديرينۀ زنان در طلب «آزادی و برابری» تبلوری تازه و تاريخی يافت. از آن پس، پيکار زنان برای رهايی از بندهای ديرينۀ بندگی در نظام های مردسالار نيرويی فزاينده يافت و با تثبيت شأن و اولويت حقوق فرد در جوامع مدرن جهان زنان نيز به تدريج به حقوق انسانی خود دست يافتند و به سوی مشارکت برابر با مردان در عرصه های گوناگون اجتماعی و سياسی به پيش رفتند. در نيمۀ دوم قرن بيستم منشور سازمان ملل متحد، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و ميثاق های بين المللی حقوق مدنی، سياسی و اقتصادی، به نوبت برابری کامل و بی قيد و شرط زنان با مردان را تصويب و تأييد کردند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


امروز در نخستين دهۀ قرن بيست و يکم، زنان نه تنها در جوامع پيشرفته و مدرن جهان بلکه در بسياری از جوامع رو به رشد نيز از حقوق و آزادی های برابر با مردان برخوردار شده اند. حتی در شماری از جوامع مسلمان نيز زنان شهروندان متساوی الحقوق با مردان به شمار می روند و سالهاست که توانسته اند به بالاترين مناصب و مقامات سياسی و تصميم گيری در کشورهای خويش دست يابند.

با توجه به چنين واقعيت های غيرقابل انکار و کتمان در زمينۀ گسترش بی وقفۀ حقوق و آزادی های زنان در دنيا، سزاوار آن است که محدوديت ها و تبعيض هايی را که در سی سال گذشته بر زنان آگاه و آزادۀ ايران تحميل شده شرم آورترين بخش کارنامۀ نظام واپسگرای جمهوری اسلامی شمرد. زنانی که يک سدۀ پيش با شرکت در انقلاب مشروطيت مقدمات آزادی و احقاق حقوق خويش را فراهم آوردند و در آستانۀ انقلاب اسلامی به دستاوردها و پيشرفت های تاريخی در زمينۀ برابری با مردان رسيده بودند، امروز برای دستيابی به حداقل حقوق و آزادی های مسلم خويش بايد پيوسته با قوانين قرون وسطايی و نظام دادگستری مردسالار رژيم بستيزند و در رويارويی با عوامل و ايادی خشن و سرکوبگرش قربانی دهند. زنان، يعنی اکثريت قاطع مردم ميهن ما مهمترين و بيشترين قربانيان سياست های تبعيض آلوده و سرکوبگرانۀ ولايت نامشروع فقيه اند.

بجاست که در گراميداشت اين سالگرد جهانی حقوق زن، همۀ ما، پدران، پسران، برادران و همسران زنان شيردل ايران، بيش از پيش به پشتيبانی از آنان و حقوق مسلمشان همت کنيم و اين واقعيت را بپذيريم که رهايی و آزادی وطن بی آزادی و رهايی زنان وطن از بند های اسارت و تبعيض ناشدنی است.

روز جهانی زن را شادباش می گويم.

خداوند نگهدار ايران باد
رضا پهلوی

Copyright: gooya.com 2016