چهارشنبه 3 اسفند 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

نشست سازمان های جبهه ملی ايران با حضور احمد رأفت و رضا عليجانی (با عکس)

نشست سازمانهای جبهه ملی ايران از روزشنبه ۱۸/۲/۲۰۱۲ به مدت دو روز در خانه ايران در وين پايتخت اتريش برگزار شد. در اين نشست که با حضور جمعی از فعالين سازمان های جبهه ملی ايران در خارج از کشور برگزار شد ،سه ميهمان به ايراد سخنرانی پرداختند. همايون مهمنش عضو هيات اجرايی سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج کشور، رضا عليجانی فعال شناخته شده ملی مذهبی و ميهمان ويژه اين همايش و احمد رافت روزنامه نگار و فعال باسابقه رسانه ای به ترتيب به سخنرانی پرداختند.

نخستين سخنران اين همايش دکتر همايون مهمنش بود. وی که موضوع محوری سخنان خود رو به چگونگی بازسازی و تقويت اعتماد جامعه به جبهه ملی اختصاص داده بود، رسالت اساسی تشکل های ملی را يادآور کردن مسئله اساسی جامعه يعنی دموکراسی و استبداد عنوان کرد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


مهمنش با تاکيد بر لزوم برنامه محور شدن و همچنين توجه به جوانگرايی در نيروهای ملی، اين دو مسئله را موضوعات اساسی دانست که جبهه ملی و کليه تشکل ها و سازمان های آن بايد مورد توجه قرار دهند.

وی در ادامه ضمن اشاره به توان مندی های تاريخی و هويتی نيروهای ملی در کشور و احترام والای آنها در اذهان عمومی جامعه، اتحاد و همگرايی موثر ميان تشکل های ملی را که زمينه های مشترک فکری دارند، موجب شکل گيری يک بلوک قدرتمند و مقاوم سياسی دانست.

مهمنش در پايان سخنان خود با تاکيد بر اين نکته که مراد ما از حکومت ملی، حاکميت يا مدار محوری يک نيروی خاص در عرصه سياسی نيست، شاحصه اصلی حاکميت ملی را انتخابات آزاد عنوان کرد.

دومين سخنران اين همايش، آريا خسروی از اعضای جوان جبهه ملی در خارج از کشور بود که ضمن اشاره پيوند تاريخی و هويتی قوی نيروهای ملی با جامعه، بر لزوم تلاش برای احياء قدرت سياسی اجتماعی اين نيرو در ايران تاکيد کرد. وی با طرح اين موضوع که بسياری از جوانان امروز ايران به دليل شرايط سياسی فرهنگی خاص، شناخت کافی از جبهه ملی و نيروهای ملی ندارند، بر لزوم توجه به جوانان و مالا افزايش نقش آنها در حرکت نيروهای ملی تاکيد ورزيد و عدم توجه به اين موضوع را زاينده آسيب های جدی به نيروهای ملی و کشور دانست.

سومين سخنران اين مراسم دکتر کسايی زاده پژوهشگر اجتماعی بود که ضمن يادآوری جايگاه جبهه ملی و احترامی که همه طيف های سياسی تاريخا به برای نيروهای ملی قائل هستند، توسعه و انسجام بيشتر کار تشکيلاتی، ارائه برنامه به جامعه و کار فرهنگی را از الزامات امروز نيروهای ملی برشمرد که به گفته وی به افزايش ضريب نفوذ نيروهای ملی در اقشار مختلف اجتماعی می انجامد.

وی با اشاره به مفهوم دولت مدرن و رابطه تعريف شده آن با ملت، جبهه ملی را از آنجا که دارنده يک زمينه اعتماد تاريخی ميان دو نهاد ملت و دولت در ايران است را بلندبخت ترين نيرو برای احيای مفهوم دولت مدرن در ايران برشمرد و تاکيد کرد استبداد طولانی پيش و پس از انقلاب مانع از آن شده که جاممعه ايرانی درکی عينی از مفهوم دولت مدرن که رسالتش حمايت از منافع ملت است، بدست آورد.

چهارمين سخنران اين مراسم رضا عليجانی فعال شناخته شده ملی مذهبی بود. عليجانی در ابتدای سخنان خود با اشاره به تکثر و تنوع نگاه ها در جامعه امروز ايران از لزوم پرهيز از مداخله صرف عقل نظری در تحليل شرايط گفت و لزوم توجه به جايگاه عقل عملی در شناسايی وضعيت امروز جامعه و جايگاه نيروهای سياسی در آنرا يادآور شد.

اين فعال ملی مذهبی نشست سازمان های جبهه ملی در خارج از کشور، هر جريان سياسی را در شرايط انتخاب آزاد صرفا مُعرف و نماينده کسری تقريبا هم رده از نيروی اجتماعی با گروه های ديگر دانست و بر لزوم پرهيز از "خودمرکز بينی" نيروهای سياسی تاکيد کرد.

وی با تاکيد بر اينکه جايگاه سياسی اجتماعی هيچ نيرويی در شرايط برابر رای، عمده نيست، فاکتوراساسی وتعيين کننده در درک اين مهم را افزايش توجه و تمرکز بر جايگاه عقل عملی در شناخت واقعيت جامعه دانست و يکی از مهم ترين پيامدهای توجه به اين موضوع را پيدايی واقع بينی در تحليل ها و عملکرها برآورد کرد که به گفته وی معضلاتی تاريخی نظير" ديد خود مرکز پنداری، خود حق بينی و خود اکثريت بينی" را کاهش می دهد.

عليجانی تاکيد کرد که اگر جريانی اين دو ويژگی يعنی " پرهيز از خود مرکز پنداری ، خود حق بينی و خود اکثريت بينی" را نداشته باشد ، عملا راه گفتگو با ساير گروها را بر خود می بندد و نفوذ اجتماعی خود را از دست ميدهد.

وی در ادامه با ذکر مثال هايی ، پذيرش اين واقعيت از سوی نيروهای سياسی را که "هر امر مطلوبی الزاما محتوم نيست"، آنرا پيش نياز اصلی جلوگيری از بازسازی روندهای معيوب تاريخی دانست و تاکيد کرد درک عملی اين مهم می تواند از تعميق و ريشه دواندن آفت خشونت که بازتوليد کننده نظام استبدادی است، جلوگيری کند تا به گفته او : " دوباره شاهد تبديل شکنجه شده به شکنجه گر و زندانی به زندان بان نباشيم".

رضا عليجانی تاکيد کرد : "اگر ويروس خشونت و روحيه خشونت محوری تبديل به هولوکاست ذهنی در بين ما شود ، می توانيم باهم گفتگو کنيم وبين خود وساير گروها مخرج مشترک بگيريم؛البته مسلما حق نقادی منصفانه برای همگان محفوظ ولازم است."

اين فعال ملی مذهبی در ادامه با اشاره به زمينه های مشترک تاريخی و هويتی ميان نيروهای ملی نياز مهم امروز را ، همگرايی نيروهايی دانست که دارای مدارهای نزديک به هم هستند.

عليجانی با اشاره به همگرايی به مثابه يک الزام، رسيدن به آنرا فقط منوط به اعتمادسازی دانست و پيامد مثبت آنرا تولد يک بلوک سياسی قدرتمند معرفی کرد که می تواند در فردای واقعه با سايرين رقابتی موثر داشته باشد و جايگاه واقعی نيروهای ملی را احياء کند. وی نکته حائز اهميت ديگر در اين مورد را لزوم عمده کردن نيروهای دمکراسی خواه ملی دانست که به گفته او الزاما همه با ما هم عقيده هم نيستند.

رضا عليجانی در ادامه گفتگوی ملی بر سر محورهای اساسی و چالش برانگيزی مثل اقوام ،جايگاه اعضای گروهای سياسی مثل مجاهدين خلق در اين سو و يا اصلاح طلبان يا ساير گروهای که زمانی در حکومت بوده اند و همچنين نوع مواجه شايسته با چالش منطقه ايی وبين المللی را مورد تاکيد و توجه قرار داد.

ديگر سخنران اين مراسم احمد رافت روزنامه نگار و فعال رسانه ای بود. وی که صحبت های خود را بر محور نقش رسانه در پيشبرد اهداف ملی معطوف کرده بود، دو پايه بسط و تثبيت دمکراسی در يک جامعه را بستر سازی وکار فرهنگی وتقويت اعتماد سياسی براساس منافع ملی دانست و يکی از مهم ترين راه های رسيدن به اين اهداف را تشکيل يک رسانه قوی ملی برآورد کرد.

وی با اشاره به تجربه های خود در عرصه رسانه ای و همچنين ذکر نمونه هايی از قدرت رسانه در فرهنگ سازی و تقويت نگاه ملی، عدم توجه و باور به نقش موثر رسانه ها را در ميان فعالين مخالف ايرانی يک نقطه ضعف ويژه دانست و از جبهه ملی به عنوان يک جريان ريشه دار که همه به صداقت و جايگاه اش باور دارند، خواست تا پيش قدم شود و از شکل گيری يک شبکه ملی قوی که البته بايد به وسيله خبرنگاران مستقل و حرفه ای اداره و هدايت شود، حمايت کند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016