شنبه 7 بهمن 1391   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

روضه شب جمعه این هفته نوری علا، فیروز

روضه خوان شب جمعه گویا نیوز در این هفته برای اینکه خوانند گا ن را در مقد مه گیج و ما ت و مبهو ت کند از دستو ر زبان کمک گر فته و در پیچ و خم فعل و اسم و مصد ر و فعل لازم و متعدی حواس خوانند گان را پر ت میکند تا با کمک این گیجی بتواند نظر مغرضا نه خود را با تذویر بخوردش بدهد.

اولا با تمام این صغرا و کبرا ها ایشا ن پای جلا ل آ ل احمد و علی شریعتی را به میا ن کشید ه و روضه قبلی خو د را تکرا ر میکند : که این دو نفر بو دند که با عث شد ند ما در این دام یعنی حکو مت اسلا می گر فتار آئیم گویا مقاله قبل را بی اثر و نا کا فی د انسته و این بار با کمک گرفتن از دستو ر زبان میخواهد همان هد ف را جا بیاندازد .

به این نویسند ه و نوشته ها یش نباید با سا د ه نگری بر خور د نمو د ایشان در هر مقاله اش چندینهد ف را دنبا ل میکند من منکر این نیستم که نوشته جلا ل آ ل احمد و علی شریعتی بر افکار و سمت گیری بعضی از گرو هک های سیاسی و انحرا ف آ نها از اهد اف انقلا ب شکو همند 57 موثر بو د ه است ولی ایشان میخواهد به ما آ درس غلط بد هد و خوانند ه را به کو چه علی چپ بفرستد .

مر د م ایران داغ کو دتای بیست هشت مر د ا د را بر گر د ه خو د دارند و دخا لت امپر یا لیسم در ایجا د این فا جعه ملی را فرا مو ش نمیکنند و کوشش شما برای پر د ه پوشی آ ن تلاشی بیهو د ه است در کد ام مقا له شما این دخا لت نا هنجار امپریالیسم را محکو م کر د ه اید برگر داند ن شا ه و ایجا د یک حکو مت صد در صد دیکتا توری یکی از عوامل پایه ریزی انفلاب سا ل 57 است نه جلا ل آ ل احمد .

نویسند ه محترم شما رشته های احزابی را میخواهید پنبه کنید که در راه آ زا دی و دمکراسی و عد الت اجتما عی هزاران سال زندانی کشید ه اند و هزاران قربا نی د ا ده اند و ریشه د ر تاریخ معاصر کشو ر ما د ارند نه شما و نه هزاران نویسنده مثل شما قا در نخواهند بو د نقش آ نها را د رتاریخ ما بی اثر کند .

تا کنو ن کوشید ه اید این حقیقت را ریشه یا بی کنید که (چه شد که انقلا ب مر دمی سال 57 به کام روحانیون انجامید)کاری که بسیاری از مفسران واقع بین وطن پرست انجام د ا ده و به این نتیجه رسید ه اند که محمد رضا شاه تمام احزاب و گر و های سیاسی را سر کو ب و منهد م کر د و تنها روحانیون را آ زا د گذاشت آ یا شما در این مو رد مقا له و تحقیقی دارید؟ این نوشته آل احمد و شریعتی و دستور زبا ن بو د که ما را به این روز اند اخت ؟!!تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


من به مقاله قبلی شما جوابی نوشتم و سئوا ل کر دم آ یا جریان مصر و تونس و سوریه هم که مذهبیو ن را بر انقلا بشا ن مسلط کرده اند تقصیر نوشته جلا ل آ ل احمد و علی شریعتی است؟ یا به دستور زبان مصری و تونسی مربوط است؟

راجع به دخا لت بشر دوستانه توسط امپریالیسم نظر مبا رک چیست؟ در کدام مقا له شما به خوانند گا ن خود نشان دادید که درلیبی و تونس و مصر و سو ریه چه گذشت و میگذرد؟ عراق وافغانستان پیش کش شما .

در کد ام مقا له (جمعه گردی) خواستار آ زا دی زند انیان سیاسی و رفع حصر غیر قانونی افرا د در کشور شد ه اید ؟غیر از اینکه در تمام نوشته های خو د نه علیه بانیان شکنجه و اعد ام بلکه علیه اصلاح طلبان و نهضت سبز و رهبران آ ن و تمام گر و ه های سیاسی همراه نهضت سبز قلم فرسا ئی میفر ما ئید ؟

بگذار با دوبیت از یک غزل حا فط به این نوشته را پایان دهم .

نقد صوفی به همه صا فی بی غش باشد
ای بسا خرقه که مستو جب آ تش باشد

خوش بو د گر محک تجربه آ ید به میان
تا سیه روی شو د هر که در او غش باشد


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016