سه شنبه 18 شهریور 1393   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


پرخواننده ترین ها

"حبس‌البول"، مسعود نقره‌کار

علی خامنه ای
نايب امام زمان برای درمان بيماری‌هايش طب امپرياليستی - صهيونيستی را بر طب قرآنی - اسلامی ترجيح می‌دهد. خامنه‌ای در مورد بيماری پروستات‌اش به تجويز امام صادقی و امام رضائی، يعنی نوشيدن ادرار شتر و خوردن آب گرم حمام با انگور خرس و جوشيده‌ی پياز و عسل تن نداد. او نپذيرفت با خبث‌الحديد مدبر به وزن ادويه، روغن گاو چهار مثقال، عسل مصفی دو وزن و نيم، ادويه به طريق معهود، معجون بسازد و بعد از شش ماه استعمال کند!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


پزشکان حزب الهی و مکتبی و متخصصان طب اسلامی، همراه با فقها و مراجع و آخوندها و طّلاب از رسانه های منبری و غير منبری از عوام الناس می خواهند که برای امر پيشگيری و درمان بيماريها به طب النبی، طب الائمه، طب الرضا ، طب الصادق، الکافی ،حليته المتقين و... مراجعه و بيماری های خود را با اتکا به اين رساله ها درمان کنند. آوازه گری هائی که اين روزها بر سر طب اسلامی و" گنجينه ی علمی تاريخ بشريت "، يعنی رساله ذهبيه (طب الرضا) به راه انداخته اند حکايت همين دکان وتوصيه ها و تجويزهاست. اين واقعيت پوشيده نمانده است که حضرات اين توصيه ها و تجويزها را فقط برای عوام الناس خرج می کنند و خودشان به هنگام ابتلا به بيماری يا راهی اروپا( به ويژه انگليس و امريکا) می شوند و يا در مجهزترين بيمارستان های تهران به مجرب ترين پزشکان تحصيلکرده ی امريکا و وسائل و داروهای امپرياليستی – صهيونيستی دخيل شفا می بندند و هوالشافی زمزمه می کنند. نمونه دست به نقد رهبرحکومت اسلامی وبيماری پروستات اش است که سبب "حبس البول" يا احتباس ادرار وشاش بند شدن مقام معظم رهبری شد. علی خامنه ای سال ها ست در کنار مصرف داروهای استکباری به استفاده از آزمايش ها و وسائل غيراسلامی سنجش مداوم آنزيم PSA، معاينهٔ با TR و سونوگرافی و بيوپسی و...روی آورده که مبادا بيماری اين"غده ی انزالی" جان اش رابگيرد. وی سرانجام نيز تن به پروستاتوکتومی(TURP) ويا جراحی با ليزرو ساير درمان‌های تهاجمی داد، يعنی برای رهائی از مشگلات ادراری و انزالی به هر آنچه که با شعارهای اسلامی نمی خواند و با طب قرانی– اسلامی شان حکايت جن و بسم الله ست، تن داد.

ولی فقيه نشان دادجسارت اينکه يکبارهم که شده برای شفا گرفتن سراغ دانش پزشکی و وسائل و امکانات و داروهای امپرياليستی- صهيونيستی نرود و بر مبنای رساله های " علمی"ِ طب الصادق و طب الرضا عمل کند، نداشته است. او حتی برای توصيه های دکتر حسين روازاده، سخنگوی طب قرانی – اسلامی، تره هم خرد نکرد که توصيه کرده بود:
"... در طب امروزی با عمل جراحی اقدام به رفع مشکل( پروستات) می نمايند و متاسفانه بعضاً با درآوردن غده پروستات بجای رفع مشکل و حل مسئله، اقدام به پاک کردن صورت مسئله می کنند که عوارض زيادی از جمله بی اختياری ادرار و جنسی برای بيمار به همراه دارد. در طب سنتی، ورم پروستات بدون نياز به جراحی به صورت کامل درمان می شود.هرگز اقدام به جراحی پروستات خود نکنيد، چرا که طب سنتی قادر به رفع مشکل پروستات بدون عمل جراحی و به طور کامل است..."

***

طب اسلامی و حبس البول

علت:
دکتر روازاده با استفاده از رساله های طب الرضا، طب الصادق، طب النبی، طب الائمه و جنابان کُلينی و باقر مجلسی و... علت بيماری پروستات را: " ايستاده ادرار کردن و عدم تخليه کامل منی و تغذيه بد، مصرف مرغهای هورمونی می داند که برای آقايان اين عارضه را داشته و برای خانمها نيز مشکلات زيادی در بر دارد."، و اين در حالی ست که آن متون نه از بيماری پروستات که از اختلال های پيشابی و انزالی نام برده اند و اکثر اين اختلال ها را هم ناشی از " سنگ" در نواحی ادراری و انزالی دانسته اند.

پيشگيری:
طب قرانی – اسلامی راه ها و" عطاری" زير را برای پيشگيری از حبس البول و "بيماری پروستات" تجويز می کند:
" ﺑﻮل ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ضروری ست..... لازم است به اندازه کافی مجامعت انجام شود ومنی کاملا" خارج شود. پس از نزديکی کمی به پهلوی راست بخوابيد و بعد از کمی برای ادرار کردن بلند شويد. ايستاده ادرار نکنيد. همچنين هيچگاه ادرار و مدفوع خود را نگه نداريد. همواره مراقب باشيد تا به يبوست مبتلا نشويد. ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺰال ﺷﻬﻮت ﺟﻠﻮی ﻣﻨﻰ را ﻧﮕﻴﺮ و ﻛﺎر ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ را ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻧﻜن.... ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ به ﺣﺒﺲ اﻟﺒﻮل ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﻮد ﺑﺎ زﻧﺎن نياميزد ﻣﮕﺮ ﭘﺎک ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮن از ﻛﺎر ﻓﺎرغ ﺷﺪی ﻓﻮری ﺑﺮﭘﺎ ناﻳﺴﺖ و ﻣﻨﺸﻴﻦ ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺪری ﺑﺴﻤﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاب ﻳﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﻛﻦ آﻧﮕﺎه ﺑﺮای دﻓﻊ ﺑﻮل از ﺟﺎی ﺑﺮﺧﻴﺰ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎذن ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻮ را از حبس البول ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ ﻏﺴﻞ ﻛﻦ و ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺪری ﻣﻮﻣﻴﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاب ﻋﺴﻞ ﻳﺎ ﻛﻒ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻨﻮش ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺴﺮی ﺗﺮا از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻤﺎع ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ آﻣﻴﺰش ﺑﺎ زﻧﺎن از ﻧﻈﺮ وﻗﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺎه در ﺑﺮج ﺣﻤﻞ و دﻟﻮ اﺳﺖ ﻧﻴﻜﻮ اﺳﺖ و از آن ﺑﻬﺘﺮ وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎه در ﺑﺮج ﺛﻮر ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﺛﻮر ﺷﺮف ﻣﺎه اﺳﺖ....دو ساعت از شب مانده بيدار شو و برای قضای حاجت به بيت الخلاء برو و به اندازه قضای حاجت درنگ کن و زياد طولش نده و.... مرغ هم نخوريد و...."

درمان:
" نوشيدن بول شتر .... خوردن انگور خرس، بابونه شيرازی و گزنه... و مصرف قدری شونيز در اخر شب ، پوست هليله زرد، پوست هليله کابلی، شيطرج [هندی‏]، تخم کرفس، خيربوا، قسط تلخ، سليخه‏، بسباسه‏، خولنجان، نارمشک، از هر يک شش درم، پوست بليله، آمله مقشر، نانخواه، دارفلفل، از هر يک چهار درم، تودری سرخ و سفيد، قرفه، سنبل الطيب‏، جوزبوا، زنجبيل، فلفلمويه، از هر يک هشت درم، سعد ده درم، مشک دو مثقال، عنبر مثقالی، خبث الحديد مدبر به وزن ادويه، روغن گاو چهار مثقال، عسل مصفی دو وزن و نيم، ادويه به طريق معهود معجون سازند و بعد از شش ماه استعمال نمايند، شربتی دو درم، به نبيد مويز يا شير گوسفند تازه‏….به اصفهانی پاک کرده در سرکه بجوشانند تا مهرّا شود و بکوبند و با نيم من عسل بجوشانند تا به قوام آيد و فرو گيرند، و اين داروها به آن بسرشند: زنجبيل و فلفل و دارفلفل از هريک چهار درم، تخم کرفس و نانخواه از هريک يک درم، زعفران دو درم، مجموع کوفته و بيخته بر آن افشانند و يک مچه می‏زنند تا يکسان شود. شربتی چهار مثقال نافع بود. يا سماق دو درم، مازو يک درم، نارپوست نيم درم، دانه مورد ده درم، دانه مويز سه درم، مجموع کوفته به آب به و لعاب صمغ حبّ سازند. شربتی دو درم به آب مورد به کار برند، يا هليله سياه، پوست، آمله مقشر و مقل، از هريک دو درم؛ مرجان، کهربا و صدف سوخته، از هريک يک درم، مقل را در آب آهنگران حل کنند و ديگر ادويه را کوفته و بيخته به هم بسرشند و حب سازند و دو درم بخورند. هليله کابلی، سی درم به روغن گاو بريان کرده؛ کهربا، ده درم؛ مقل، چهل درم، مقل را در آب گندنا حل کنند و ديگر ادويه را کوفته و بيخته به آن بسرشند و حب سازند و .... تخمه خام کدو ،اگر معده قوی باشد با تخم بجويد و گرنه فقط مغز آن را بخوريد، زرشک خام و...نخل اره‌ای ايرانی، گزنه، کدوی پوست کاغذی، کتان روغنی، شيرين بيان، قارچ گانودرما، جينسينگ آسيايی، تويا، سويا، ادريسی، دم‌اسب، ذرت، شبدر قرمز، چای سبز، انگور خرس، مِلون تلخ(خربزه وحشی)، بارهنگ(اسفرزه) آبی و خربزه درختی.... اگر پياز را له کنيد و در زير شکم شخصی که مبتلا به احتباس ادراری است قرار دهيد راه ادرا را باز می کند… برای درمان احتباس ادراری پياز را با عسل بجوشانيد و به مريض بدهيد تا راه ادرار را باز کند …."

***

دکتر حسين روازاده نيز درمان های زير تجويز کرده است:
".... گزنه به اشکال مختلف (آش، دم کرده، خام و پخته آن) مفيد است.
داروی کد ۱۲۰ را اگر بخواهيد می توانيد از عطاری کنار مطب تهيه نماييد و طبق دستور مصرف کنيد . اگر جواب نداد به مطب مراجعه نماييد تا داروی جايگزين بدهيم.

بيماری جوان تر از علی خامنه ای در سايت دکتر روازاده پرسيده است:
" مدت ۲ سال است که از تکرر ادرار در شبها ناراحت هستم. هيچ ناراحتی ديگری ندارم . به دکتر مراجعه کرده ام گفته اند مشکل پروستات داريد. ۶۰ روز با تجويز دکتر دارو خورده ام . مشکل همچنان باقی است" .

و دکتر روازاده پاسخ داده است : شما خدانکرده دست به عمل نزنيد، به مطب مراجعه کنيد تا دستوراتی داده می شود و داروهايی را به شما بگوييم تا از عطاريها تهيه نمائيد و..."

توصيه هائی که رهبر حکومت اسلامی به آن ها توجهی نکرد و خلاف توصيه ها وموعظه های خويش، به خاطر رفع مشگلات ادراری و انزالی، پزشکی امپرياليستی – صهيونيستی به طب قرانی- اسلامی ترجيح داد.

***

برخی از منابع:
۱- طب الرضا، گرد آورنده محسن شکری پينوندی، انتشارات نسل منتظر(قم) ، سال ۱۳۸۹.
۲- طب الصادق، محسن شکری پينوندی، انتشارات نسل منتظر(قم) ، سال ۱۳۸۹،
۳- ﻃﺐ اﻟﺮﺿﺎ- ﻃﺐ وﺑﻬﺪاﺷﺖ از اﻣﺎم رﺿﺎﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، ﻧﺼﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻣﻴﺮ ﺻﺎدﻗﻰ ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻌﺮاﺟﻰ
http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamReza/Veladat/88/DownloadKetab/tabalreza.pdf
(مکارم الاخلاق، جامع طب الائمه، نسخه های شفا از ائمه هدی، بحارالانوار، اصول الکافی، مفاتيح الصحه، مخاطب النبی و الائمه، وسائل الشيعه، محاسن برقی، طب الکبير، حيوه القلوب،عيون اخبارالرضا، الخرائج والخرائج، مستدرک الوسائل، تهذيب الاحکام،المحاسن، دارالشفاء امام رضا، الفقه المنسوب الامام الرضا، ثواب الاعمال، صحيفه الرضا، حليه المتقين، الدعوات، منتهی الامال، شيخ عباس قمی، عوالی اللالی، سفينه البحار، آثارالصادقين، تفسير نورالثقلين، تفسير برهان و....)
طب الرضا توسط افراد مختلف با عنوان مترجم، نويسنده ، گرد آورنده ومؤلف انتشار يافته است، بيش ار ۱۰ طب الرضا بر الرضا به "نويسندگی" دکتر محمد دريائی ( متخصص علوم زيستی و تعذيه) ، انتشارات زيتون سبز، سال ۱۳۸۹ / طب الرضا به ترجمه جواد فاضل و ويراستاری علی اصغر عبدالهی، دنيای کتاب ، سال ۱۳۸۹ در ۱۰۰ هزار نسخه/ همايش های " طب الرضا" نيز مبادرت به انتشار اين کتاب کرده است/ و...
۴-- طب النبی و طب الصادق : ابوالعباس مستغفری و محمد خليلی
طب النبی:
http://www.ghadeer.org/salamat/teb_n/570-0001.htm#link1
۵- " کتاب پزشکی که توسط امام رضا نوشته شده است" :
http://www.yjc.ir/fa/news/4686930/%DA%A9%D8%AA-
http://libraries.aqlibrary.org/index.php/2013-09-21-17-56-27/387-28-1392
۶- نقد سندی رسالة ذهبيه معروف به طب امام رضا(ع)/ جواد شکوری
http://www.shamstoos.ir/fa/article/1024
۷- طب اسلامی ، راهی به سوی تمدن اسلامی
http://shiateb.blogfa.com/cat-3.aspx
۸ – برخی از دستورات طبی و بهداشتی امام رضا
http://www.khabaronline.ir/detail/312663/weblog/moazzen
۹- سايت رسمی دکتر حسين روازاده:
http://ravazadeh.com/fa/kolyavimajari-edrartanasoli/2817-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-
۱۰- پايگاه اطلاع رسانی دفتر ولی فقيه
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=12230


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016