شنبه 2 آبان 1383   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

برنامه ملى آمار، سال آينده در کشور آغاز مىشود، ايرنا

قم ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۰۱ / ۰۸ / ۸۳
رييس مرکز آمار ايران گفت : برنامه "ملى آمار" با هدف ساماندهى وضعيت
آمار در کشور از سال آينده آغاز خواهد شد.
دکتر "حميد رضا نواب پور" جمعه شب در گفت وگو با خبرنگار ايرنا مرکز
قم به مناسبت روز آمار و برنامه ريزى افزود : اين طرح در برنامه چهارم
توسعه اقتصادى کشور پيش بينى شده که به اجرا در خواهد آمد.
وى يادآور شد : مرکز آمار ايران از مدتها قبل بر روى اين مساله کار
کارشناسى انجام داده و در زمان حاضر مراحل نهايى را مىگذراند.
وى افزود : در اين برنامه محورهاى متعددى از جمله توليد آمار کيفى،
توسعه نيروى انسانى، بهبودکيفيت آمارها بويژه آمار ثبتى موردنظر مىباشد.
نواب پور ابراز اميدوارى کرد که با اجراى اين برنامه ، وضعيت آمار در
کشور بهبود يافته و با استفاده از فناورى روز دنيا، بيش از پيش در خدمت
دولت و در راستاى پيشرفت و آبادانى کشور باشيم .
وى با اشاره مسووليت مهم مرکز آمار ايران يعنى توليد آمار درکشور گفت :
دولت براى برنامه ريزيهاى کلان نياز به اطلاعات صحيح و دقيق دارد که اين
مرکز تلاش دارد در اين زمينه يار و ياور دولت باشد.
وى افزود : تصميم گيرى و برنامه ريزى بدون اتکا به آمار هدفمند نيست و
مديران علاقه مند ما براى سازندگى کشور ناچار به رو آوردن به اطلاعات صحيح
و دقيق مىباشند.
نواب پور در ادامه ارتقاى فرهنگ آمارى جامعه را مهم ارزيابى کرد و
گفت : ما تلاش داريم با برگزارى همايشهاى مختلف و همت رسانه هاى گروهى
بويژه صدا و سيما، فعاليتهاى خود را در خصوص گسترش اين فرهنگ محقق کنيم .
وى ابراز اميدوارى کرد که تداوم اين گونه فعاليتهاى فرهنگى و تبليغى
زمينه براى همکارى هرچه بيشتر مردم با آمارگيران را فراهم کند که در
نهايت به سود کشور تمام خواهد شد.
وى وضعيت کشور را به لحاظ دانش آمارى مطلوب ذکر کرد و گفت : ايران در
زمينه فعاليتهاى آمارى از ديگر کشورهاى آسيايى پيشرفته تر است و پتانسيل
تبديل شده به قدرت آمارى را در منطقه دارا مىباشد.
تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
نواب پور افزود : اين مساله مشروط بر فراهم آوردن زمينه هاى لازم براى
آن مىباشد که يکى از آنها افزايش نيروى انسانى متخصص در اين مرکز است .
وى درادامه به فعاليتهاى مرکز آمار ايران اشاره کرد و گفت : در سالجارى
۶۹ طرح آمارگيرى در کشور اجرا مىشود که يکى از مهمترين آنها طرح هزينه و
درآمد خانوار مىباشد.
وى افزود : اين طرح ، از طرحهاى مهم اقتصادى است که براى تغيير الگوى
مصرف و محاسبه فقر در کشور انجام مىشود.
نواب پور گفت : طرح جديد اشتغال نيز از ديگر طرح هايى است که با هدف
کسب اطلاعات دقيق تر در خصوص اين مساله صورت مىگيرد و در نهايت اطلاعات آن
در اختيار مسوولان قرار خواهد گرفت .
وى در ادامه از سرشمارى سراسرى نفوس و مسکن در سال۸۵ خبر داد و گفت :
بنا داريم که اين سرشمارى با کيفيت و سرعت بالا انجام شود.
وى افزود : مطالعات در مورد اين سرشمارى از سال گذشته آغاز شده و ما
تلاش داريم با استفاده از فناورى روز و در صورت تامين اعتبارات با روش
رايانه اى به جاى روش سنتى به آمارگيرى بپردازيم .
رييس مرکز آمار ايران همراه با معاونان خود روز جمعه به منظور ديدار
با برخى مراجع عظام به قم سفر کردند.

Copyright: gooya.com 2016