چهارشنبه 25 دی 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

به چشمان من بنگر! شعری از احمد وحدت خواه برای کودکان غزه

احمد وحدت خواه
تک ستاره های آسمان عشق اند / که افتاده به کام نفرتی سياه و مرگ آفرين! / به چشمان من بنگر / به اين دردآورترين / من نخواهم مرد اگر / چشمان تو تنها اشکی فشاند بر اين بيداد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
به چشمان من بنگر
به اين زيباترين.
اشکی اگر نمی بينی
همه خون گشته که می جهد از جبين!
به چشمان من بنگر
به اين ساکت ترين.
خدای را ميجويند
با فريادی که می درد پهنه آسمان و زمين!
به چشمان من بنگر
به اين درخشان ترين.
تک ستاره های آسمان عشق اند
که افتاده به کام نفرتی سياه و مرگ آفرين!
به چشمان من بنگر
به اين دردآورترين
من نخواهم مرد اگر
چشمان تو تنها اشکی فشاند بر اين بيداد
تنها همين!

احمد وحدت خواه

Copyright: gooya.com 2016