جمعه 18 اردیبهشت 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

نمايش عمومی "اسب دو پا"، ساخته سميرا مخملباف و "بچه کابلی" از برمک اکرم در سينماهای فرانسه، گفتگو با سميرا مخملباف، راديو بين المللی فرانسه

شهلا رستمی - دو فيلم، يکی افغان، "بچه کابلی" و ديگری ايرانی با سوژه افغان،"اسب دو پا"، يکی پس از ديگری در سينماهای فرانسه به نمايش در می آيند و در حاليکه "برمک اکرم" همراه با يک نوزاد ما را به درون مشکلات زندگی کابلی ها می برد، "سميرا مخملباف"، با بازی خشن کودکان، مانيفستی عليه جنگ و زورگوئی ارائه می دارد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
سفری با يک "نوزاد" در شهر کابل

فيلم "بچۀ کابلی"، اولين فيلم بلند "برمک اکرم"، کارگردان جوان افغان که از روز چهارشنبۀ گذشته به روی پردۀ سينماها آمد، از ورای ماجراهائی که بر سر يک تاکسی ران می آيد، ما را به سفری به درون زندگی کابلی ها و دور از خبرهای طالبان و سنگر جنوب می برد.

ماجرا از اين قرار است که زنی کودک نوزاد خود را در تاکسی رها می کند و رانندۀ تاکسی را، که خود چهار فرزند دختر دارد و آروزی داشتن يک فرزند پسر را می کشد، به دردسر می اندازد. او که در تلاش از سر باز کردن اين هدیۀ ناخواسته و دست و پاگير است، به درهای مختلف می زند تا شايد کسی به او کمک کند و يا احتمالأ مادر نوزاد را بيابد.

***

"اسب دو پا" يا قصه ديگری از رابطۀ قدرت

آخرين فيلم سميرا مخملباف، سينماگر جوان ايرانی که با چند سال فاصله از فيلم قبلی اش ساخته شده و داستانش در افغانستان می گذرد، از روز ۶ مه به روی پردۀ سينماهای فرانسه می آيد.

اين فيلم بسيار قوی که در آن بلوغ کارگردان از نظر محيط شدن به داستان، حفظ ضرب آهنگ مناسب و گرفتن بازی بسيار خوب از نابازيگران به خوبی حس می شود، همراه با موضوعی که مطرح می کند؛ يعنی خشونت، همچون مشتی به صورت تماشاگر می خورد. نه خشونتی از جنس آن چه در فيلم های پليسی ديده می شود که خشونت عميق در انسانها و در رفتارهايشان.

داستان فيلم، داستان بهره گرفتن يک انسان از انسان ديگر است. بهره گرفتن توانا از ناتوان و ارباب از رعيت است، ولو اين که ارباب پسر بچه ای باشد که دو پای خود را بر اثر انفجار مين از دست داده است.

در آغاز از سميرا مخملباف دليل فاصل، بين ساختن اين فيلم و فيلم قبلی اش را پرسيدم :

[با کليک اينجا گفتگو با سميرا مخملباف را بشنويد]

Copyright: gooya.com 2016