چهارشنبه 18 آذر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

توليد چادر مشکی توسط بخش خصوصی و شرکت های کره ای، شهرزادنيوز

شهرزاد نيوز: پارچه موردنياز برای چادر مشکی توسط شرکت های کره ای و با همکای بخش خصوصی در ايران توليد خواهد شد. اين در حالی است که بخش دولتی از اين امر اظهار بی اطلاعی کرده است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
چندی پيش يکی از مقامات صنايع نساجی خبر سرمايه گذاری و مشارکت شرکت های کره ای را منتشر کرده بود. انتشار اين خبر با انتقادات و اعتراصانی از سوی صنايع نساجی روبرو شده زيرا آنها خواهان آن اند که شرکت های داخلی به اين امر دست بزنند.

رکود و تعطيلی بسياری از کارخانه های نساجی ايران که با بيکاری گسترده نيز همراه بوده است، اين صنعت را به ورشکستگی کشانده است.

تا به حال پارچه مورد نياز چادرمشکی در ايران از جمله در کشورهای ژاپن، کره، فيليپين تهيه می شده است.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016