پنجشنبه 10 دی 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

طبقه متوسط در ایران در معرض فروپاشی است، خبر آنلاین

تقی آزاد ارملکی معتقد است: طبقه متوسط جدید در ایران به دلیل نزدیکی با ساحت دولت و نظام سیاسی در معرض تحیر و بی سازمانی و بحران و در نهایت فروپاشی مستمر است.

این استاد دانشگاه تهران در گفت وگو با خبر آنلاین افزوده است: دولت و نظام سیاسی تصور بر این داشته که سازنده اصلی طبقه متوسط جدید است و در نتیجه این طبقه می بایستی به عنوان ابزاری در تحقق اهداف کلی سیاسی اش عمل کند. تمرکز بیشترین افراد این طبقه در نهادهای جدید از قبیل دانشگاه، مدرسه، علم و دانش، نظام اداری و سیاسی به معنای همراهی و همسانی دولت و نظام سیاسی با طبقه متوسط می باشد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
وی بااشاره به شکل گیری طبقه متوسط در جامعه ایران دردوران قاجار اظهار داشت: هر چند که تلاش در ساختن طبقه متوسط از دوره قاجاریه شروع شده است، ولی به طور خاص می توان از پیوستگی بین رژیم پهلوی اول و دوم با طبقه متوسط یاد کرد. در دوره اول پهلوی، طبقه متوسط از دربار وارتش و دانشگاه و نظام اداری خارج شد و به لحاظ درگیری با این ساحت است که دچار بحرانهای بینادی شده است.

وی ادامه داد:تلاش و توقف عمل در نظام سیاسی به افزایش بحران در ساحت این طبقه انجامیده است. توسعه دانشگاه از یک طرف زمینه توسعه طبقه متوسط به لحاظ نیروی انسانی و اندیشه نوسازی و اصلاحات شده و از طرف دیگر، تغییر نگاه و روش دولت در مورد سرانجام طبقه متوسط موجب شده است تا نظام ارتباطی و روانی درونی طبقه متوسط دچار اختلال شود.

به گفته وی شکل گیری طبقه متوسط ریشه در نحوه استقرار دولتهای مدرن در ایران داشته، و حوادث درونی نظام سیاسی به بحرانی شدن طبقه متوسط در ایران انجامیده است،

آزاد ارمکی درعین حال معتقد است: در بعضی از شرایط این دو پدیده از یکدیگر جدا شده اند. زمانی و شرایطی که جدایی این دو پدیده را فراهم ساخته است، استقلال مالی و اداری و معنایی طبقه متوسط یا دولت و نظام سیاسی بوده است. در ایران مدرن، با متمول شدن دولت به لحاظ دست یابی به منابع مالی ناشی از فروش نفت، جدایی دولت از طبقه ای که می توانست به ساماندهی ان کمک کند، انجامیده است. در این مرحله است که دانشگاه و نظام اداری و علم و مطبوعات و دیگر فضاها و منابع مرتبط با طبقه متوسط رها شده و این رهایی منشا مشکلات و گرفتاری های متعدد برای طبقه متوسط و در نهایت دولت در ایران شده است. در جاهایی نیز طبقه متوسط با پیدا کردن فضاهای جدید منفک و کم ارتباط با نظام سیاسی اعلام استقلال کرده و به طور بینادی به نقادی حوزه سیاسی و دولتها در ایران اقدام کرده است.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016