دوشنبه 12 مهر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

بزرگداشت مهرگان بزرگ و پيشنهاد بنياد ميراث پاسارگاد برای ثبت جهانی مهرگان، کميته بين المللی نجات پاسارگاد

هزاران سال است که مردمان ايرانزمين، آشکارا و نهان، مهرگان را به عنوان يکی از مهم ترين جشن های ملی خود گرامی می دارند و در اين روز به شکل های مختلف، به شادمانی و سرور می پردازند. برگزاری مهرگان، همچون ديگر جشن های ملی ما، ريشه ی مردمی داشته و، بی توجه به حکومت هايی، که گاه به دلايل مختلف سر ناسازگاری با جشن های ملی ما را داشته اند، تا به امروز پايدار مانده است.

اگرچه روز واقعی برگزاری مهرگان، در تحقيقات اساتيد مختلف تاريخ و فرهنگ ايران، به صورت های متفاوتی ذکر شده، اما روشن است که مهرگان، در روزهای ميانی ماه مهر برگزار می شده و، همانند جشن های بزرگی چون نوروز، چهارشنبه سوری، يلدا، هميشه زنده و پويا و به روز بوده است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
جشن مهرگان اگر چه، در ابتدا، جشنی برای ستايش ميترا يا مهر بوده ، اما آن چه مهرگان را هميشگی، و به روز نگاه داشته پيامی انسانی و ارزشمند است که در اين جشن وجود دارد، و آن احترام و باور به مهر، به معنای «روشنايی و مهربانی» و همچنين «وفای به پيمان» است.

در نزد ايرانيان باستان، همانگونه که دروغ و ويرانگری از مهم ترين گناهان و بدی ها بوده، پيمان شکنی نيز گناهی نابخشودنی به شمار می آمده، آنچنان که آن ها بر اين باور بوده اند که پيمان شکنان سرزمين ها را به ويرانی و شکست می کشانند. چنان که در مهريشت باستانی می خوانيم که: «پيمان شکن نابکار سراسر کشور را ويران می سازد»؛ که اين در واقع اشاره ای است به حکام و رهبرانی که پيمان خويش را با مردمان شکسته و کشور را به نابودی کشانده اند.

و قرن های قرن است که مهرگان، به عنوان يک جشن ملی، روزی شناخته شده که در آن مردمان ايرانزمين از يک سو چهره ی پيمان شکنان و دروغگويان را به نمايش بگذارند و از سويی ديگر پيمان خويش را با راستگويان و نيکان تجديد کرده و آن را گرامی دارند.

و چنين است که مهرگان، اکنون، و در آغاز قرن بيست و يکم نيز، به عنوان جشنی امروزی، زمينی، و با استانداردهای حقوق بشری مطرح و به روز است.

کميته ی بين المللی نجات پاسارگاد، همانند شش سال گذشته، امسال نيز از ايرانيان و به ويژه فرهنگ دوستان ايرانی تقاضا می کند به هر شکلی که می دانند در بزرگداشت مهرگان بزرگ شرکت کنند تا همگی از اين راه پيمان خويش را با روشنايی، مهر و مهربانی و نيکی و راستی پاس داشته، و راه را برای بيرون راندن هر چه زشتی و پيمان شکنی و نامهربانی از سرزمين مان است هموار کنيم.

در عين حال، از آنجا که دولت کنونی ايران، برخلاف تظاهراتی که دارد، کمترين توجهی به ثبت ميراث های ملی و معنوی ما ندارد، همين جا به اطلاع همگان می رسانيم که بنياد ميراث پاسارگاد، همچنان که جشن های يلدا و چهارشنبه سوری را برای ثبت در ميراث معنوی جهانی به يونسکو پيشنهاد داده است، امسال نيز پرونده ی «مهرگان» را، به عنوان جشنی که ريشه های انسانی و سازنده در خود دارد، برای ثبت در فهرست آثار ازرشمند و معنوی جهانی به سازمان يونسکو خواهد فرستاد.

با مهر و احترام

شکوه ميرزادگی
از سوی کميته بين المللی نجات پاسارگاد

اکتبر۲۰۱۰ (مهر ۱۳۸۹)


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016