چهارشنبه 9 اردیبهشت 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

بيانيه، بروشور و جزوه تشريحی "همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات"، امضاء کنيد

بيانيه ی آغاز به کار «همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات»

چرا ائتلاف در زمانه انتخابات؟

ما، بخشی از جنبش زنان ايران، به عنوان کنشگران جامعه ی مدنی در عرصه های گوناگون صنفی، مطبوعاتی، سازمان های غيردولتی، احزاب، و از درون کمپين های متعدد، طی ساليان گذشته راه های گوناگونی را برای تحقق خواسته های زنان پيموده ايم و هرگاه ضرورت اقتضا می کرده، برای تحقق اين خواسته ها در کنار هم گام برداشته ايم. امروز نيز مصمم شده ايم، به منظور ارائه ی بخشی از مطالبات خود و زنان سرزمين مان، با بهره گيری از فضای انتخاباتی، ائتلاف ديگری را شکل دهيم. هدف اين ائتلاف صرفا طرح مطالبات زنان است و درصدد حمايت از کانديدايی خاص يا مداخله در حق شهروندان برای مشارکت يا عدم مشارکت در انتخابات نيست، بلکه در پرتو اين کنش دسته جمعی:

ـ ما می خواهيم گفتمان «دولت ـ مردانه» را، که معمولا در فضای انتخابات غلبه دارد، از راه مسالمتآميز به سمت تحقق نيازهای جامعهی مدنی و بهخصوص مطالبات معوق مانده ی زنان سوق دهيم.

ـ ما می خواهيم از طريق کنش جمعی خويش، مسئولان را متوجه کنيم که بايد، نه فقط به لايه های راس هرم قدرت،که به گروه های مردمی و اقشار حاشيه ای نيز پاسخگو باشند و اگر درصدد جلب آرای زنان، دانشجويان، معلمان و ساير اقشار جامعه و کسب مشروعيت هستند، بايد در قبال آن برای تحقق مطالبات و خواسته های آنان نيز تلاش کنند.

ـ ما می خواهيم از اين طريق نشان دهيم که اگر «نيک بنگريم»، در سخت ترين شرايط اجتماعی و سياسی هم ميتوان شهروندی تاثيرگذار بود و برای زندگی بهتر و عادلانه تلاش کرد، ولی تحقق اين امر مشروط به آن است که ما زنان بتوانيم و ثابت کنيم که از ظرفيت، هوشياری و جسارت آزمودن راه های گوناگون مدنی برخورداريم. زيرا تجربه نشان داده که هر فضا و روزنه ای که زنان واگذاشته اند، بلافاصله با حضور "زن ستيزان" فتح شده و زندگی يکايک زنان کشور را بيش از پيش دستخوش تبعيض ها و محدوديت های غيرانسانی و رفتارهای خشونت بار کرده است.

به دنبال چه هستيم؟

برابری حقوقی و رفع تبعيض های جنسيتی، قومی و طبقاتی جوهر و شالوده ی مشترک مطالبات زنان در تمامی اقشار جامعه است. زنان ايران از طبقات و گروه های گوناگون اجتماعی، با اين باور که ساختارهای اجتماعی در شرايط و روابط جنسيتی تاثير دارد، همواره همدوش مردان، برای دستيابی به دموکراسی، آزادی های فردی و مدنی و حقوق شهروندی مبارزه کرده اند و از اين روست که امروز نيز مانند گذشته در کنار ديگر گروههای اجتماعی، علاوه بر درخواست های مشخص خود، خواستار به رسميت شناختن و تحقق آزادی های عمومی مصرح در قانون اساسی از جمله آزادی بيان، آزادی اجتماعات و... و همچنين توقف فشارهای گوناگون بر زنان، دانشجويان، کارگران، معلمان، اقوام و مذاهب گوناگون هستند. اما از سوی ديگر نيز می دانند که برابری جنسيتی پيش شرط تحقق دموکراسی، توسعه ی پايدار و دستيابی به جامعه ای سالم، انسانی و عاری از خشونت، فقر و بی عدالتی است.

از اين رو ما، زنان و مردان ايرانی، با اعتقاد به اينکه بدون رفع تبعيض از زندگی زنان، هيچ جامعه ای به دموکراسی و عدالت ـ اين دو آرمان هميشگی جامعه ی ايرانی ـ دست نخواهد يافت، از کانديداهای رياست جمهوری می خواهيم در سياست ها و برنامه های خود، دو مطالبه ی اساسی ما را (که زمينه¬ساز تحقق مطالبات زنان در حوزه های گوناگون مندرج در جزوه ی تشريحی اين ائتلاف است) مورد توجه قرار دهند:تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


۱ – پيگيری مجدانه ی پيوستن ايران به «کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان»

ميدانيم که لايحه ی «پيوستن دولت ايران به کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان» توسط دولت هفتم به مجلس شورای اسلامی تقديم شد، اما متاسفانه پس از آن که اين لايحه در مجلس ششم به تصويب رسيد، شورای نگهبان آن را رد کرد و مجلس اين لايحه را برای تصميم گيری به مجمع تشخيص مصلحت نظام، که رئيس جمهور هم يکی از اعضای آن است، ارجاع داد. از اين رو، از رئيس جمهور آينده می خواهيم با احترام به اصل برابری ، عدم تبعيض و عدالت جنسيتی، پيگيری مجدانه ی پيوستن ايران به کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان را در صدر اولويت های خود قرار دهد.

۲ _ تلاش در جهت رفع قوانين تبعيض آميز عليه زنان و به ويژه بازنگری و اصلاح اصول ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۱۱۵ قانون اساسی، به منظور گنجاندن اصل برابری جنسيتی بدون قيد و شرط .

می دانيم که تغيير يا اصلاح قوانين تبعيض آميز در حوزه ی اختيارات رياست جمهوری نيست، اما به اين امر نيز واقف ايم که اگر هيئت دولت آينده به اصل برابری زنان کشور پايبند باشد و آن را از وظايف خود بداند می تواند با امکانات و مجموعه ظرفيت های خود در جهت رفع تبعيضات قانونی عليه زنان اقدامات بسيار موثری انجام دهد و برای آن که مردم و نيز مجلس بتوانند در جهت تغيير قوانين مدنی و جزايی تلاش کنند، بايد در وهله ی اول با گنجاندن «اصل برابری جنسيتی بدون قيد و شرط» در قانون اساسی اين امکان را فراهم آورد.

چه خواهيم کرد؟

ما برای طرح و گسترش مطالبات زنان در ميان مردم و مسئولان، هر اقدامی را که لازم باشد، در حد توان و امکانات خود در سه سطح مردم، جامعه¬ی مدنی و کانديداها، انجام خواهيم داد و اميدوار هستيم که بتوانيم حداقل در فضای انتخابات به بسط خواسته¬ها و مطالبات زنان در سطح جامعه و در ميان مسئولان تلاش کنيم و با تحقق دو مطالبه¬ی کليدی ذکر شده، در جهت نيل به ساير درخواست¬های زنان نيز قدم برداريم.

و اما چگونه؟

ما در اين حرکت مسالمت آميز و دسته جمعی سعی خواهيم کرد با توافق هرچه گسترده¬تر در ميان گروه های جنبش زنان و نيز ديگر گروه های اجتماعی، مسير آينده ی اين ائتلاف را با مشارکت همه ی علاقه مندانی که به آن می پيوندند مشخص کنيم. از اين رو از تمامی گروه ها و افرادی که تمايل دارند به اين ائتلاف ملحق شوند و مسير حرکت آن را شکل دهند می خواهيم با ای ميل زير تماس بگيرند و در گردهمايی ها و جلسات بحث و تصميم گيری درباره ی چگونگی ادامه ی حرکت مشارکت کنند تا از اين طريق بتوانيم با همفکری و توافق هرچه وسيع¬تر در طرح مطالبات زنان در اين مقطع توفيق يابيم.

برای امضاء بيانيه و پيوستن به اين حرکت با ای¬ميل زير تماس بگيرد:

activistwomenforum@gmail.com

گروه ها و افراد امضاکننده ی اين بيانيه:

ميدان زنان
کانون زنان ايرانی
مدرسه فمينيستی
انجمن زنان پارس
گروه تغيير برای برابری در اصفهان
کمپين يک ميليون امضاء در قم
انجمن ملی زنان کارآفرين
جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان
جمعی از مادران صلح
شبکه وکلای داوطلب
انجمن زنان مدير کارآفرين
کميته زنان سازمان دانش آموختگان تحکيم وحدت
کميته زنان انجمن های اسلامی شرق کشور
کميته زنان فرزندان اهورايی ايران
انجمن فراسو (تبريز)
کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت
گروه زنان انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شريف
کميته گزارشگران حقوق بشر
کميته پيشتيبان زنان و کودکان
کمپين آذربايجان (وبلاگ آذربايجاندا قادين سسی)
انجمن حمايت از حقوق شهروندی
کمپين يک ميليون امضاء در ايتاليا
کميته زنان دفاع از حقوق بشر در آلمان
کانون فرهنگ و هنر
کانون ره آورد (آخن - آلمان)

افراد( به ترتيب حروف الفبا:)

آزيتا شرف جهان
آسيه امينی
آمنه خاتون فهيمی
آمنه شيرافکن
آناهيد آباد
آيدا قجر
آينا قطبی يعقوبی
اشرف گرامی زادگان
اعظم اکبرزاده
اعظم صادقی خطيبی
اعظم طالقانی
افسر صفائيان
اکرم خير خواه
اکرم مينويی
الناز بابايی
الهه کولايی
اشرف چيتگرزاده
باران کوثری
بهار آذرم
بهاره هدايت
بيژن زاده
پرستو دوکوهکی
پروين بختيارنژاد
ترانه بنی يعقوب
ثريا سهرابی نژاد
تهمينه طاهری
حميد آزرم منش
حميده ابراهيمی
خديجه مقدم
خسرو دليرثانی
رزا حسامی
رزيتا شرف جهان
رودابه اميديان
روزبه ميرچرخچيان
رويا زينل
زهرا بی شتاب
زهرا اکبرزاده
زهرا بی شتاب
زهرا سعيدزاده
زهرا مينويی
زهره امينی
زهره معينی
ژيلا بنی يعقوب
ژيلا شريعت پناهی
سارا صباغيان
سارا نجيمی
ساقی لقايی
ساناز محسن پور
سحر طالبی
سعيده نادری
سوسن شريعتی
سولماز ايگدر
سونيا ترکمان
سيمين بهبهانی
شادی صدر
شهره مهولاتی
شهلا اعزازی
شهلا شرکت
شهلا لاهيجی
شيرين عبادی
شيوا نظرآهاری
صادقه شيردل
طاهره طالقانی
عارفه الياسی
غزال شولی زاده
غزال محسن پور
فاطمه امدادی
فاطمه سيف اللهی
فاطمه صادقی
فاطمه گوارايی
فاطمه مسجدی
فخرالسادات محتشمی پور
فرزانه دشتی
فرزانه طاهری
فرشته اصانلو
فرشته جمشيدی
فرنگيس مزداپور
فريده غائب
فريده ماشينی
فيروزه صابر
کامران طاهباز
گوهر شميرانی
گيتی پورفاضل
گيتی خيرخواه
گلبهار ممويی
لادن علوی
ليلا انصاری
ليلا صحت
ليلی ارشد
محبوبه عباسقلی زاده
محسن مالجو
محمد مصطفايی
مرضيه داورزنی
مريم بهرمن
مريم بهشتی
مريم بيدگلی
مريم رحمانی
مريم قنبری
مريم کيان ارثی
مريم مجد
مريم سرابی
مريم ياسمين شيرازی
مژگان جعفريان
مسرور منشی زاده
منصوره شجاعی
منيژه رسولزاده
مونا محمدزاده
مهسا برخوردار
مهسا فتوحی
مهناز محمدی
مهين فهيمی
مينو کيامان
مينو مرتاضی
ميترا آناهيد
ناهيد توسلی
نسرين افضلی
نسرين ستوده
نسرين علوی
نسرين ملکی
نسيم سرابندی
نسيم غنوی
نوشين احمدی خراسانی
نيره توکلی
نيلوفر مهديان
وحيده مولوی
هاله سحابی
هايده تابش
هدا عميد
ياسمن دادور
ياسمن نيلفروشان

اسامی جديد:

آزيتا جمالی
آزيتا رضوان
آذر خونانی
آمنه خاتون فهيمی
آمنه رضايی
آينا قطبی يعقوبی
آينده آزاد
آرارات راتوسيان
ابوالفضل جمالی
احمد بيگلو
اردشير زارعی قنواتی
اشرف چيتگرزاده
اشرف منطقی
اعظم خاتم
اعظم عفتی
اعظم گلی زاده
افسانه وفايی
اکرم ابويی
اکرم خاتم
الهام حسينی
الهه مهولاتی
باربد گلشيری
بهاره بقايی
بهاره برزگر
بهروز محموديان
بهزاد هوشمندی
پروين کهزادی
پروين موسوی
پريسا انصاری
پويا عزيزی
تراب مستوفی
ثريا قزل اياغ
جواد موسوی خوزستانی
حامد صادقی صفت
حامد قلی زاده
حسن اکبری نيا
حسين باقرزاده
حميد تقی زاده
خيرالله لقايی
خسرو تجربه کار
دکتر هوشنگ سبحانی
راحله حسينی
رضا راضی
رضا عليجانی
رضوان مقدم
روجا بندری
روح انگيز کراچی
روحی افسر
روحی شفيعی
ريرا باويان
زری سردانی
زويا نيک
زهرا احمدی
ژاله فرامرزيان
ژاله گوهری
سارا کريمی
سحر مفخم
سعادت پيرانی
سعيده امين
سمانه رضازاده
سمانه رضايی
سمانه موسوی
سميه بهادری
سهيل آصفی
سيد کوهزاد اسماعيلی
شورانگيز داداشی
شهاب الدين شيخی
شهره مولودی
شهلا فرجاد
شهلا فروزانفر
شيرين فاميلی
شيوا نوجو
صبريه نجفی
صفا مرادی
طاهره ميثمی
عفت ماهباز
علی اوحدی
علی کبيری
عليرضا رهبری
غزال مجدزاده
فاطمه آملی وطن دوست
فاطمه فرهنگ خواه
فاطمه نصيرپور
فتانه عبدالحسينی
فراز يکيتا
فرانک فريد
فرخ موسوی
فرخنده رحيمی
فرزانه عظيمی
فرشته قاضی
فرهاد شرفی
فريده شهرکی
فريده يزدی
فهيمه احمديان
فهيمه خضرحيدری
قدسی سرمست
کاظم علمداری
کاوه رضايی شيرازی
کبرا قاسمی
کيوان صميمی
گيسو جهانگيری
فريبا هاديزاده
فرحناز محمدی
ليلا انصاری
ليلا موری
مجتبی گهستونی
محمد بهشتی
محمدرضا لطفی
مريم اقبالی
مريم سرابی
مريم سطوت
مسعود آذری
مسعود شب افروز
معصومه وطنی
ملوک عزيززاده
مهتاب صفايی
مهران انصاری
مهرداد مشايخی
مهرزاد غنی پور
مهران انصاری
مسعود بهنود
مهدی فتاپور
مليحه محمدی
مهرنوش نجفی راغب
فاطمه باغبان بهار
مهوش مهاجر
ميترا آزرم
ميترا مقيمی
مينا تهرانی پور
مينا ربيعی
مينا کهوند
ميهن جزنی
ناصر زراعتی
ناهيد خيرابی
ندا حبيب اله
نرگس جودکی
نرگس محمدی
نسرين بصيری
نويد صبری
نيره توحيدی
نيره رنجبر
نيره هاشمی
نيلو گلشن آرا
نينا وباب

جمع آوری امضاء ادامه دارد

برای امضاء بيانيه و پيوستن به اين حرکت با ای ميل زير تماس بگيرد:
activistwomenforum@gmail.com

بروشور راهنمای عمل همگرايی:


جزوه تشريحی همگرايی:


فايل پی . دف . اف برای گرفتن پرينت از جزوه تشريحی:


روی جلد جزوه تشريحی:

Copyright: gooya.com 2016