جمعه 15 خرداد 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

بيانيه جمعی از فعالان سياسی و فرهنگی: برگزاری يک انتخابات آزاد تنها با گذر از نظام حکومتی جمهوری اسلامی ميسر است

جمهوری اسلامی ايران در کار به راه انداختن "انتخابات" ديگری است. اين انتخابات در زمانی صورت می گيرد که حضور، نفوذ و دخالت نيروهای نظامی و امنيتی در ساختار قدرت سياسی و اقتصادی همچنان رو به گسترش و افزايش است. نظام حکومتی جمهوری اسلامی بر اصل اعتقادی "ولايت مطلقۀ فقيه" و آپارتايد جنسی، دينی، قومی، و فرهنگی استوار شده است. اين آپارتايد اکثريت قريب به اتفاق شهروندان را "غيرخودی" يعنی، "شهروند درجه دو" اعلام می کند. نظام شريعتمداران ولايتی حاکم بر ايران، در ذات خود، در تضاد با تمامی حقوق مدنی شهروندان، و از جمله حق آزاد انتخاب شدن و انتخاب کردن است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


انتخابات يعنی شرکت آزادانه مردم در تعيين سرنوشت خود. ضمانت اجرای انتخابات، قانون برآمده از اراده مردم و حکومت قانون است. يعنی درست آنچه در استبداد دينی خمينی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی با خودسری، تبعيض و بيقانونی جانشين شده و به نفی کا مل حاکميت مردم منجرگرديده است.

در جمهوری اسلامی، مهمترين هدف انتخابات، کسب و احراز مشروعيت است برای نظام. و بنابرين انجام انتخابات، چيزی نيست مگر تائيد يکی از کانديداهای "خودی" که از صافی های آشکار و نهان حاکميت و نيز نظارت استصوابی گذشته باشند. انتخابات دهمين دورۀ رياست جمهوری نيز از اين قاعده مستثنی نيست. چنين مراسمی حتی شايستۀ عنوان "انتخابات " نيست.

ادامه حاکميت کنونی به تشديد بحرانهای داخلی، منطقه ای و بين المللی خواهد انجاميد. مردم ايران شايسته داشتن نظامی دمکراتيک، انتخابی، عدالت پرور، مستقل و صلح طلب هستند که از اراده آگاهانه و خرد جمعی جامعه شکل بپذيرد. عملکردِ سی ساله جمهوری اسلامی آشکارا نشان داده است که حاکميت دين مدارانه به هيچ وجه قادر نيست حقوقِِ دمکراتيک و خواست های حق طلبانه و عدالت خواهانه ِانقلابِ مردم ايران را برآورده سازد. خروج از بن بستِ سياسی - اجتماعی و فرهنگی کنونی تنها با برگزاری يک انتخابات آزاد، با شرکت شهروندانی برخوردار از حقوق شهروندی ممکن می شود. چنين امری، تنها با گذر از نظام حکومتی جمهوری اسلامی ميسراست.

نعمت آزرم، رسول آذرنوش، احمد آزاد، ابراهيم آوخ، رضا اکرمی، ميثاق پارسا، ناصر پاکدامن، منوچهر تقوی بيات، علی حجت، حسن حسام، نسيم خاکسار، اسماعيل خوئی، زهره خيام، هايده درآگاهی، رضا دقتی، حسين دولت آبادی، ناصر رحمانی نژاد، سعيد رهنما، حسن زرهی، اکبر سيف، محمدرضا شالگونی، منصور فرهنگ، شهرام قنبری، هوشنگ کشاورز صدر، رئوف کعبی، هدايت متين دفتری، رضا مرزبان، بهروز معظمی، هايده مغيثی، اردشير مهرداد، علی نديمی، مسعود نقره کار، مهدی يوسفی.

Copyright: gooya.com 2016