چهارشنبه 20 خرداد 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

برگزاری يک انتخابات آزاد تنها با گذر از نظام حکومتی جمهوری اسلامی ميسر است، بيانيه جمعی با امضاهای جديد

جمهوری اسلامی ايران در کار به راه انداختن "انتخابات" ديگری است. اين انتخابات در زمانی صورت می گيرد که حضور، نفوذ و دخالت نيروهای نظامی و امنيتی در ساختار قدرت سياسی و اقتصادی همچنان رو به گسترش و افزايش است. نظام حکومتی جمهوری اسلامی براصل اعتقادی "ولايت مطلقۀ فقيه" و آپارتايد جنسی، دينی، قومی، و فرهنگی استوارشده است. اين آپارتايد اکثريت قريب به اتفاق شهروندان را "غيرخودی" يعنی، "شهروند درجه دو" اعلام می کند. نظام شريعتمداران ولايتی حاکم بر ايران، در ذات خود، در تضاد با تمامی حقوق مدنی شهروندان، و از جمله حق آزاد انتخاب شدن و انتخاب کردن است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


انتخابات يعنی شرکت آزادانه مردم در تعيين سرنوشت خود. ضمانت اجرای انتخابات، قانون برآمده از اراده مردم و حکومت قانون است. يعنی درست آنچه در استبداد دينی خمينی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی با خودسری، تبعيض و بيقانونی جانشين شده و به نفی کا مل حاکميت مردم منجرگرديده است.

در جمهوری اسلامی، مهمترين هدف انتخابات، کسب و احرازمشروعيت است برای نظام. وبنابرين انجام انتخابات، چيزی نيست مگر تائيد يکی از کانديداهای "خودی" که از صافی های آشکار و نهان حاکميت و نيز نظارت استصوابی گذشته باشند. انتخابات دهمين دورۀ رياست جمهوری نيزازاين قاعده مستثنی نيست. چنين مراسمی حتی شايستۀ عنوان "انتخابات " نيست.

ادامه حاکميت کنونی به تشديد بحرانهای داخلی، منطقه ای و بين المللی خواهد انجاميد. مردم ايران شايسته داشتن نظامی دمکراتيک، انتخابی، عدالت پرور، مستقل و صلح طلب هستند که از اراده آگاهانه و خرد جمعی جامعه شکل بپذيرد. عملکردِ سی ساله جمهوری اسلامی آشکارا نشان داده است که حاکميت دين مدارانه بهيچوجه قادر نيست حقوقِِ دمکراتيک و خواستهای حق طلبانه وعدالت خواهانه ِانقلابِ مردم ايران را برآورده سازد. خروج از بن بستِ سياسی- اجتماعی و فرهنگی کنونی تنها با برگزاری يک انتخابات آزاد ، با شرکت شهروندانی برخوردار از حقوق شهروندی ممکن می شود. چنين امری، تنها با گذر از نظام حکومتی جمهوری اسلامی ميسراست.

رسول آذرنوش، احمد آزاد، نعمت آزرم، ابراهيم آوخ، مهدی اصلانی، رضا اکرمی، بهمن امينی، ياور بيدار، نيلوفر بيضايی، ميثاق پارسا، کامران پارسايی، ناصر پاکدامن، محمد پروين، منوچهرتقوی بيات، سيروس جاويدی، هادی جواهری لنگرودی، علی حجت، حسن حسام، حنيف حيدرنژاد، فرهاد حيرانی، نسيم خاکسار، احمد خزاعی، اسماعيل خوئی، زهره خيام، هايده درآگاهی، رضا دقتی، حسين دولت آبادی، رويا ديناروند، علی ديناروند، هوشنگ ديناروند، ناصررحمانی نژاد، بهرام رحمانی، حميد رضا رحيمی، سعيد رهنما، حسن زرهی، اکبرسيف، محمد رضا شالگونی، عباس عاقلی زاده، سياوش عبقری، شهلا عبقری، حسن عزيزی، ميرزا آقا عسگری(مانی)، آنا عنايت، منصورفرهنگ، پرويزقليچ خانی، شهرام قنبری، حجت کسراييان، هوشنگ کشاورز صدر، رئوف کعبی، ليلی گلزار، هدايت متين دفتری، ياشار محتشم، سهراب مختاری، رضا مرزبان، فريبا مرزبان، سهيلا مسافر، ايرج مصداقی، عباس مظاهری، فريدون معزی مقدم، بهروز معظمی، هايده مغيثی، علی مهر آسا، اردشيرمهرداد، شکوه ميرزادگی، علی نديمی، مسعود نقره کار، حميد نوذری، اسماعيل نوری علاء، پرويز نويدی، اورا نيکيان، شهرام وفائی، جعفر يعقوبی، مهدی يوسفی.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016