جمعه 4 دی 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

گزارش سيصد و هفتاد صفحه ای نزديکان موسوی و کروبی از تقلب در انتخابات، جرس

شبکه جنبش راه سبز (جرس): گروه ديده بانان سبز انتخابات، ده روز پس از سخنان رهبر ايران مبنی بر اينکه "انتخابات تمام شده است و معترضان نتوانسته اند دليلی برای انجام تقلب در ايران ارائه دهند"، بيش از سيصد و هفتاد صفحه از مستندات خود را در اثبات تقلب و تخلف های گسترده در انتخابات دهم رياست جمهوری منتشر کردند.

اين گروه که از نزديکان آقايان مير حسين موسوی و مهدی کروبی هستند در پيشگفتار مستندات خود،خطاب به ملت ايران آورده اند :تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


"ما کنجکاوانه به دنبال کشف حقيقت هستيم. دروغ پردازی­ های مستمر رسانه های رسمی، جايی برای اعتماد باقی نگذاشته بود. متأسفانه به علت عدم دسترسی به ستادهای نامزدهای رقيب يا رسانه­های آنان، امکان دستيابی به حقيقت از زبان آنها نيز ممکن نبود. در انتظار چهره­نمايی حقيقت بوديم که بيانیة يازدهم ميرحسين موسوی صادر شد و از همة باورمندان به اصول و چارچوب­هايی که در واقع تبلور مواضع همة ما بود، به تلاش برای استيفای حقوق قانونی و شرعی شهروندان جمهوری اسلامی دعوت کرد. آستين­ها را بالا زديم و با نهايت دقت، انصاف و به دور از پيشداوری، به جمع آوری مدارک و شواهد پرداختيم. آنگاه سعی کرديم يافته­هايمان را بر اساس روشی علمی در کنار هم بچينيم و با کنار هم گذاشتن قطعات اين پازل بزرگ، با طمأنينه و حوصله، تصوير واقعی انتخابات را بازسازی کنيم. "

اين گروه ياد آور شده اند که آنچه اکنون به عنوان گزارش تقلب در سيصد و هفتاد صفحه ارائه کرده اند ، همه مدارک و استناداتی نيست که در اختيار دارند .فعلا به اين دليل از ارائه ديگر اطلاعات و مستندات خودداری می کنند که ممکن است ارائه دهندگان اين اطلاعات در معرض خطر جدی قرار گيرند:

" حجم اسناد و مدارکی که جمع آوری کرده­ايم بيش از آن است که بطور کامل در اينجا آورده شود و اطمينان داريم که شواهد بسيار ديگری نيز در دسترس يکايک شما قرار دارد. شواهد و مدارک فراوانی در اختيار داريم که متأسفانه هرگونه اشاره به اين اسناد ممکن است دوستانی را که از سر دل­نگرانی نسبت به آيندة اين سرزمين در اختيار ما قرار داده اند ، در معرض خطر جدی قراردهد و از اين رو، به­ويژه با توجه به رسابودن مدارک عرضه شده در اين گزارش ۳۷۰ صفحه ای فعلا از انتشار آن­ها خودداری می کنيم ."

گروه ديده بانان سبز در بيانيه خود تقلبی را که در انتخابات اتفاق افتاده است ، " تقلب بزرگ " ناميده اند که دامنة آن تصرف در ميليون­ها برگ تعرفه و رأی، استفادة غيرمجاز از امکانات ملی و رسانه­های عمومی، دروغپردازی و اشاعة زشتی و پلشتی در بيدادگاه­ها و زندان­ها را در بر می­گيرد.

گروه ديده بانان از تخلفات گسترده و مقدماتی پيش از برگزاری انتخابات ياد کرده اند و دلايل خود را برای انجام تخلف های مقدماتی در انتخابات دهم در بند های متعدد ارائه کرده اند که مهم ترين اين دلايل عبارت است از :

"جلوگيری از اجرای کامل قانون نظارت نمايندگان نامزدها در مراحل کار انتخابات ،ورود نظاميان به عرصه قانون اساسی بر خلاف نص صريح قانون اساسی ، بستن تلفن‌های موبايل و تلفن‌های معمولی و قطع ارسال پيام و پيامک. تبليغات سو در باره برخی از نامزدهای رياست جمهوری و هوادارانشان از جمله وابسته به بيگانه معرفی کردن آنها"

اين گروه ، با استناد به تعاريف علمی و قانونی در منابع معتبر، هر اقدام ارادی سوء در خصوص «تعرفة انتخاباتی» را از مصاديق تقلب دانسته است :". موضوع تعرفه­ها از دو جهت در سرنوشت هر انتخاباتی اهميت دارد: يکی در اقدامات مجری و ناظر پيش از انتخابات و چاپ و توزيع آنها و ديگری در عمليات رأی­گيری مجری و نظارت ناظر مدعی صيانت اين کار. موضوع تعرفه­ها از دوجهت در سرنوشت هر انتخاباتی اهميت دارد: يکی در اقدامات مجری و ناظر پيش از انتخابات و چاپ و توزيع آنها و ديگری در عمليات رأی­گيری مجری و نظارت ناظر مدعی صيانت اين کار."

در گزارش تفصيلی گروه ديده بانان سبز از ماجرای تعرفه های انتخاباتی با عنوان معمای شمارگان تعرفه های رای ياد شده است :" موضوع از چه قرار است؟ چرا با وجود مشخص بودن تعداد واجدين شرايط ، در اين دوره از انتخابات يازده ميليون برگه رای اضافی چاپ شد؟ و چرا با وجود اين همه برگه رای اضافی که چاپ شده بود ، بسياری از حوزه های اخذ رای در روز انتخابات با کمبود برگه رای مواجه شدند؟ تخلف در امانت تعرفه و طراحی توزيع نامناسب آن، جرمی است که فساد دستگاه اجرا و نظارت را آشکار می سازد و علاوه بر اينکه بايد مرتکبان آن تحت پيگرد قانونی قرار بگيرند، قهرا بطلان انتخابات را در پی دارد. "

ديده بانان با ارائه چندين سند اعلام کرده اند :" روشن است که دستکم چهار ميليون تعرفه برای مهندسی آراء مخفيانه چاپ شده است ."

اين گزاراش مبسوط همچنين وضعيت ارسال تعرفه به خارج از کشور را نيز به طور جداگانه بررسی و اثبات می کند که اعداد اعلام شده در اين خصوص از سوی وزارت کشور متناقض و نادرست بوده است.

ديده بانان سبز انتخابات در بيانيه خود ضمن ارائه دلايل و مستندات خود برای اثبات تخلف در تعرفه های انتخاباتی تاکيد کرده اند:" چنين نيست که اگر چند برگ تعرفه توسط خود دستگاه اجرا و نظارت بر انتخابات جابجا شده، صرفا فلان صندوق يا شعبه فاسد است، بلکه اصل عمل مجرمانة مجريان و ناظران دست­اندرکار چاپ و توزيع تعرفه موجب فساد در کل انتخابات می­شود. احراز سوء نيت دستگاه اصلی نظارت و اجرا با اين عمل مجرمانه و قرائن ديگر صرفا موجب تشکيک در اصل صحت انتخابات نمی­شود، بلکه ثابت شدن دخل و تصرف در تعرفه­ها، که در انتخابات اخير بطور گسترده ای بوقوع پيوسته است، به تنهايی برای بطلان چنين انتخاباتی کافی است. از اين گذشته، اگر ثابت شود که متوليان انتخابات، اعم از متوليان نظارت و اجرا، در گزارش خود نسبت به موضوع تعرفه يا هر مورد ديگری از مقدمات انتخابات، دروغ گفته و پنهان­کاری کرده­اند، اين تنها شائبه ای برای تقلب محسوب نمی­شود، بلکه داشتن قصد مجرمانه و به اصطلاح سبق تصميم و سپس انجام و ارتکاب تقلب را اثبات می­کند که علاوه بر بطلان نتيجة بدست آمده، از عوامل تشديد کنندة جرم برای مرتکبان آن است. اصل صداقت و امانتداری اگر در رفتار مجری و ناظر مخدوش شود، عزم پيشين برای تقلب را اثبات می کند وموجب آن می شود که انتخابات باطل شود.."

ديده بانان سبز برای اثبات مدعای خود در باره معمای تعرفه های رای ،آمار و ارقام متعدد ارائه کرده و به نقد گزارش شورای نگهبان در اين خصوص پرداخته اند .

بخشی ديگر از گزارش ديده بانان به تشريح ماجرای افزايش شرکت کنندگان دربرخی از شهرها نسبت به تعداد واجدان شرايط اختصاص دارد .دلايلی که نشان می دهد دربيش از ۳۵۰ شهرستان تعداد آراء ماخوذه از مردم تا حدود ۱۵۰درصد بيش از افراد واجد شرايط رای دادن بوده است .به عبارت ساده تر در آن شهرستانها چيزی تا حدود ۵۰ درصد رای غير واقعی و تقلبی به صندوق­ها ريخته شده است."

در اين فصل از گزارش ديده بانان همچنين سخنان کدخدايی سخنگوی شورای نگهبان نيز در اين باره مورد توجه قرار گرفته است :" اين آمار (ارای اضافی ريخته شده به صندوق ها) حدوداً مربوط به ۵۰ شهر است که مجموع آراء آن شايد قريب ۳ ميليون رای است ."

ديده بانان در باره اين اظهار نظر چنين نوشته اند :
"سخنگوی شورای نگهبان صريحا به افزايش آراء ماخوذه در ۵۰ شهر و ۳ ميليون رای اعتراف کرده است، البته بدليل تنگ شدن قافيه، در پی اين اعتراف ناظر بر انتخابات، روابط عمومی شورای نگهبان طی بيانيه­ای افزايش آراء را معلول مهاجرت تفريحی به ييلاقها و مناطق خوش آب و هوا دانسته است."

سپس افزوده اند :" مگر می شود، در ميان حدود ۳۵۰ شهرستان، به روايت کانديداها ۱۷۰ تا ۲۰۰ شهر و به روايت سخنگوی شورای نگهبان تنها ۵۰ شهر، تقلب صورت گرفته باشد و کسی ادعا کند که اين انتخابات صحيح و سالم است."

اين گروه نزديک به نامزدهای معترض با ارائه دلايل متعدد قانونی بر ابطال انتخابات پافشاری کرده اند و گفته اند:" هيئت نظارت شورای نگهبان در انتشار گزارش تفصيلی خود نه تنها صادق نبوده، بلکه در همدستی و همداستانی با وزارت کشور نسبت به رفع و رجوع شواهد تقلب در کار ستاد نتخابات وزارت کشور بر رفتار خلاف آنها صحه گذاشته است."

ديده بانان سبز تنها در بخش مربوط به چاپ تعرفه ۴۹ سند ارائه کرده اند و نوشته اند:"تنها همين ها سند جرمی است که در هر محکمه­ای بطلان انتخابات به علت وقوع تقلب وگسترده را محرز می­کند."

گزارش ديده بانان سبز انتخابات به تخلفات پس از انتخابات نيز پرداخته است .از جمله به زندانی کردن ،کشته و مجروح کردن معترضان به نتيجه انتخابات اشاره کرده است .

ديده بانان سبز در گزارش تفصيلی خود بارها با ا ارائه مستندات خود خواهان ابطال انتخابات شده اند :

" محکم تر از هميشه بر ناراستی اين انتخابات و فساد آن تأکيد می­کنيم. اينک همراه و همگام با نامزدهای غيردولتی، حق مسلم ده­ها ميليون شهروند شريف ايرانی می­دانيم که خواهان بررسی بی­طرفانه و منصفانة فرآيند و نتايج انتخابات باشند، خواسته­ای که برخلاف ادعاهای بی­اساس حاميان نامزد حکومتی، نه از سر آرزوی کسب قدرت مطرح می­شود، که بيش از هر چيز بر تضمين سلامت انتخابات در نظامی که در آن «ميزان رأی ملت است» پای می­فشرد.می­دانيم که اين تازه آغاز راه است: حقيقت را بايد بلندتر از هميشه بازگفت. بر اين باوريم که خداوند به ما موهبتی بزرگ بنام عقل داده است و چنان جايگاهی بدان بخشيده که فقيهان تخالف احکام شرع با آن را بر نمی­تابند. مانند امير کلام بر اين عقيده­ايم که نبايد حق را با افراد سنجيد، بلکه افراد را بايد به محک حق زد. ايمان داريم خواندن آنچه در پی می­آيد، راه را برقضاوت منصفانه می­گشايد."

برای مشاهده کامل اين گزارش می توانيد آن را در لينک زير دانلود کنيد:
http://www.4shared.com/file/180325112/2d264440/html


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016