پنجشنبه 11 فروردین 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

فرخ نگهدار و اجرای بی‌تنازل قانون اساسی، فريبا داودی مهاجر

فريبا داودی مهاجر
چنان‌چه ملت ايران تکليف خود را با همين قانون اساسی مشخص نکند هيچ تغيير کيفی در ايران رخ نخواهد داد و هيچ فردی از حقوق شهروندی بهره‌مند نخواهد شد. گره حرکت مردم ايران تنها در صورتی باز خواهد شد که نوک پيکان جنبش مردم ايران قاون اساسی و تماميت نظام را نشانه رود

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


فريبا داودی مهاجر ـ ويژه خبرنامه گويا


اخيرا جناب فرخ نگهدار در اظهارنظری پيرامون ضرورت اجرای بی تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی صحبت کردند بدون آنکه توضيح دهند در صورت اجرای مجدد و کامل اين قانون قرار است چه اتفاق جديدی به غير از آنچه در ۳۲ سال گذشته رخ داده اتفاق بيافتد که ما از ان بی خبريم و البته ايشان از آن مطلع است وهمچنين توضيح ندادند برای قانونی که يک بار به استبداد منجر شده چه ضمانتی وجود دارد که در صورت تداوم ، باز به استبداد و تبعيض و تحقير يک ملت منجر نشود و اصولا پيمودن راهی که يک بار از ميان خون و اعدام و ظلم و تحقير و نابرابری طی شده چه منافع و برکاتی برای ايشان و هم عقيده های ايشان در بر دارد که بايداين مسير دوباره طی شود و چرا ملت بايد تاوان اين منافع را پس دهد .

بطور مثال ايشان بايد توضيح دهند که اگر قانون اساسی ايران کامل و مو به مو اجرا شود زنان ايرانی ميتوانند از حقوق انسانی و حقه خود بهره مند شوند؟

تکليف مواد ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ که در آن به زنان اشاره شده و کليه برابری ها را منوط به شرع اسلام کرده چه خواهد شد و اگر قانون بی کم و کاست اجرا شود به اين معناست که زنان ميتوانند ريس جمهور شوند ؟ يا مبادرت به قضاوت و صدور حکم در محاکم قضايی نمايند؟

يا اساسا مطالبات زنان از نظر ايشان حاشيه ای است و اصل منافع گروهی و سليقه های شخصی ايشان است و همين که مردان انهم از نوع اسلامی و شيعه با نگرشی خاص و ولايت مدار دارای حقوق هستند کافی است و تکليف بقيه شهروندان ايرانی اعم از ديگر اديان و اقوام و زبان ها با کرامالکاتبين است؟

جناب فرخ نگهدار بد نيست برای اثبات ادعای خود که اجرای بی تنازل قانون اساسی ميتواند برای مردم ايران کارساز باشد کمی استدلالی سخن بگويند و شرح دهند که چگونه با وجود اصول مربوط به ولايت فقيه در اين قانون و همه قوانينی که کليه آزادی ها را مشروط به شرع و اسلام کرده تک صدايی و استبداد بازتوليد نميشود و چگونه مردمی که هر کدام به يک دليل شهروند تلقی نميشوند از حقوق خود برخوردار خواهند شد؟

بديهی است که همه ايرانيان آزادند درباره سيستم سياسی مطلوب خود اظهار نظر کنند و حق ايشان است که درباره تداوم جمهوری اسلامی صحبت و سخنرانی نمايند اما در عين حال فراموش نکنند آنچه سيستم سياسی آينده ايران را مشخص خواهد کرد نه من و نه ايشان و نه ساير افرادی هستند که برای تطهير جمهوری اسلامی در نقش و لباس اپوزيسيون تا تطهير آقای خامنه ای پيش ميروند .

تکليف آينده سياسی ايران در دست مردمی است که سالهاست از حق تعيين سرنوشت که بديهی ترين حق هر انسانی ست محروم اند . مردمی که بايد در يک انتخابات آزاد و منصفانه و سالم و در فضايی دموکراتيک با پيش شرط هايی که چنين انتخاباتی را تضمين ميکند درباره آينده سياسی خود تصميم بگيرند و صد البته جوانان اين مملکت در کنار آحاد مردم ايران ميبايست که برای تحقق مطالبات و ترسيم آينده خود تلاش کنند و بدون تصدی گری نسل هايی که عادت به نسخه پيچی دارند ساختار سياسی کشور خود را منطبق بر اصول حقوق بشر ترسيم کنند .

بی پرده بگويم؛ درطول اين سالها در کنار سرمايه مادی ايران سرمايه معنوی ايران از ميان رفت. نسلی در ايران سوخت و هنوز نيز برای تداوم قدرت افرادی که به نام دين حکومت ميکنند می سوزد . نسلی که ارزوی يک زندگی معمولی و اندکی شادی و اندک فضايی برای تنفس دارد. جوانان ايران از اين همه اختناق احساس خفگی ميکنند و شما و هم گروهی های شما به جای همراهی با مردمی که در مقابل اين همه ظلم هيچ حاشيه امنيتی ندارند از تداوم قانون اساسی صحبت ميکنيد و تصور ميکنيد که نسل ما و بعد از مااز انچه سالها اعمال و رفتارهای گروهی بعضی اقايان را شکل داده بيخبريم .

ما فراموش نميکنيم که فداييان اکثريت اولين گروهی بودند که شعار" سپاه پاسداران را به سلاح سنگين مسلح کنيد "سر دادند و شما امروز در تداوم همان شعارها شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی را سر ميدهيد .در کنار جناب مهاجرانی می نشنيد و از پاک بودن رهبر انقلاب صحبت ميکنيد بدون آنکه يک لحظه به انچه در تمام اين سالها برسر ملت ايران آمده فکر کنيد .

جناب نگهدار
ميدانيد حيرت من از چيست؟ من متعجبم از اينکه زمانی که ادعا ميکرديد زبان پرولتاريا و روشنفکر طبقه کارگر هستيد موجوديت سوسياليست انقلابی خود را نفی کرديد و شعار تجهيز سپاه را داديد . بعدها که سکولار شديد مجددا موجوديت خود را فراموش کرده و از اصلاح طلبی اسلامی دفاع کرديد و امروز کار را به جايی رسانده ايد که از قانون اساسی با محوريت ولايت فقيه دفاع ميکنيد . در تعجبم که چرا بدون آنکه گروه اجتماعی خود را جدی بگيريد همواره قدرت را در گروه اجتماعی ديگری جستجو ميکنيد و با نسخه پيچی به جای راه، بيراهه نشان ميدهيد .

چنين رويه ای که به نام دگر انديشی يا به عاريه گرفتن نام اصلاح طلبی صورت ميگيرد سالهاست نتيجه ای به جز جاده صاف کردن برای تداوم سيستم ديکتاتوری و نظامی که ايران را به انحطاط برده نخواهد داشت . سدی که در مقابل حرکت های ساختارشکنانه بنا ميشود .

اما سخن آخر آن است که سرمنشا مشکلات ايران اتفاقا نه خامنه ای و نه احمدی نژاد و نه هيچ فرد ديگری است . سرمنشا مشکلات ايران قانون اساسی است . قانونی که روح کلی نظام جمهوری اسلامی از آن گرفته شده و مادر همه قوانين است . قانونی که اجازه دخالت همه جانبه دين در حکومت را صادر ميکند و تمام قوانين جاری مملکت را از خود متاثر می سازد .

وضعيت مردم ايران نه با رفتن احمدی نژاد و نه حتی با رفتن شخص علی خامنه ای اصلاح نخواهد شد .اصلاح واقعی در تغيير خاک و بستری است که چنين افرادی از آن تغذيه کرده و رشد ميکنند .

شما خواهان حفظ اين قانون و من خواستار تغيير و عوض شدن آن از مقدمه تا آخر هستم. قانونی که حق مرا به عنوان يک زن و يک شهروند عادی از ميان برده و من را تبديل به جنس دوم کرده است . جنسی که با شما نابرابر است و شما صد البته حق داريد که از اين نابرابری بی تنازل دفاع کنيد .

از نظر من چنانچه ملت ايران تکليف خود را با همين قانون اساسی مشخص نکند هيچ تغييرکيفی در ايران رخ نخواهد داد و هيچ فردی از حقوق شهروندی بهره مند نخواهد شد گره حرکت مردم ايران تنها در صورتی باز خواهد شد که نوک پيکان جنبش مردم ايران قاون اساسی و تماميت نظام را نشانه رود .

جناب فرخ نگهدارفراموش نکنيد حکومتی که قانونش مستعد به زندان انداختن حتی بنيانگذارانش است از روز اول نيزدارای هيچ ظرفيتی نبوده و در آينده نخواهد بود .

بهتر است در هاون آب نکوبيد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016