دوشنبه 20 شهریور 1391   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

بيانیه جمعی از فعالين مدنی کردستان درباره حملات اخير به توافقنامە همکاری دو حزب کومله و دمکرات

از چند روز گذشتە و از زمان امضاء توافقنامە همکاری فی مابين دو حزب از احزاب شرق کردستان (حزب دمکرات کردستان ايران و کوملە کردستان ايران) شونيسم ايرانی بار ديگر نوک پيکان حملە خود را متوجە کردستان کرد. هرچند اين توافقنامە در بر گيرندە تنها بخش کوچکی از خواستەهای برحق ملی ملت کرد است، اما با اين وجود مورد هجوم اپوزسيون تماميت خواە ايرانی قرار گرفت. کە اين خود نشان دهندە همصدايی اين دستە از بە ظاهر اپوزسيون و رژيم جمهوری اسلامی ايران در پايمال کردن حقوق حقە ملت کرد است.
اين حجم از مخالفت با اين توافقنامە کە در بر گيرندە خواستەهای حداقلی ملت کرد است، نشان از ترس اپوزسيون تماميت خواە ايران از اتحاد و همبستگی احزاب و جريانات سياسی کردستان دارد. لذا ما امضا کنندگان اين بيانیە ضمن درخواست از تمامی احزاب کوردستان برای ايجاد جبهەای گستردەتر و نيرومندتر پشتيبانی خود را از هرگونە اتحاد و همکاری احزاب شرق کردستان در جهت مبارزە برای تحقق خواستەهای بر حق ملت کرد ابراز ميداريم.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


جهتگيری خصمانە اپوزسيون پان ايرانيست از راست و چپ و کمونيست و اسلامی نسبت بە اين توافقنامە نشان داد کە ضديت با ملت کرد و سرکوب جنبش آزاديخواهی اين ملت مبارز در صدر برنامە اين جريانات قرار دارد، و هنگاميکە بحث بر سر حقوق ملت کرد باشد، همگی اختلافات گذشتە خود را کنار نهادە و سرکوب مبارزات حق طلبانە ملت کرد تبديل بە هدف مشترک و مقدسی خواهد شد کە بهانەاش حفظ تماميت ارضی ايران است! بدين دليل ما بە اين نتيجە رسيدەايم کە ادامە حيات در چهارچوب مرزهای ايران برای ملت کرد غير ممکن شدە است، چراکە ملت کرد هم از طرف رژيم جمهوری اسلامی و هم از طرف اپوزسيون اين رژيم مورد تهديد است. اين بدان معنی است کە با فروپاشی رژيم جمهوری اسلامی، دور ديگری از سرکوب ملت کرد از طرف اپوزسيون امروزی و حاکمان فردای ايران شروع خواهد شد. لذا ما امضا کنندگان اين بياننامە بر حق تعيين سرنوشت ملت کرد و حاکميت کرد بر سرنوشت خود تأکيد کردە، و برای جلو گيری از تکرار فجايعی کە در مدت هشتاد سال اخير در کردستان رخ دادە است، خواهان برگزاری رفراندوم در کردستان با نظارت سازمانهای بين المللی ومجامع بشر دوست بە منظور تعيين حاکميت سياسی آيندە کردستان هستيم.

زندە باد جنبش آزاديخواهانە ملت کرد
جمعی از آزاديخواهان و فعالين مدنی کردستان
۰۸.۰۹.۲۰۱۲

دکتر آوات ساريژ، فعال سياسی- کردستان
دکتر آوات عليار- فعال سياسی- امريکا
دکتر هيوا پناهی، نويسندە و استاد دانشگاە- يونان
دکتر رشيد کرمانج- استاد دانشگاە- کردستان
ريبوار سيويلی، نويسندە و استاد دانشگاە- کردستان
نامو رستم زادە، هنرمند و استاد دانشگاە- کردستان
رسول تيموری، استاد دانشگاە- ترکیە
عبداڵڵە سهرابی- نمايندە پيشين مريوان در مجلس شورای اسلامی- ايران
احمد شيربيگی، فعال سياسی، سويس
جليل آزاديخواە، نويسندە و روزنامەنگار- سوئد
عارف نادری، روزنامەنگار و فعال سياسی- نروژ
سولين حاجادور، نويسندە و فعال زنان- نروژ
مسعود مناف، روزنامه نگار – سوئد
جميل کولاهی، روزنامەنگار- نروژ
جمال نجاری، روزنامەنگار- فرانسە
جواد حيدری، روزنامەنگار- کردستان
رسول سولتانی، شاعر و مترجم- کردستان
افراسياب گرامی. روزنامەنگار- آلمان
دلشاد جمشيدی، روزنامەنگار- فنلاند
هاوار بازيان، روزنامەنگار- سوئد
سورکيو زکی، نويسندە و فعال مدنی- سوئد
مسعود فتحی، روزنامەنگار- کردستان
محمود شريفی، روزنامەنگار- کردستان
اياز سياوشان، نويسندە، نروژ
چيا عليار، روزنامەنگار- سوئد
آزاد کوردی، روزنامەنگار- بلژيک
ابراهيم جهانگيری، روزنامەنگار- کانادا
جلال هانيسی، شاعر و نويسندە- کردستان
سميرا هوشياريان، فعال کارگری- کانادا
کاوس عزيزی، فعال سياسی- دانمارک
جمال پورکريم، روزنامەنگار- فرانسە
شلير درويشی، روزنامەنگار- فرانسە
آسو پيروتی، روزنامەنگار-اتريش
حسن شفيعی، فعال سياسی- کانادا
علی نيکروشت، فعال مدنی- بلژيک
جهانگير عبدالهی، فعال دانشجويی و عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کورد- آلمان
آرتين حمدی، فعال سياسی- نروژ
ديلان سعيدی، نويسندە و فعال سياسی- سوئد
فرهاد سليمان پور. معلم – کردستان
محمد جمشيدی، روزنامەنگار- کردستان
محمد رشيدی، فعال سياسی- نروژ
رشيد زرواوی- فعال سياسی- آلمان
کيهان يوسفی- دبير اتحادیە دانشجويان دمکرات کردستان ايران- کردستان
کمال شمامی- فعال سياسی- فرانسە
علی چمن گلی، فعال سياسی- نروژ
آرام محمديان- فعال سياسی- فنلاند
گلالە کمانگر- نويسندە و منتقد- نروژ
حسن صالح زادە- فعال مدنی- فرانسە
پری رشيديان- فعال سياسی- نروژ
ارسلان ياراحمدی- فعال سياسی- کردستان
سالار خالديان- فعال فرهنگی- ايران
سوسن محمدخانی غيثاوند- خبرنگار- فرانسە
کريم حاجی رسولی، فعال سياسی، سوئد
هيوا بهرامی، فعال سياسی، اتريش
سعيد سنندجی، فعال سياسی- سوئد
هيرش ناسری –روزنامەنگار- سوئد
چيا عبداللەپور، حقوقدان، فنلاند
کامران قازی، فعال سياسی مستقل- سوئد
سعيد ريزوندی، مترجم و فعال سابق دانشجوئی- انگليس
عزيز کريمی، فعال سياسی- آلمان
ناهيد موکری، فعال حقوق زنان- سوئد
سميرا پوراندخت، فعال حقوق زنان- کردستان
کومار رشی، فعال سياسی- کردستان
حسين احمدپور، روزنامەنگار- کردستان
سهراب کريمی، فعال دانشجويی. کردستان
فريدون بيوار، روزنامەنگار- کردستان
اميد مصطفی پور، عضو حزب دمکرات و فعال دانشجويی- کردستان
وحيد حبيب پناە- فعال حقوق بشر- سوئد
عرفان رهنمون- فعال سياسی- نروژ
جلال اشرف زادە- دانشجو و فعال سياسی- نروژ
کژال درخشانی، فعال سياسی- نروژ
سوران کرباسيان، محقق و تاريخ نگار- نروژ
جمشيد بهرامی، نويسندەو کارگردان تئاتر- آلمان
عدنان هنرور، مترجم و روزنامەنگار- آلمان
محمد فروتن، فعال سياسی- هلند
رزگار حبيب زادە، فعال سياسی- نروژ
فتحی ميرزائيان- فعال سياسی- انگليس
صلاح آرامش، فعال مدنی- سوئد
سامان حسنخالی، فعال فرهنگی- ايران
فرهاد اکبری، نويسندە و مترجم- کردستان
ناهيد دهبان- متخصص پوست ومو و فعال سياسی- سوئد
آريا حسينی- فعال دانشجوئی- آلمان
هيوا آذری، فعال سياسی- کردستان
رحمان دارتاش، فعال سياسی- کردستان
هەلو جانانی، سردبير سايت هەڵۆی کوردستان- نروژ
هيوا خوش هيکل، کارشناس علوم سياسی- نروژ
فاضل سلطان پناە، فعال سياسی- فنلاند
سرکوت بهرامی، فعال سياسی- نروژ
کريم فرخەپور، فعال سياسی- فنلاند
حسن سلطان پناه، فعال سياسی‌، نروژ
بختيار سلطان پناه، فعال سياسی‌، نروژ
فرشاد دولابی‌، فعال سياسی‌، ايتاليا
ابراهيم مرادپور، فعال سياسی‌، نروژ
هيوا اما جمعه (شاهرخ)، فعال سياسی‌، نروژ
سرکوت بهرامی، ، فعال سياسی‌، نروژ
اميد سليمی، فعال سياسی‌، نروژ
صحرا صحرايی، فعال سياسی، سويس
سلام اسماعيل پور، فعال سياسی، کردستان
صابر فتاحی، فعال سياسی، کردستان
هژار کرماشانی، فعال سياسی، سوئد
هدايت نصيريان، فعال سياسی، کردستان
موسی باباخانی (کرمانشاهی)، فعال سياسی، کردستان
رحيم گرگولی‌، فعال سياسی‌، کردستان
رضا امينی، فعال سياسی، کردستان
رحمان اميری، فعال دانشجوئی- کردستان
آرام ابراهيم خاص. فعال سياسی. کردستان
کامل نجاری، مهندس عمران- کردستان
عمار گلی، روزنامەنگار- کردستان
بيژن قوبادی، فعال سياسی- کردستان
ايرج محمدی- شاعر – کردستان
شاهو حسينی، روزنامەنگار- ترکیە
کاوه سلطان پناه، فعال سياسی‌، نروژ
نزار کويستانی، شاعير و نويسندە- فنلاند
ساسان امجدی، روزنامەنگار- سويس
تروسکە صادقی- شاعر- کردستان
ژيوار رسولی- روزنامەنگار- کردستان
آسو خبات- شاعر- کردستان


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016