یکشنبه 22 اردیبهشت 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

بازار داغ کارت سوخت خودروهای فرسوده، ابتکار

ناهماهنگي هاي موجود ميان دستگاه هايي که به نحوي بايد بر اجراي سهميه بندي سوخت، فرسوده و از رده خارج شدن خودروها نظارت کنند باعث شده تا با گذشته قريب به يکسال از اجراي اين طرح کارت هاي سوختي تهيه شود که وسيله نقليه مورد نظر يا درپارکينگ خاک مي خورد و يا بنزين آن در باک ديگري ريخته مي شود.

در حال حاضر بيش از يازده ماه از آغاز طرح سهميه بندي بنزين در ايران مي گذرد طرحي که با تمام بايدها و نبايدها به اجرا گذشته شد و در روزهاي نخست پيامدهاي مثبت آن از جمله کاهش آلودگي هوا جدا از بحث جلوگيري از اتلاف سوخت شهروندان تهراني را اميدوار به ديدن آسمان آبي پايتخت کرد بنحوي که براساس گزارشي که در اولين روز سهميه بندي بنزين از ايستگاههاي سنجش آلودگي هوا در تهران بدست آمد ميزان آلاينده ها در شهر يک سوم کاهش يافت و در ايستگاه سنجش آلودگي هوا در فاطمي در اين روز ميزان مونوکسيد کربن نسبت به روز قبل 25 درصد کاهش داشت. کاهش آلودگي هوا در کنار صرفه جويي 235 ميليون دلاري در سال، کاهش 65 ميليون دلاري خسارت زيست محيطي، افزايش ظرفيت تردد در معابر شهري، کاهش حجم ترافيک، گسترش حمل و نقل همگاني، جمع شدن مشاغل کاذبي چون مسافرکشي و... همگي از نتايج مثبت اجراي اين طرح در مدت زماني نه چندان طولاني بود.

اما امروز با گذشت قريب به يکسال نه تنها گره کور ترافيک حل نشده است بلکه نسل تازه اي از دلالان پا به عرصه وجود گذاشتند که راهکارهاي جديدي را به درخواست کنندگان بنزين مازاد بر سهميه ارائه مي کردند. فروش کارت سوخت، رواج گرايش به خريد خودروهايي چون وانت که سهميه آنها بالا بود و تمايل افراد به خريد و فروش وسايل نقليه اسقاطي و فرسوده بصورت راه حل جديدي براي مالکان خودرو درآمد تا بتوانند بدون توجه به ميزان تعريف شده مصرف به تردد خود حتي در زمان هاي غير ضروري ادامه دهد. ناهماهنگي هاي موجود ميان دستگاه هايي که بنحوي بر اجراي سهميه بندي سوخت نظارت مي کنند و يا بايد بر فرسوده و از رده خارج شدن خودروها نظارت کنند باعث شده همچنان براي اين وسايل نقليه کارتهاي سوختي تهيه شود که بنزين آن در باک ديگري ريخته مي شود و از اين راه نوعي اشتغال کاذب ايجاد شود که متاسفانه سود آور نيز هست زيرا اين بازار داغ همچنان مشتريان پروپا قرص خود را دارد و خواهد داشت.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
در حال حاضر با وجود اين که در پارکينگ هاي تهران خودروهاي از رده خارج شده اي وجود دارد که کارت سوخت براي آنها صادر مي شود و صاحبان آنها يا با خريد و فروش بنزين سود نسبتا زيادي را نصيب خود و يا از سهميه بيشتري جهت رفت و آمد خود استفاده مي کنند و چون منع قانوني براي استفاده از اين کارت ها وضع نشده است دارندگان خودروهاي اسقاطي و حتي اوراقي تا تعيين تکليف و از رده خارج شدن از سهميه ها استفاده و در جايگاه هاي سوخت خريد و فروش بنزين مي کنند. محمد ناصري، سخنگوي ستاد اجرايي کارت هوشمند سوخت در اين رابطه به برنا مي گويد: خودروهايي که در چرخه حمل و نقل فعال هستند و از لحاظ کيفيت از رده خارج نشدهاند براي آنها کارت سوخت آنها صادر مي شود.

وي ادامه مي دهد: تا زماني که خودروها اوراق نشوند و شماره آنها به ما اعلام و ليست نشود ما نمي توانيم از صدور کارت و در نظر گرفتن سهميه بنزين براي شان خودداري کنيم. به گفته ناصري متاسفانه از روزهاي نخست اجراي اين طرح نيز به علت برخي ناهماهنگي ها ميان خودرو سازان، ستاد تبصره سيزده و ستاد اجرايي کارت هوشمند براي خودروهاي فرسوده اي هم که از رده خارج شدند کارت سوخت صادر شده است. ناصري تعيين تکليف اين خودروها و اعلام کردن شماره وسايل نقليه فرسوده را وظيفه ستاد حمل و نقل، مديريت سوخت و نيز خودروسازان دانست و ادامه داد: تا زمان اعلام نکردن قطعي از رده خارج شدن خودروهاي اوراقي و از رده خارج در پارکينگ ها کارت سوخت براي آنها صادر مي شود.

Copyright: gooya.com 2016