پنجشنبه 3 مرداد 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

17 ميليون تومان شهريه يك مدرسه غيرانتفاعي در تهران، فارس

حداكثر شهريه مدارس غيرانتفاعي شهر تهران در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 3 تهران، 17 ميليون و 430 هزار تومان و حداقل شهريه در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 5 تهران، 200 هزار تومان است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 510 هزار تومان، حداقل 840 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 178 هزار تومان است. در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 457 هزار تومان، حداقل 700 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 159 هزار تومان است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 851 هزار تومان (43 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون تومان (7 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 851 هزار تومان (21 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 796 هزار تومان (45 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 250 هزار تومان (10 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 557 هزار تومان (21 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.

در دبيرستان پسرانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه دو ميليون و 900 هزار تومان (52 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 250 هزار تومان ( افزايش نسبت به سال گذشته نداشته است) و ميانگين يك ميليون و 798 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در دبيرستان دخترانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه دو ميليون و 300 هزار تومان (46 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 500 هزار تومان ( 6 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 862 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.

در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 50 هزار تومان (63 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 860 هزار تومان ( افزايش نسبت به سال گذشته نداشته است) و ميانگين 2 ميليون و 438 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 350 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 600 هزار تومان و ميانگين 2 ميليون و 685 هزار تومان است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 185 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 500 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 782 هزار تومان است. در هنرستان فني و حرفه‌اي دخترانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 980 هزار تومان (32 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 800 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 863 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.

در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه يك تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 800 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 800 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 800 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 2 تهران

در پيش‌دبستاني پسرانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 136 هزار تومان، حداقل 510 هزار تومان و ميانگين 863 هزار تومان است. در پيش‌دبستاني دخترانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 139 هزار تومان، حداقل 570 هزار تومان و ميانگين 905 هزار تومان است.
در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 556 هزار تومان، حداقل 710 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 124 هزار تومان است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 555 هزار تومان، حداقل 750 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 149 هزار تومان است.

در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 831 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 40 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 377 هزار تومان است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 920 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 50 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 388 هزار تومان است.

در دبيرستان پسرانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه دو ميليون و 635 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 415 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 999 هزار تومان است. در دبيرستان دخترانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه 4 ميليون و 620هزار تومان، حداقل 820 هزار تومان و ميانگين دو ميليون و 732 هزار تومان است.

در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 750 هزار تومان (10 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 235 هزار تومان (10 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 2 ميليون و 964 هزار تومان (9 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه 4 ميليون تومان، حداقل يك ميليون و 200 هزار تومان و ميانگين 3 ميليون و 426 هزار تومان است.

در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 300 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 486 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 692 هزار تومان است. در هنرستان فني و حرفه‌اي دخترانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 801 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 322 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 617 هزار تومان است.

در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 600 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 500 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 540 هزار تومان است.

در هنرستان كاردانش دخترانه منطقه 2 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 500 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 400 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 462 هزار تومان است.

*شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 3 تهران

شهريه پيش‌دبستاني و مدارس ابتدايي و راهنمايي منطقه 3 تهران اعلام نشده است.

در دبيرستان پسرانه منطقه 3 تهران، حداكثر شهريه دو ميليون و 350 هزار تومان (38 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 2 ميليون و 150 هزار تومان (12 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 261 هزار تومان (23 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در دبيرستان دخترانه منطقه 3 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 400 هزار تومان (36 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل دو ميليون و 150 هزار تومان (15درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين دو ميليون و 257 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.

در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 3 تهران، حداكثر شهريه 17 ميليون و 430 هزار تومان (501 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 3ميليون و 200 هزار تومان (12 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 3 ميليون و 688 هزار تومان (35 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 3 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 530 هزار تومان (35 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 645 هزار تومان (34 درصد كاهش نسبت به سال قبل) و ميانگين 3 ميليون و 279 هزار تومان (21 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.

در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 3 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 300 هزار تومان (27 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 2 ميليون و 200 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 262 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در هنرستان فني و حرفه‌اي دخترانه منطقه 3 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 300 هزار تومان (17 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 2 ميليون و 250 هزار تومان (21 درصد كاهش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 630 هزار تومان (7 درصد كاهش نسبت به سال قبل) است.

در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه 3 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 300 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 2 ميليون و 50 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 190 هزار تومان (23درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در هنرستان كاردانش دخترانه منطقه 3 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 400 هزار تومان (72 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 2 ميليون و 250 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 950 هزار تومان (51 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 4 تهران

در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 446 هزار تومان (53 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 683 هزار تومان (48 درصد كاهش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 98 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 572 هزار تومان (48 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 792 هزار تومان (4 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 91 هزار تومان (23 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 795 هزار تومان، حداقل 899 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 197 هزار تومان است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 619 هزار تومان، حداقل 756 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 188هزار تومان است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه دو ميليون و 81 هزار تومان (29 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 783 هزار تومان (12 درصد كاهش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 501 هزار تومان (8 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در دبيرستان دخترانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 75 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 100 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 464 هزار تومان است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 90 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 330 هزار تومان و ميانگين 2 ميليون و 264 هزار تومان است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 50 هزار تومان (106 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 350 هزار تومان (افزايش نسبت به سال قبل نداشته است) و ميانگين 2 ميليون و 348 هزار تومان (14 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 863 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 543 هزار تومان (2 درصد كاهش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 676 هزار تومان (9 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در هنرستان فني و حرفه‌اي دخترانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 957 هزار تومان (14 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 695 هزار تومان (6 درصد كاهش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 804 هزار تومان (2 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.
در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 402 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون تومان (11 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 242 هزار تومان (14 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.
در هنرستان كاردانش دخترانه منطقه 4 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 530 هزار تومان (7 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 170 هزار تومان (4 درصد كاهش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 383 هزار تومان (يك درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 5 تهران

در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون تومان (38 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 550 هزار تومان (13 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 777 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه 850 هزار تومان (27 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 530 هزار تومان (5 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 723 هزار تومان (16 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 700 هزار تومان (38 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 830 هزار تومان (يك درصد كاهش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 79 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال قبل)است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 400 هزار تومان (200 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 950 هزار تومان (9 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 135هزار تومان (36 درصد افزايش نسبت به سال قبل)است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه دو ميليون و 400 هزار تومان (41 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 200 هزار تومان (14 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 812 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در دبيرستان دخترانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون تومان (31 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 100 هزار تومان(8 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 566 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 600 هزار تومان (40 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 200 هزار تومان (افزايش نسبت به سال قبل نداشته است)و ميانگين 2 ميليون و 592 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 200 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 350 هزار تومان (9 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 265 هزار تومان (17 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 180 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 350 هزار تومان (17 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 700 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در هنرستان فني و حرفه‌اي دخترانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 380 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 250 هزار تومان (15 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 325 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.
در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 430 هزار تومان (29 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 300 هزار تومان (23 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 345 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.در هنرستان كاردانش دخترانه منطقه 5 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 350 هزار تومان (31 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 350 هزار تومان (31 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين يك ميليون و 350 هزار تومان (31 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 6 تهران

در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه 5 ميليون و 666 هزار تومان، حداقل 817 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 432 هزار تومان است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 100 هزار تومان، حداقل 900 هزار تومان و ميانگين 972 هزار تومان است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 400 هزار تومان، حداقل يك ميليون تومان و ميانگين يك ميليون و 205 هزار تومان است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 400 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 50 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 215 هزار تومان است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه دو ميليون و 500 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 550 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 957 هزار تومان است. در دبيرستان دخترانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 500 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 161 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 943 هزار تومان است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 980 هزار تومان (16 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 2 ميليون و 400 هزار تومان (16 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 3 ميليون و 237 هزار تومان (16 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 980 هزار تومان، حداقل 2 ميليون و 850 هزار تومان و ميانگين 3 ميليون و 317 هزار تومان است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 750 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 400 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 640 هزار تومان است. در هنرستان فني و حرفه‌اي دخترانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 800 هزار تومان ، حداقل يك ميليون و 700 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 750 هزار تومان است.
در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 750 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 300 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 510 هزار تومان است.در هنرستان كاردانش دخترانه منطقه 6 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 800 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 550 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 675 هزار تومان است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 7 تهران

در پيش‌دبستاني پسرانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه 654 هزار تومان (45 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 531 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 598 هزار تومان (32 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در پيش‌دبستاني دخترانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه 584 هزار تومان (30 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 570 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 577 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه 974 هزار تومان (44 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 780 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 859 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه 940 هزار تومان (42 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 820 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 880 هزار تومان است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 580 هزار تومان (37 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 540 هزار تومان (افزايش نسبت به سال گذشته نداشته است) و ميانگين يك ميليون و 117 هزار تومان (23 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 480 هزار تومان (36 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 960 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 204 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 340 هزار تومان (31 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 600 هزار تومان (2 درصد كاهش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 928 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در دبيرستان دخترانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 260 هزار تومان (33 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 625 هزار تومان (11 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 2 ميليون و 45 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 260 هزار تومان (40 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 900 هزار تومان (افزايش نسبت به سال گذشته نداشته است) و ميانگين 2 ميليون و 625 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 125 هزار تومان (33 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 2 ميليون و 200 هزار تومان (16 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 2 ميليون و 816 هزار تومان (26 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 995 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 530 هزار تومان (9 درصد كاهش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 842 هزار تومان (14 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در هنرستان فني و حرفه‌اي دخترانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 995 هزار تومان (47 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 530 هزار تومان (2 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 842 هزار تومان (27 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 850 هزار تومان (38 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 365 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 604 هزار تومان (29 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در هنرستان كاردانش دخترانه منطقه 7 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 788 هزار تومان (49 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 558 هزار تومان (11درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 673 هزار تومان (30 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 8 تهران

در پيش‌دبستاني پسرانه منطقه 8 تهران، حداكثر شهريه 837 هزار تومان (47 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 355 هزار تومان (3 درصد كاهش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 528 هزار تومان (14 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در پيش‌دبستاني دخترانه منطقه 8 تهران، حداكثر شهريه 880 هزار تومان (82 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 590 هزار تومان (64 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 742 هزار تومان (71 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 8 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 107 هزار تومان (30 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 608 هزار تومان (16 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 803 هزار تومان (21 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 8 تهران، حداكثر شهريه 979 هزار تومان (26 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 568 هزار تومان (12 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 723 هزار تومان (17 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 8 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 660 هزار تومان (69 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 861 هزار تومان (12 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 154 هزار تومان (29 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 8 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 399 هزار تومان (44 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 705 هزار تومان (12 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 89 هزار تومان (29 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 8 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 287 هزار تومان (30 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 601 هزار تومان (19 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 896 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در دبيرستان دخترانه منطقه 8 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 35 هزار تومان (32 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 38 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 62 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 8 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 223 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 2 ميليون و 424 هزار تومان (13درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 952 هزار تومان (19 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 8 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 520 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 758 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 2 ميليون و 721 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 8 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 62 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 2 ميليون و 62 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 2 ميليون و 62 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در هنرستان فني و حرفه‌اي دخترانه منطقه 8 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 727 هزار تومان (31 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 727 هزار تومان (31 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 727 هزار تومان (30درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه 8 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 587 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 342 هزار تومان (19 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 464 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در هنرستان كاردانش دخترانه منطقه 8 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 565 هزار تومان (23 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 565 هزار تومان (23 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 565 هزار تومان (23 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 9 تهران

در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 9 تهران، حداكثر شهريه 550 هزار تومان (29 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 415 هزار تومان (11 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 486 هزار تومان (17 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 9 تهران، حداكثر شهريه 540 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 500 هزار تومان (10 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 520 هزار تومان (14 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 9 تهران، حداكثر شهريه 880 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 690 هزار تومان (8 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 758 هزار تومان (17 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 9 تهران، حداكثر شهريه 780 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 720 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 750 هزار تومان (19 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 9 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 500 هزار تومان (40 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون تومان (16 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 250 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در دبيرستان دخترانه منطقه 9 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 500 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 950 هزار تومان (16 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 200 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 9 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 400 هزار تومان (32 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 800 هزار تومان (17درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 100 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 9 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 350 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 2 ميليون و 70 هزار تومان (14 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 2 ميليون و 217 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 9 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 320 هزار تومان (26 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 100 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 210 هزار تومان (23 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در هنرستان فني و حرفه‌اي دخترانه منطقه 9 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 120 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 100 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 106 هزار تومان (22درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه 9 تهران، حداكثر شهريه 950 هزار تومان (27 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل شهريه 950 هزار تومان (27 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)و ميانگين 950 هزار تومان (27 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در هنرستان كاردانش دخترانه منطقه 9 تهران، حداكثر شهريه 700 هزار تومان (14 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 640 هزار تومان (5 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 660 هزار تومان (7 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 10 تهران

در پيش‌دبستاني پسرانه منطقه 10 تهران، حداكثر شهريه 470 هزار تومان، حداقل 470 هزار تومان و ميانگين 470 هزار تومان است. در پيش‌دبستاني دخترانه منطقه 10 تهران، حداكثر شهريه 562 هزار تومان، حداقل 400 هزار تومان و ميانگين 462 هزار تومان است.
در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 10 تهران، حداكثر شهريه 600 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل600 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 600 هزار تومان (19 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 10 تهران، حداكثر شهريه 600 هزار تومان (33 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 533 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 563 هزار تومان (26 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 10 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 66 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 744 هزار تومان (13 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 828 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 10 تهران، حداكثر شهريه 800 هزار تومان (33 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 734 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 767 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 10 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 222 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 202 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 212 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در دبيرستان دخترانه منطقه 10 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 507 هزار تومان (35 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 296 هزار تومان (27 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 10 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 745 هزار تومان (29 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 100 هزار تومان (39 درصد كاهش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 2 ميليون و 719 هزار تومان (3 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 11 تهران

در پيش‌دبستاني پسرانه منطقه 11 تهران، حداكثر شهريه 540 هزار تومان، حداقل 500 هزار تومان و ميانگين 517 هزار تومان است. در پيش‌دبستاني دخترانه منطقه 11 تهران، حداكثر شهريه 550 هزار تومان، حداقل 520 هزار تومان و ميانگين 535 هزار تومان است.
در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 11 تهران، حداكثر شهريه 900 هزار تومان، حداقل 780 هزار تومان و ميانگين 828 هزار تومان است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 11 تهران، حداكثر شهريه 920 هزار تومان، حداقل 900 هزار تومان و ميانگين 910 هزار تومان است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 11 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 260 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 90 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 157 هزار تومان است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 11 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 310 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 180هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 123 هزار تومان است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 11 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 150 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 155 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 811 هزار تومان است. در دبيرستان دخترانه منطقه 11تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 950 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 800 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 875 هزار تومان است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 11 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 700 هزار تومان (121 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 532 هزار تومان (121درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 157 هزار تومان (121 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 11 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 150 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 900 هزار تومان و ميانگين 2 ميليون و 25 هزار تومان است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 11 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 250 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 850 هزار تومان و ميانگين 2 ميليون و 83 هزار تومان است. در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه 11 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 800 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 500 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 650 هزار تومان است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 12 تهران

در پيش‌دبستاني پسرانه منطقه 12 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 120 هزار تومان (87 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 320 هزار تومان (7 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 681 هزار تومان (44 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در پيش‌دبستاني دخترانه منطقه 12 تهران، حداكثر شهريه 960 هزار تومان (110 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 480 هزار تومان (13 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 755 هزار تومان (44 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 12 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 400 هزار تومان (56 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 400 هزار تومان (7 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 881 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 12 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 200 هزار تومان (35 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 600 هزار تومان (افزايش نسبت به سال گذشته نداشته است) و ميانگين 930 هزار تومان (19 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 12 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 450 هزار تومان (45 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 650 هزار تومان (افزايش نسبت به سال گذشته نداشته است) و ميانگين 960 هزار تومان (16 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 12 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 300 هزار تومان (52 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 650 هزار تومان (8 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 31 هزار تومان (23 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 12 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 587 هزار تومان (36 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 265 هزار تومان (12 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 766 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در دبيرستان دخترانه منطقه 12 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و502 هزار تومان (35 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 150 هزار تومان (15 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 739 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 12 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 915 هزار تومان (62 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 610 هزار تومان (8 درصد كاهش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 684 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 12 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 770 هزار تومان (35 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 495 هزار تومان (15 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 2 ميليون و 675 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 12 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 375 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 375 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 375 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 13 تهران

در پيش‌دبستاني پسرانه منطقه 13 تهران، حداكثر شهريه 693 هزار تومان (47 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 693 هزار تومان (47 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 693 هزار تومان (47 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در پيش‌دبستاني دخترانه منطقه 13 تهران، حداكثر شهريه 728 هزار تومان (58 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 710 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 693 هزار تومان (46 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 13 تهران، حداكثر شهريه 693 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 693 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 693 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 13 تهران، حداكثر شهريه 728 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 710 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 722 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 13 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 32 هزار تومان (30 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 837 هزار تومان (10 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 952 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 13 تهران، حداكثر شهريه 992 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 932 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 958 هزار تومان (27 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 13 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 599 هزار تومان (34 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 64 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 334 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در دبيرستان دخترانه منطقه 13 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و650 هزار تومان (39 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 367 هزار تومان (27 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 509 هزار تومان (32 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 13 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 700 هزار تومان (91 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 975 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 262 هزار تومان (44 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 13 تهران، حداكثر شهريه 2 ميليون و 476 هزار تومان (29 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 2 ميليون و 92 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 2 ميليون و 284 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 13 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 751 هزار تومان (48 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 751 هزار تومان (48 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 751 هزار تومان (48 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه 13 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 648 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 648 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 648 هزار تومان است.
در بخش بزرگسال پسرانه، حداكثر شهريه يك ميليون و 466 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 217 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 333 هزار تومان است. در بخش بزرگسال دخترانه نيز حداكثر شهريه يك ميليون و 900 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 900 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 900 هزار تومان است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 14تهران

در پيش‌دبستاني پسرانه منطقه 14 تهران، حداكثر شهريه 462 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 438 هزار تومان (13 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 450 هزار تومان (17 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 14 تهران، حداكثر شهريه 927 هزار تومان (47 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 628 هزار تومان (16 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 784 هزار تومان (29 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 14 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 217 هزار تومان (31 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون تومان (21 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 120 هزار تومان (24 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 14 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 115 هزار تومان (33 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 721 هزار تومان (15 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 965 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 14 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 777 هزار تومان (48 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 310 هزار تومان (15 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 511 هزار تومان (26 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در دبيرستان دخترانه منطقه 14 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و770 هزار تومان (31 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 524 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 618 هزار تومان (26 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 14 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 62 هزار تومان (36 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل 2 ميليون و 600 هزار تومان (16 درصد افزايش نسبت به سال قبل) و ميانگين 2 ميليون و 859 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال قبل) است. در پيش‌دانشگاهي دخترانه منطقه 14 تهران، حداكثر شهريه 3 ميليون و 55 هزار تومان (25 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 2 ميليون و 935 هزار تومان (18 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 2 ميليون و 984 هزار تومان (19 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در هنرستان فني و حرفه‌اي پسرانه منطقه 14 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 257 هزار تومان (37 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 190 هزار تومان (26 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 223 هزار تومان (31 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در هنرستان كاردانش پسرانه منطقه 14 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 185 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 185 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 185 هزار تومان است.
در بخش بزرگسال پسرانه، حداكثر شهريه يك ميليون و 44 هزار تومان، حداقل يك ميليون و 44 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 44 هزار تومان است.

* شهريه مدارس غيرانتفاعي منطقه 15 تهران

در پيش‌دبستاني پسرانه منطقه 15 تهران، حداكثر شهريه 422 هزار تومان (21 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 375 هزار تومان (21 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 395 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در پيش‌دبستاني دخترانه منطقه 15 تهران، حداكثر شهريه 426 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 372 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 399 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در مدرسه ابتدايي پسرانه منطقه 15 تهران، حداكثر شهريه 691 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 579 هزار تومان (3 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 627 هزار تومان (14درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه ابتدايي دخترانه منطقه 15 تهران، حداكثر شهريه 673 هزار تومان (21 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 579 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 626 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در مدرسه راهنمايي پسرانه منطقه 15 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 16 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 827 هزار تومان (19درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 892 هزار تومان (21 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه 15 تهران، حداكثر شهريه 827 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل 827 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين 827 هزار تومان (22 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است.
در دبيرستان پسرانه منطقه 15تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 384 هزار تومان (23 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل911 هزار تومان (7 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) و ميانگين يك ميليون و 159هزار تومان (16 درصد افزايش نسبت به سال گذشته) است. در دبيرستان دخترانه منطقه 15 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 556 هزار تومان (15 درصد افزايش نسبت به سال گذشته)، حداقل يك ميليون و 556 هزار تومان و ميانگين يك ميليون و 556 هزار تومان است.
در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 15 تهران، حداكثر شهريه يك ميليون و 520 هزار تومان (28 درصد افزايش نسبت به سال قبل)، حداقل يك ميليون و 332 هزار تومان (20 درصد افزايش نسبت به س

Copyright: gooya.com 2016