چهارشنبه 19 فروردین 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

کارگاه آواز شجريان برگزار می شود، مهر

دومين جلسه از سومين دوره کارگاه آموزش آواز استاد محمدرضا شجريان در سال جديد ۳۰ فروردين ساعت ۱۶ در مجتمع فرهنگی آسمان برگزار می شود.
به گزارش خبرنگارمهر،نخستين جلسه از سومين دوره کارگاه آموزش آواز استاد محمدرضا شجريان در سال جديد ۱۶ فروردين آغاز شده و قرار است ۴۰ هنرجوی آواز در دوگروه ۱ و ۳ ، ۲ و ۴ به نوبت هر يکشنبه ۲۰ نفر در اين کارگاهها حضور پيدا کنند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
شيوه های آوازی به ويژه تکنيک صداسازی ازجمله سرفصل های آموزش آواز به هنرجويان ازابتدای تشکيل کارگاه آوزش آواز اين استاد مسلم آواز بوده است و سومين دور از آموزش آواز به صداسازی و برطرف کردن ايرادهای آوازی اختصاص دارد؛ درجلسات گذشته اين کارگاه، قطعاتی از آلبوم"آسمان عشق" انتخاب شده و هنرجويان اين قطعات را تمرين می کردند و در جلسات ايرادهای آوازی هريک از هنرجويان گوشزد می شد.

لازم به ذکر است نخستين دور کارگاه آموزش آواز استاد محمدرضا شجريان اسفندماه سال ۸۵ با حضور بيش از ۳۰۰ نفر از هنرجويان در آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی آسمان آغاز شد و قرار است پس از طی کردن مرحله دوم وسوم آموزش آواز هنرجويان منتخب به دوره عالی راه يابند.

Copyright: gooya.com 2016