چهارشنبه 19 فروردین 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

مشکل ترافيک شديدتر مي شود، 300 هزارخودروي جديد در معابرتهران، ابتکار


با افزايش روزانه بيش از 800 دستگاه خودرو، بالغ بر 300 هزار دستگاه خودرو جديد در سال 87 به بزرگراه ها و خيابان هاي تهران سرازير شدند.

يک کارشناس برنامه ريزي شهري افزود: در سال گذشته مجموعا حدود يک ميليون و 221 هزار دستگاه خودرو از سوي خودروسازان داخلي توليد شده که حدود يک چهارم از اين تعداد يعني بيش از 300 هزار دستگاه خودرو به شبکه معابر شهري پايتخت وارد شدند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
شهرام جباري زادگان از رشد توليد خودرو در کشور طي سال 87 خبر داد و افزود: بخش اعظم خودروهاي توليدي وارد شهرهاي بزرگ مي شوند و مديريت شهري تهران و کلانشهرهاي کشور خواه ناخواه مجبور به ايجاد زيرساخت ها و ظرفيت هاي جديد براي ورود خودروهاي جديد هستند. وي با اشاره به اين که خودروسازان بزرگ دنيا با کاهش شديد فروش و در نتيجه توليد خودرو روبه رو هستند، تصريح کرد: اين در حالي است که خودروسازان داخلي به رغم اين که در ارتقاي کيفيت خودروهاي توليدي توفيق چنداني نداشته اند، در افزايش تيراژ توليدات خود موفق عمل کرده اند.

اين کارشناس مسائل شهري با بيان اين که در سال 87 توليد خودروهاي شخصي 12 درصد افزايش پيدا کرد، در حالي که توليد اتوبوس در همين مدت 12 درصد کاهش يافت، اضافه کرد: کاهش توليد اتوبوس به عنوان يک وسيله نقليه عمومي با ادعاي توسعه حمل و نقل عمومي منافات دارد. جباري زادگان در پايان با تاکيد بر اين که مشکل ترافيک تهران تعداد خودروهاي شخصي نيست، بلکه نحوه استفاده از اين گونه خودروها است، گفت: متاسفانه اجراي طرح سهميه بندي بنزين نيز با توجه به نوع اجراي آن نتوانست در ميزان استفاده از خودروهاي شخصي تاثير چنداني داشته باشد.

Copyright: gooya.com 2016