چهارشنبه 22 مهر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

کاخ موزه هاي تهران اجاره داده مي شود، اعتماد

مونا قاسميان؛ چند روزي است رهگذراني که از جلوي کاخ هاي نياوران، سعدآباد و گلستان تهران عبور مي کنند با تابلوي بزرگ آگاهي مزايده عمومي بخش هاي مختلف اين کاخ ها روبه رو مي شوند؛مزايده يي که برگزارکننده آن کانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران است. اين شرکت که در دولت نهم به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري پيوست، توانست حدود يک سال و نيم پيش مجموعه فرهنگي-هنري کاخ هاي نياوران، سعدآباد و گلستان را به اجاره خود در آورد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
به همين دليل پس از انعقاد قرارداد بين اين شرکت و سازمان ميراث فرهنگي، حق بهره برداري از کليه مکان هاي تفريحي و فرهنگي در داخل محوطه کاخ ها که پيش از آن به خود کاخ تعلق داشت، به کانون تعلق گرفت. اما با وجود يک و سال نيمي که از واگذاري اين کاخ ها به اين کانون مي گذرد و وضعيت نابسامان همه اين کاخ ها اين بار کانون جهانگردي و اتومبيلراني که خود به نوعي مستاجر اين کاخ ها است، تصميم به واگذاري و اجاره کاخ موزه هاي تهران که در فهرست موزه هاي کشور است بدون هيچ محدوديتي براي همه افراد کرده است.

در آگهي اين مزايده آمده است؛ به اين وسيله به اطلاع کليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي ذي صلاح مي رساند، کانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد نسبت به واگذاري حق بهره برداري فضاهاي خدماتي در اختيار واقع در مجموعه هاي فرهنگي- تاريخي از طريق مزايده عمومي به شرح جدول ذيل اقدام کند. لذا از کليه متقاضيان دعوت مي شود حداکثر ظرف مدت 10 روز کاري از تاريخ درج اين آگهي به منظور اخذ اسناد و فرم پيشنهاد مزايده به نشاني کانون جهانگردي و اتومبيلراني جهت خريد اوراق مزايده مراجعه و در صورت تمايل ظرف مهلت مقرر نسبت به تکميل و امضا و تحويل اسناد مزايده به مرجع فوق اقدام کنند. ضمناً بازديد از محل هاي مورد مزايده با هماهنگي قبلي با معاونت بازرگاني کانون صورت مي پذيرد. در ادامه اين آگهي تذکرات مهمي داده شده است؛ 1- واريز پنج درصد مبلغ پايه اجاره ساليانه تحت عنوان سپرده حضور در مزايده و تکميل اسناد مزايده الزامي است. بديهي است به پيشنهاد هاي فاقد سپرده يا ارائه شده خارج از مهلت مزايده ترتيب اثر داده نمي شود. 2- کانون در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهاد ها کاملاً مختار است. 3- شرکت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول مقررات کانون و شروط مزايده و همچنين آيين نامه ها و ضوابط داخلي مجموعه هاي فرهنگي است که فضاهاي مورد مزايده داخل آنها قرار گرفته است. يکي از کارشناسان ميراث فرهنگي که خواست نامش فاش نشود درباره مزايده عمومي کاخ هاي تهران به «اعتماد» گفت؛ اين آگهي به نوعي آگهي فروش کاخ ها است، چرا که گويي قرار است فضاي کاخ ها بدون قيد نوع فعاليت اجاره داده شود. در قانون يک حريمي براي بناهاي تاريخي قائليم که يک حريم منظر و فرهنگي است اما خود سازمان به عنوان متولي با اين اقدام اين حريم را مي شکند. اين کارشناس با اشاره به اينکه چرا اين مزايده توسط خود سازمان ميراث فرهنگي برگزار نمي شود، گفت؛ چه دليلي وجود دارد که سازمان خود مستقيم اين مزايده را برگزار نمي کند و از يک واسطه استفاده مي کند که با چاپ بروشورهاي تبليغاتي براي دولت دهم در کارهاي سياسي هم فعال است. وي با تاکيد بر بحث اقتصادي و درآمدي موزه ها و کاخ ها گفت؛ اين طور که به نظر مي رسد اين افراد به هر کسي که مي خواهند کاخ ها را واگذار مي کنند بدون اينکه به بحث فرهنگي و حفظ آثار توجهي داشته باشند. وي با اشاره به موزه لوور که بحث درآمدزايي آن توليد و فروش محصولات فرهنگي مرتبط با موزه است، گفت؛ قرار است نگارخانه يک ميليون اجاره داده شود. مگر يک نگارخانه چقدر سود دارد. در اينجا کيفيت و فرهنگ براي مسوولان مساله يي نيست. اين کارشناس ميراث فرهنگي با تاکيد بر اينکه الان همه امور به سمت کانون پيش مي رود، گفت؛ کارشناساني که اين طرح را اجرا مي کنند بدون در نظر گرفتن کاربري فرهنگي اين کار را کرده اند. اين افراد حساب کرده اند زمين در اين منطقه چقدر ارزش دارد و ارزشگذاري واگذاري اين مکان ها را از اين طريق حساب کرده اند. تماس هاي خبرنگار «اعتماد» با علي اصغر پرهيزکار مديرعامل کانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران براي دريافت سوالات به وجودآمده بي نتيجه باقي ماند. در حالي که مدتي است معاونت فرهنگي سازمان به دستور رئيس جديد منحل شده است، موزه ها و کاخ ها بي سرپرست همچنان در بين دو معاونت باقيمانده سرگردانند. با اين وجود مشخص نيست در چنين شرايطي چه لزومي به واگذاري کاخ هاي تهران توسط مستاجر و نه مسوول و مالک نگهداري آنها ديده شده است.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016